• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cynllun gwella

Rowip 

Rydym wedi amlinellu ei weledigaeth ar gyfer rhwydwaith llwybrau cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad, am y deng mlynedd nesaf.

Yn dilyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CRoW) 2000, roedd yn ofynnol i bob awdurdod priffyrdd lleol gyhoeddi cynllun gwella hawliau tramwy ar gyfer ei ardal gyfan.

Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy fod yn brif ddull i’r awdurdodau priffyrdd lleol ganfod y newidiadau i'w rhoi ar waith o ran rheoli a gwella eu Rhwydwaith Hawliau Tramwy lleol er mwyn cyrraedd nod y llywodraeth o ddarparu'n well ar gyfer cerddwyr, beicwyr, pobl sy'n marchogaeth a phobl sy'n cael anhawster symud.

Rhoddir pwyslais arbennig ar roi rhagor o fynediad i gefn gwlad i bob defnyddiwr waeth pa mor abl ydyw, a rhoddir pwyslais arbennig ar lwybrau o drefi ac iddynt gysylltiadau â chyfleusterau ac amwynderau cyhoeddus, ac ar gysylltiadau sy'n creu teithiau crwn ar gyfer hamdden ac iechyd.

Asesu wrth lunio'r cynllun

Wrth lunio'r cynllun hwn, roedd yn rhaid i awdurdodau asesu:

  • I ba raddau y mae’r hawliau tramwy lleol yn diwallu anghenion y cyhoedd ar hyn o bryd a’r anghenion tebygol i’r dyfodol.
  • Y cyfleoedd y mae hawliau tramwy lleol (yn arbennig llwybrau troed, llwybrau beicio, llwybrau ceffylau a chilffyrdd cyfyngedig) yn eu cynnig ar gyfer ymarfer corff a mathau eraill ar adloniant awyr agored ac ar gyfer mwynhau'r ardal.
  • Hygyrchedd hawliau tramwy i bobl ddall neu rannol ddall ac eraill sydd â phroblemau symudedd.
  • Materion eraill a bennir gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac sy’n ymwneud â’r hawliau tramwy lleol.

Yn ogystal, dylai Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy gynnwys 'Datganiad Gweithredu' y mae'r awdurdod yn bwriadu ei roi ar waith er mwyn rheoli hawliau tramwy lleol ac er mwyn sicrhau rhwydwaith gwell o hawliau tramwy lleol.

Efallai hefyd y bydd awdurdodau lleol yn y broses o lunio, neu eu bod eisoes wedi llunio, cynlluniau a strategaethau eraill ar gyfer meysydd gwaith perthnasol. Ymhlith y meysydd perthnasol mae byw'n iach, hamdden, adloniant, chwaraeon, twristiaeth, trafnidiaeth a strategaethau cymunedol.

Lluniwyd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar ôl cynnal dau ymgynghoriad pwysig. O ganlyniad i'r cyntaf, cyhoeddwyd Adroddiad Asesu manwl ynghylch y rhwydwaith hawliau tramwy, cyfleusterau hamdden yng nghefn gwlad a'r modd y rheolir y rhain ar hyn o bryd.

Yna, defnyddiwyd yr Adroddiad Asesu i lunio'r fersiwn drafft o'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a gafodd ei drafod gan yr ail ymgynghoriad pwysig.

Ar ôl ystyried y sylwadau a'r cynigion a godwyd o ganlyniad i'r ymgynghoriad, cafodd y fersiwn terfynol o'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ei gymeradwyo ym mis Mawrth 2008 gan yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden ac fe'i cyhoeddwyd ar ddiwedd 2008.

Mae'r cynllun terfynol yn cynnwys 21 polisi allweddol a 52 datganiad gweithredu, sydd wedi cael eu categoreiddio ar sail blaenoriaeth uchel i flaenoriaeth isel, at ddibenion gweithredu.

Lawrlwytho

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani