• English
 • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgell Digidol

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddefnyddio ein Llyfrgell Ddigidol. Mae dros 19,000 o lyfrau comics ar gael am ddim ichi lawrlwytho, neu gallwch ymarfer ar gyfer eich prawf gyrru theori, dysgu iaith newydd, dewis o blith 500 o storïau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant rhwng 4 oed a 12+, dilyn cwrs newydd, dysgu rhagor am feddalwedd gyfrifiadurol gyda sesiynau tiwtorial ar-lein, cael mynediad i gyhoeddiadau academaidd ar-lein, chwilota drwy gannoedd o wyddoniaduron ynghyd â thros 200,000 o ddelweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos. Hefyd, os ydych chi'n paratoi ar gyfer bywyd yn y Deyrnas Unedig gallwch baratoi ar gyfer prawf Byw yn y Deyrnas Unedig neu brawf dinasyddiaeth Brydeinig.

Access to research

Mynediad am ddim i gyfnodolion academaidd ar-lein. Gwybodaeth fanwl ar bynciau gan gynnwys: celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a'r gwyddorau.

I gael mynediad at y gwasanaeth hwn, ewch i'ch llyfrgell leol.

Mae ArtistWorks for Libraries yn darparu hyfforddiant o safon fyd eang ar gyfer aelodau llyfrgelloedd drwy wersi fideo ar eich cyflymder eich hun gan bobl broffesiynol o fyd cerddoriaeth sydd wedi ennill gwobrau Grammy. O wersi lefel ragarweiniol i uwch, mae ArtistWorks yn cynnig popeth sydd ei angen ar gyfer hyfforddiant cerddorol ac artistig.

 • Hyfforddiant cerddoriaeth o lefel dechreuwyr i uwch yn yr offerynnau band a llinynnol mwyaf poblogaidd 
 • Hyfforddiant gan gerddorion proffesiynol
 • Dosbarthiadau celf a llais
 • Gwersi fideo gyda nodweddion dalen gofnod
 • Dysgu yn unrhyw le drwy fynediad 24/7 o hirbell
 • Mynediad drwy borwr ar gyfer dyfeisiau bwrdd gwaith a symudol

Categorïau’r gwersi:
Canu; Gitâr; Bas; Clasurol; Piano; Harmonica; Ffliwt; Mandolin; Offerynnau Taro; Jazz a llawer mwy.

Sut gallaf ddechrau?
Ymunwch â’r llyfrgell os nad ydych yn aelod eisoes. Ewch i wefan ArtistWorks for Libraries a chreu cyfrif.

Mae Atomic Training yn darparu hyfforddiant meddalwedd ar-lein yn ôl y galw i helpu defnyddwyr i gael hyfforddiant technoleg ac i wireddu amcanion datblygu. Os oes angen ichi drosglwyddo i feddalwedd mwy diweddar, neu gael hyfforddiant ynghylch rhaglen meddalwedd newydd, neu wella'ch CV, mae Atomic Training yn darparu'r hyfforddiant hanfodol sydd ei angen i ddatblygu ac i ehangu doniau, gallu a chynhyrchiant technolegol.

Ym mha ffordd y bydd hyn o fudd imi?

 • Yn chwilio am swydd newydd neu well? Gall Atomic Training eich helpu i lunio'ch CV ac i fagu eich hyder yn eich doniau meddalwedd. Achubwch y blaen ar ymgeiswyr eraill drwy ddod yn arbenigwr ar y meddalwedd a ddefnyddir yn eich diwydiant chi. 
 • Mae sesiynau tiwtora ar gael bedair awr ar hugain y dydd! Dewch o hyd i'r atebion rydych yn chwilio amdanynt, yn gyflym! Mae sesiynau tiwtora ar gael bedair awr ar hugain y dydd ac yn amrywio o un funud i dair munud o hyd. Gallwch ddod o hyd i'r atebion technolegol rydych yn chwilio amdanynt, ar amrantiad!
 • Cael mwy am eich arian! Manteisiwch ar eich buddsoddiadau o ran meddalwedd a TG. Gydag Atomic Training byddwch yn dysgu sut i wneud defnydd gwell o'ch meddalwedd a'ch dyfeisiau.


Sut mae dechrau arni?

Ymunwch a'r llygrgell os nad ydych yn aelod. Ewch i Atomic Training a chofrestrwch.

Mae gan 'Comics Plus: Library Edition', y gwasanaeth comics ar-lein mwyaf ym marchnad llyfrgelloedd, fwy na 19,000 o deitlau yn barod i'w benthyg. Gallwch benthyg cynifer o lyfrau comics a nofelau graffig ag y maent yn ei ddymuno, a'u ffrydio ar-lein i ddyfeisiau symudol a chyfrifiaduron, neu chwilio amdanynt a'u lawrlwytho i’w darllen all-lein gan ddefnyddio'r ap iOS am ddim.

Defnyddio ap pwrpasol Comics Plus: Apple | Android

Sut mae dechrau arni? 
Ymunwch a'r llyfrgell os nad ydych yn aelod. Ewch i wefan Comics Plus a chofrestrwch.

 

 

Credo

Mae Credo yn offeryn hawdd i'w ddefnyddio ar gyfer prosiectau ymchwil a gwaith cartref. Chwilio mewn cannoedd o wyddoniaduron, geiriaduron, thesawrws, dyfyniadau, a theitlau pwnc-benodol, yn ogystal â 200,000+ delweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos.

Dysgwch iaith newydd gyda Transparent Language, ar-lein ac am ddim! Maent yn cynnig dros 100 o ieithoedd i chi ddewis ohonynt.

Drwy greu cyfrif, gallwch:

 • Ddysgu iaith newydd ar gyflymder sy'n addas i chi
 • Defnyddio ap pwrpasol Transparent Language: Apple | Android
 • Defnyddio siartiau sy’n dangos eich cynnydd
 • Ymarfer drwy wrando, darllen, siarad, ac ysgrifennu drwy gwblhau gweithgareddau heriol

Os nad oes gennych gerdyn llyfrgell, ewch i un o'n llyfrgelloedd neu gallwch ymuno ar-lein.

 Go Citizen Logo 1Fa5b71a4ce4c29e94120bd1575d1d011fcde1fc8186024a7110f6b76a67a57a

Mae GoCitizen.co.uk yn adnodd astudio ar-lein ar gyfer ymgeiswyr sy'n paratoi ar gyfer y prawf Life in the UK neu'r prawf Dinasyddiaeth Brydeinig. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys fersiwn ar-lein o'r deunyddiau astudio swyddogol diweddaraf dan drwydded y Swyddfa Gartref, sef y bobl sy'n ysgrifennu'r llawlyfr, ynghyd â channoedd o gwestiynau i ymarfer ar gyfer y prawf, a hynny yn yr un fformat â'r prawf swyddogol.

Mae GoCitizen.co.uk ar gael yn gwbl rad ac am ddim i breswylwyr sy'n dod i unrhyw un o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Yn ogystal gall aelodau o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ddefnyddio GoCitizen.co.uk o'r tu allan i'r llyfrgelloedd gan ddefnyddio rhif eu carden llyfrgell.

Sut i gofrestru ar gyfer GoCitizen.co.uk

 1. Pan fyddwch yn defnyddio GoCitizen.co.uk am y tro cyntaf, bydd angen ichi gofrestru gan nodi eich enw, eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Ni chodir tâl am hyn. Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu i GoCitizen.co.uk gadw eich sgorau fel y gallwch ddilyn eich cynnydd wrth ichi ymarfer ar gyfer y prawf.
 2. Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnoch i gofrestru ar gyfer GoCitizen.co.uk.
 3. Os ydych yn cofrestru o rywle y tu allan i'r llyfrgell bydd angen rhif côd bar llyfrgell dilys arnoch hefyd, sydd ar eich carden llyfrgell.

Mae 'Law and Business' yn crynhoi statudau ac offerynnau statudol sy'n ymwneud â dechrau, tyfu a gweithredu busnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r gyfundrefn gyfreithiol dim ond yn rhan o deall yr amgylchedd busnes; mae cyllid, gwybodaeth cymorth busnes a rheoleiddio busnes yn cwblhau'r darlun.

I gael mynediad i'r adnodd hwn, mengofnodwch i'r wefan 'Law and Business' a dewiswch 'Carmarthen Libraries' o'r gwymplen. Bydd angen eich rhif carden llyfrgell i fewngofnodi.

Yn berthnasol ac yn cael ei ddiweddaru bob dydd, adnodd gyfreithiol yw 'Law and Rights' sydd i unrhyw un sydd â chwestiynau am yr hawliau a’r cyfrifoldebau sydd yn gysylltiedig â byw, gweithio neu’n gysylltiedig â byw ym Mhrydain.

I gael mynediad i'r adnodd hwn, mewngofnodwch i'r wefan 'Law and Rights' a dewiswch 'Carmarthen Libraries' o'r gwymplen. Bydd angen eich rhif carden llyfrgell i fewngofnodi.

Theory Test ProMae Theory Test Pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i'ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Defnyddir yr holl ddeunydd dan drwydded yr Asiantaeth Safonau Gyrru, sef y bobl sy'n gosod y prawf.

Mae Theory Test Pro ar gael yn gwbl rad ac am ddim i breswylwyr sy'n dod i unrhyw un o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Yn ogystal gall aelodau o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ddefnyddio Theory Test Pro o'r tu allan i'r llyfrgelloedd gan ddefnyddio rhif eu carden llyfrgell.

Sut i gofrestru ar gyfer Theory Test Pro

 1. Pan fyddwch yn defnyddio Theory Test Pro am y tro cyntaf, bydd angen ichi gofrestru gan nodi eich enw, eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Ni chodir tâl am hyn. Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu i Theory Test Pro gadw eich sgorau fel y gallwch ddilyn eich cynnydd wrth ichi ymarfer ar gyfer y prawf.
 2. Bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnoch i gofrestru ar gyfer Theory Test Pro.
 3. Os ydych yn cofrestru gartref neu o unrhyw le arall ar wahân i'r llyfrgell bydd angen rhif côd bar llyfrgell dilys arnoch hefyd, sydd ar eich carden llyfrgell.

 

Mae Universal Class yn cynnig profiad e-ddysgu unigryw i aelodau'r llyfrgell. Mae dros 300,000 o fyfyrwyr ledled y byd wedi elwa ar dechnolegau addysgol unigryw Universal Class. Mae myfyrwyr yn cael budd o brofiad e-ddysgu diddorol a gallant ddewis o blith 300 o gyrsiau yn rhad ac am ddim, gyda hyfforddwyr go iawn yn cyfarwyddo'r dysgu, gwersi diddorol ar sail clipiau fideo, profion wedi'u graddio a thystysgrifau cyflawniad ar gyfer cyrsiau dethol.

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau* ar gael gan gynnwys:

 • Ymarfer Corff a Ffitrwydd
 • Cerdd a Chelfyddydau
 • Gofalu am y Cartref a'r Ardd
 • Coginio
 • Cyfrifiaduron a Thechnoleg
 • Iechyd a Meddygaeth
 • Rhianta a Gofalu am y Teulu
 • Anifeiliaid ac Anifeiliaid Anwes a channoedd eraill

*Nid yw cyrsiau yn cael eu hachredu.

I fwrw ati, cliciwch yma i gofrestru cyfrif gyda Universal Class

Ziptales Logo

500+ o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol i blant 4-12+ oed. Trosleisio ac animeiddio atyniadol, a chwisiau darllen a deall.

Darllenwch amrywiaeth cyffrous o straeon rhyngweithiol Ziptales AM DDIM yn y llyfrgell a gartref, ar unrhyw ddyfais! Ewch i Ziptales.co.uk/library i gychwyn.

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/09/2017

ar-lein am dani