• English
  • Hepgor gwe-lywio

Galw heb wahoddiad / fasnachwyr twyllodrus

Rydym ni eisiau helpu preswylwyr i ofalu amdanynt eu hunain ar stepen eu drws ac i adnabod preswylwyr agored i niwed sydd angen cefnogaeth.  Rydym yn cydweithio'n agos â Heddlu Dyfed-Powys i gefnogi cynghorau lleol a chydlynwyr Gwarchod Cymdogaeth i greu parthau rheoli Dim Galw heb Wahoddiad ar draws y sir, a hefyd i fynd i'r afael â masnachwyr twyllodrus a throsedd ar y trothwy.

Mae'r mwyafrif o'r bobl sy'n cnocio ar eich drws yn ddilys.  Er hynny, mae'n bwysig ichi sylweddoli y gallai rhai fod yn fasnachwyr twyllodrus, troseddwyr ar y trothwy neu'n werthwyr di-wahoddiad.

Mae'r hyn a elwir yn 'drosedd ar y trothwy' yn deillio'n aml o alwad heb wahoddiad yn gyntaf pan fydd rhywun yn dod at eich drws yn gwbl ddirybudd. Yn aml mae masnachwyr diegwyddor yn cymryd mantais ar bobl hŷn ac agored i niwed, gan wneud gwaith diangen a gwael sy'n gallu bod yn beryglus hyd yn oed ambell waith ac yna'n ceisio'ch bwlio i roi llawer iawn o arian iddynt. Yn ogystal, gall byrgleriaid ddefnyddio galw heb wahoddiad fel esgus i ddwyn drwy dynnu sylw a sleifio i mewn.

Pan fydd rhywun yn galw yn eich cartref yn ddigroeso ac yn ddi-wahoddiad a heb roi rhybudd ymlaen llaw, gan geisio gwerthu nwyddau neu wasanaethau ichi, gelwir hynny'n 'alw heb wahoddiad'. Nid yw'n anghyfreithlon, ond mae'n gallu bod yn fygythiol, yn fusneslyd a chodi ofn arnoch - heb sôn am fod yn brofiad diflas a rhwystredig.

Cynllun Parthau Rheoli Galw heb Wahoddiad

Mae'r Cynllun Parthau Rheoli Galw heb Wahoddiad yn helpu i atal problem trosedd ar y trothwy. Nod y parthau yw gwneud ichi deimlo'n fwy diogel yn eich cartref a lleihau ofn ynghylch torcyfraith yn sgil gwerthwyr sy'n curo ar eich drws, gweithwyr ffug, masnachwyr sy'n ceisio rhoi pwysau mawr arnoch i brynu, swyddogion ffug a phobl sy'n dwyn drwy dynnu eich sylw a sleifio i mewn.    

Gall y math hwn o ymddygiad troseddol ddigwydd i unrhyw un yn unrhyw le, ond mae ymchwil yn dangos fod pobl hŷn yn arbennig o agored i niwed, yn enwedig y rhai sy'n byw ar eu pennau eu hunain.

Nid yw Parthau Rheoli Galw heb Wahoddiad yn gwahardd galwyr di-wahoddiad nac yn creu parthau gwahardd, ond gallant fod yn effeithiol o ran atal pobl sy'n galw heb wahoddiad rhag mynd at bobl sy'n byw yn y parthau ac mae'n rhoi hyder i'r preswylwyr hynny ddweud 'Na'.    Hefyd mae'r parthau wedi golygu bod llai o droseddau'n digwydd yn gyffredinol yn yr ardaloedd hynny.

Sut mae adnabod Parth Rheoli Galw heb Wahoddiad

Mae arwyddion ar byst lampau wrth fynedfa ac allanfa'r parth yn dangos fod yr ardal hon yn Barth Rheoli Galw heb Wahoddiad. Mae'r rhain yn dangos i fasnachwyr eu bod yn mynd i mewn i ardal lle nad yw'r preswylwyr yn prynu nwyddau a gwasanaethau wrth y drws. Mae pob cartref yn derbyn llyfryn gwybodaeth sy'n rhoi cyngor a hefyd byddant yn cael sticer i'w roi ar ddrws ffrynt neu ffenestr er mwyn atgoffa unrhyw fasnachwr sy'n galw heibio.

Sut mae sefydlu Parth Rheoli Galw heb Wahoddiad

Os ydych chi o'r farn fod angen Parth Rheoli Galw heb Wahoddiad yn yr ardal lle rydych chi'n byw, mae croeso ichi gysylltu â ni.


Rhoi gwybod am bobl sy'n galw heb wahoddiad

Os ydych chi'n byw mewn parth rheoli ac yn dal i gael pobl yn galw'n gyson heb wahoddiad:

  • Gwrthodwch wneud unrhyw fusnes â nhw
  • Dywedwch wrthynt fod yr ardal yn Barth Rheoli Galw heb Wahoddiad
  • Gwnewch nodyn o bwy ydynt ac unrhyw gerbyd sydd ganddynt, gan gynnwys rhif cofrestru'r cerbyd
  • Rhowch y wybodaeth i ni ac i'r heddlu drwy ffonio 101
  • Os ydych yn teimlo eich bod o dan fygythiad ffoniwch 999

Mae'r system ar gyfer delio ag achosion o bobl yn galw heb wahoddiad o fewn Parthau Rheoli Galw heb Wahoddiad yn amrywio yn dibynnu ar y math o alwad heb wahoddiad a'r adnoddau sydd ar gael. Unwaith y byddwch chi wedi rhoi gwybod am hyn, byddwn ni'n ymchwilio i'r mater ac yn cymryd camau pellach os bydd angen.

Os ydych chi wedi dechrau contract neu'n ansicr a ydych wedi dechrau un, gallwn ni edrych ar unrhyw waith papur a roddwyd ichi a rhoi cyngor ichi. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani