• English
 • Hepgor gwe-lywio

Cyflogi Masnachwr

Mae'n hawdd gwneud cam gwag wrth ddewis crefftwr. Ystyriwch y pwyntiau isod cyn cyflogi unrhyw un:

Gwneud gwaith ymchwil a chymharu

Peidiwch â dewis y crefftwr cyntaf i chi ddod ar ei draws. Mae'n syniad da i gael dau neu dri dyfynbris gan grefftwyr gwahanol a chymharu'r hyn maen nhw'n ei gynnig.

Holwch a yw eich ffrindiau neu eich teulu wedi cael crefftwr i wneud gwaith tebyg iddynt. Os nad ydynt, peidiwch ag ofni gofyn i'r crefftwr am eirda neu gofynnwch am gael gweld rhywfaint o'u gwaith blaenorol.

Hwyrach y bydd angen gweithiwr proffesiynol arnoch i oruchwylio prosiectau mawr, er enghraifft, pensaer.

Gofalu bod gennych gynllun

Mae'n bosibl y byddwch yn gwario llawer iawn o arian felly gofalwch eich bod yn pwyllo ac yn meddwl yn ofalus.  Peidiwch â chytuno, o dan bwysau, i dderbyn gwaith heb angen a heb eisiau. Gofalwch eich bod yn cael dyfynbris ysgrifenedig (rhwymol) neu gontract ysgrifenedig yn hytrach nag amcan o bris (sy'n gallu newid). Gofalwch ei fod yn cynnwys y canlynol:

 • Disgrifiad manwl o'r gwaith a fydd yn cael ei wneud
 • Y pris terfynol. Hefyd, byddwch yn wyliadwrus os gofynnir ichi dalu blaendal mawr.
 • Pryd y bydd y gwaith yn cychwyn ac yn gorffen
 • Enw llawn a chyfeiriad y crefftwr ar bapur pennawd swyddogol ynghyd â rhif ffôn (llinell tir). Byddwch yn wyliadwrus o grefftwyr sy'n cynnig rhif ffôn symudol yn unig neu'n galw yn eich cartref heb drefnu o flaen llaw.
 • A ydy'r pris yn cynnwys TAW neu beidio. Os ydyw, gofalwch fod rhif cofrestru TAW y crefftwr wedi'i nodi ar y gwaith papur.
 • Os oes angen caniatâd Rheoli Adeiladu neu ganiatâd cynllunio, bydd angen cael gwybod ai chi neu'r crefftwr fydd yn gyfrifol amdano. Sylwer: y preswylydd sy'n cael ei ddal yn gyfrifol yn y pen draw os nad yw'r gwaith yn cydymffurfio â'r rheolau adeiladu.

Gofyn cwestiynau

Bydd unrhyw grefftwr cyfrifol yn croesawu ychydig o gwestiynau. Er enghraifft:

 • A oes ganddo ddigon o yswiriant (rhag difrod i'ch eiddo chi neu i eiddo eich cymdogion) a rhag marwolaeth/anaf personol
 • A ydy'r crefftwr yn aelod o Gymdeithas Crefftwyr. Os ydyw, cewch ofyn am gael gweld manylion ei aelodaeth. Mae bod yn aelod yn ddewisol ond y mae'n rhaid i bobl sy'n gosod nwy fod wedi eu cofrestru â Gas Safe. Mae'n anghyfreithlon i bobl sydd heb eu cofrestru weithio ar beiriannau nwy ac y mae'n beryglus iawn hefyd.
 • A ydy'r crefftwr yn cynnig gwarant?
 • Os bydd y crefftwr yn symud gwastraff, a oes ganddo drwydded cludo gwastraff? O dan reolau newydd mae modd dal preswylwyr yn gyfrifol os yw eitemau sy'n cael eu gwaredu'n anghyfreithlon yn cael eu holrhain yn ôl i'w cartref. Mae angen Nodyn Cludo Gwastraff hefyd ar gyfer pob taith. Os nad ydych yn siŵr, mynnwch air ag Asiantaeth yr Amgylchedd.

Y Cynllun Masnachwyr Cofrestredig

Os oes gennych dasgau bychain neu waith garddio yr hoffech i rywun eu cyflawni i chi, sicrhewch ei fod yn ddibynadwy ac y gallwch ymddiried ynddo.

Rydym yn rhestru nifer o dasgmyn a garddwyr lleol ar ein Cynllun Masnachwyr Cofrestredig, sef pobl sydd wedi llofnodi cod ymarfer sy'n mynnu eu bod yn masnachu'n deg ac yn onest ac yn cydymffurfio â'r gyfraith. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno gwaith papur a chodi pris rhesymol.

Sylwch ar y canlynol cyn cysylltu ag unrhyw un o'r masnachwyr sydd ar y rhestr:

 • Mae'r ymrwymiadau a wnaed gan y masnachwyr wedi cael eu derbyn yn ddidwyll. Nid yw cynnwys masnachwr ar y gofrestr yn golygu bod y Cyngor yn gwarantu nac yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw agwedd ar y gwaith nac am unrhyw gytundeb a wnaed gyda'r cwsmer;
 • Nid yw'r rhestr wedi'i rhannu yn ôl ardal gan fod y mwyafrif o'r masnachwyr yn teithio o'u man gwaith canolog;
 • Mae llwyddiant y gofrestr yn dibynnu ar gael cymorth ac adborth gan y cwsmer. A fyddech cystal â llenwi'r ffurflen adborth a roddir i chi gan y masnachwr cofrestredig, neu rhowch wybod inni os na fydd y masnachwr yn gwneud hyn;
 • Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y rhestr, ffoniwch y gwasanaeth Safonau Masnach (01267 234567);
 • Mae'r rhestr ar gael mewn print bras os oes angen.

 

 Enw'r masnachwr, manylion & yr ardaloedd Manylion cyswllt
Bryan Shayle
Craftsman Home Improvements
 • Tirweddu caled
 • Gwaith cynnal a chadw, gwelliannau ac atgyweiriadau mewnol
 • Ardaloedd Sir Gaerfyrddin ac Abertawe
Rhif ffôn: 01269 845195
Ffôn symudol: 07818037213 
Mr Andrew Bowen
A & E Garden Maintenance 
 • Gwaith Clirio Gerddi
 • Gwasanaethau Garddio Cyffredinol – e.e. chwynnu ayyb a *clirio'r eira/ llwybrau ac ati*
 • O fewn cylch o 20 milltir i Abergwili
 
Rhif ffôn: 01267 231614
Ffôn symudol: 07866 569712 
Elfyn Jones
Elfyn’s Gardening Services & Handyman
 • Gwasanaethau garddio cyffredinol
 • Tocio perthi
 • Torri'r lawnt
 • Golchi/glanhau grymus
 • Mân atgyweiriadau yn y cartref
 • O fewn cylch o 15 milltir i Gaerfyrddin
 
Rhif ffôn: 01267 230416
Ffôn symudol: 07773 854899 (gyda'r hwyr)
Rhian Stephens
Rhian’s Cleaning Services
 • Glanhau cyffredinol yn y cartref
 • Glanhau Carpedi
 • Smwddio
 • Siopa
 • Golchi grymus
 • O fewn cylch o 10 milltir i Gaerfyrddin
 
Rhif ffôn: 07976 024919 
Steve Roderick
The Mower Man
 • Torri'r lawnt
 • Strimio
 • Tocio perthi
 • Chwynnu
 • Golchi dan wasgedd
 • O fewn cylch 20 milltir i Lanelli
 
Rhif ffôn: 07870936352
Brian McEachran
Project OAP
 • Paentio
 • Addurno
 • Cynnal a chadw gerddi
 • Amrywiaeth o waith crefftwr cartref (DIY)
 • Unrhyw dasg, beth bynnag ei maint
 • O fewn cylch o 30 milltir i Garn-swllt
 
Rhif ffôn: 07962 018 680 (yn ystod y dydd)
Rhif ffôn: 01269 591959 (gyda'r hwyr)
Alan James
Alan’s Gardening Services
 • Garddio
 • Mân-atgyweiriadau i eiddo
 • O fewn cylch o 10 milltir i Lanelli
 
Rhif ffôn: 01554 771617
Ffôn symudol: 07768 652 984 
Lyndon Carey
Handy Services
 • Pob agwedd ar atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw mewnol
 • O fewn cylch o 15 milltir i Lanelli (yn dibynnu ar faint y gwaith)
 
Rhif ffôn: 01554 756779
Ffôn symudol: 07876 178365
Ken Hopkins 
KH Double Glazing Services
 • Pob agwedd o trwsio gwydro dwbl
 • O fewn cylch o 10 milltir i Llanelli (yn dibynnu ar faint y gwaith)
 
Ffôn symudol: 07973 443 156
Linsey Rickwood
Polished2Perfection
 • Gwaith glanhau domestig/masnachol ysgafn
 • Gwasanaethau rheolaidd ag unwaith am byth
 • Glanhau diwedd tenantiaeth
 • Glanhau symud i mewn/symud allan
 • Glanhau Carpedi
 • Gofal cerrig naturiol
 • O fewn 15 milltir i Llanelli
 
Ffôn symudol: 07403 998 031
E-bost: p2pcleaning@hotmail.co.uk
Gwefan: www.p2pcleaning.co.uk
Alex Young
Merlin Property Maintenance
 • Tirweddu a Chynnal a Chadw Tiroedd
 • Tasgmon (cyffredinol)
 • Paentio mewnol ac allanol
 • Symydiad gwastraff e.e. gwastraff cartref, ardd a garej
 • Golchi dan wasgedd
 • Glanhau cwteri, ffasgia, ffenestri a ystafell wydr
 • Pen tenantiaeth – glanhau & trwsio
 • Cludwr Gwastraff Cofrestredig
 • O fewn 25 milltir i Caerfyrddin
 
Ffôn symudol: 07766883045
E-bost: alexcyoung@hotmail.co.uk
Geraint Davies
Home & Garden Maintenance
 • Pob agwedd o gynnal a chadw gerddi
 • Torri'r lawnt, strimio a thocio perthi
 • O fewn 10 milltir i Caerfyrddin
Rhif ffôn: 01267 290394
Ffôn symudol: 07815819928
Jack Boswell
J&A Landscapes
 • Cadw gerddi
 • Atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw mewnol
 • Symudiad gwastraff e.e. gwastraff cartref, ardd a garej
 • Ffensio a ‘decking’
 • Tirweddu
 • Gorllewin Cymru
 
Rhif ffôn: 01554 746492
Ffôn symudol: 07813169745
E-bost: Jackboswell1@sky.com
Matthew Potter
 • Gwellhad Gegin/Ystafell ymolchi
 • Teilsio
 • Paentio
 • O fewn 10 milltir i Cydweli
 
Ffôn symudol: 07766656719
E-bost: potter226@btinternet.com
Pam's Spic & Span Homes
 • Gwaith glanhau domestig/masnachol ysgafn
 • O fewn 25 milltir i Ponthenri
Ffôn symudol: 07581400501/07875373225
E-bost: mail@pamsspicandspanhomes.com
John Williams
Local Handyman
 • Garddio
 • Walio
 • Palmant
 • Addurno
 • Ffensio
 • Torri'r lawnt
 • Rhydamman, Llandeilo, Llandovery, Llandyssul, Lampeter
Ffôn symudol: 07890 553689

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/10/2017

ar-lein am dani