• English
 • Hepgor gwe-lywio

Sgamiau

Gall cael eich twyllo gan sgam fod yn brofiad costus sy'n peri embaras. Gall unrhyw un gael ei rwydo gan sgam. Maent yn cyrraedd drwy'r post, drwy e-bost, ar ffurf ffacs, dros y ffôn ac ar garreg y drws. Yn syml iawn, twyll yw'r rhan fwyaf o sgamiau, a throseddwyr yw'r bobl sy'n eu cyflawni. Ymhlith y sgamiau mwyaf cyffredin y mae sgamiau loteri dros y ffôn, swîps, taliadau gan y llywodraeth a negeseuon eraill - maent i gyd yn addo taliad mawr ond, wrth gwrs, mae magl, sef y ffi rydych yn ei thalu ymlaen llaw.

Mae canlyniadau'r sgamiau hyn i unigolion a'u teuluoedd a'u dibynyddion yn ddifrifol iawn. Mae llawer o bobl yn teimlo o dan fygythiad ac yn pryderu am eu diogelwch personol, mae'n cael effaith niweidiol ar iechyd a lles, a gall y goblygiadau ariannol fod yn drychinebus.

Sut rydym ni'n amddiffyn pobl rhag sgamiau

Yr ydym wedi creu a datblygu prosiect newydd arloesol a fydd yn gwrthweithio pla sgamiau a chamdriniaeth ariannol. Menter amlasiantaeth yw'r Cynllun Diogelu rhag Camfanteisio Ariannol (FESS), a sefydlwyd i ganfod ac atal achosion o gamfanteisio'n ariannol ar bobl agored i niwed gan ofalwyr, aelodau o'r teulu, troseddwyr carreg drws, twyll drwy'r post, a sgamiau ffôn ac e-bost. Mae'r cynllun yn darparu sail ar gyfer ein portffolio cyfredol o fesurau, ac yn eu cyfuno, er mwyn eich amddiffyn rhag sgamiau a hybu iechyd, llesiant ac annibyniaeth.

Mae'r mesurau hyn yn cynnwys:

 • Ymweliadau ar sail gwybodaeth gan Ganolbwynt Sgamiau'r Bwrdd Cenedlaethol Safonau Masnach (NTSB)
 • Gwasanaeth atal a monitro galwadau ffôn digroeso TrueCall
 • Rhaglen hyfforddi'r NTSB i staff y Post Brenhinol 
 • Parthau Dim Galw Heb Wahoddiad 
 • Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac addysgu defnyddwyr 
 • Ymyriadau cyngor i ddefnyddwyr agored i niwed
 • Rhaglen addysg/llythrennedd ariannol Moneywise 
 • Ymyriadau dyled a iechyd meddwl
 • Protocolau diogelu gan y gwasanaethau ariannol a'r sector cyhoeddus/sector preifat/trydydd sector 
 • Mapio ar sail gwybodaeth / proffilio fforensig

Mae FESS hefyd yn creu perthnasoedd gwaith rhwng gwasanaethau gofal cymdeithasol, diogelu'r cyhoedd a'r sector preifat, er mwyn estyn y gefnogaeth a roddir i ddioddefwyr a darparu ymateb amlddisgyblaeth i sicrhau ymyriadau mwy cynhwysfawr.

Fel rhan o ymyrraeth Safonau Masnach, gallwn gyflenwi a gosod dyfais atal galwadau digroeso am ddim a monitro eich llinell ffôn, ymyrryd os byddwch chi'n wynebu anawsterau dyled a iechyd meddwl, neu greu Parth Masnachu Cyfyngedig yn eich cymdogaeth os gallech chi, neu bobl eraill agored i niwed, fod yn debygol o wynebu troseddu ar garreg y drws.

Ar y llaw arall, gall ein cydweithwyr Gofal Cymdeithasol gyflwyno ymyriad sy'n ymdrin ag effaith iechyd, seicolegol neu ymddygiadol y camfanteisio arnoch chi, os ydych wedi dioddef.

Gall asiantaethau neu sefydliadau eraill - er enghraifft arbenigwyr ar ddyledion a budd-daliadau lles - ymwneud â'r sefyllfa i ymdrin â phroblemau ariannol dilynol a ddigwydd yn sgil y camfanteisio. Mae FESS wedi cael ei gymeradwyo gan Barclays a Halifax, ac mae pob un o'u canghennau yn Sir Gaerfyrddin yn aelodau o'r cynllun. Drwy weithio gyda'r banciau, rydym wedi dod yn ymwybodol o sawl dioddefydd oedd heb eu nodi'n flaenorol, ac ataliwyd degau o filoedd o bunnoedd rhag cael eu tynnu o gyfrifon banc cwsmeriaid. Rydym bellach yn cefnogi'r dioddefwyr hyn ac yn gweithio i sicrhau nad ydynt yn cael eu targedu eto.

Os ydych yn credu eich bod yn cael eich targedu gan sgamiau drwy lythyr, galwad ffôn, y cyfrifiadur neu negeseuon testun, rhowch wybod inni ar unwaith.

Sut y gallaf amddiffyn fy hun?

 • Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn rhoi cyngor di-dâl, cyfrinachol a di-duedd am faterion defnyddwyr. Ewch i dudalen we ‘Advice guide’ Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 08454 04 05 06.
 • Menter ar y cyd rhwng y llywodraeth, yr heddlu, busnesau amlwg a'r sector cyhoeddus yw gwefan Get Safe Online. Ei nod yw rhoi cyngor annibynnol sy'n hawdd ei ddeall yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr cyfrifiaduron a busnesau bach, a fydd yn caniatáu iddynt ddefnyddio'r rhyngrwyd yn hyderus ac yn ddiogel.
 • Mae bancio ar-lein yn hynod boblogaidd ond mae'n werth bod yn ymwybodol o'r ffyrdd y gall troseddwyr geisio cael mynediad i'ch cyfrif banc a dysgu sut i amddiffyn eich hun a'ch arian drwy fynd i Bank Safe Online.
 • Gallwch leihau faint o bost a galwadau di-ofyn a gewch drwy'r gwasanaethau canlynol sy'n rhad ac am ddim:

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani