• English
 • Hepgor gwe-lywio

Buddiannau Gweithwyr

Rydym yn cynnig gwahanol fuddion a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol, yn cynnwys:

 • Cynllun hamdden sy'n cynnig disgownt i staff ar gyfer defnyddio Canolfannau Hamdden ledled y sir
 • Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol sy'n cynnig sgrinio iechyd a dull o fyw, cwnsela a chymorth arall.
 • Cynllun talebau Gofal Plant
 • Amrywiaeth o drefniadau gweithio hyblyg gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, trefniadau absenoldeb arbennig, rhannu swydd, gweithio gartref (sy'n cael ei dreialu ar hyn o bryd)
 • Cynllun Ymddeol Hyblyg
 • Cyfleoedd Datblygu

Er ein bod yn gofyn am gymwysterau a phrofiad penodol ar gyfer rhai o'n swyddi, rydym wedi ymrwymo i roi cefnogaeth i'n gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau.

Dyma rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gwneud hyn:

 • Arfarniadau rheolaidd a chynlluniau datblygiad personol
 • Cyrsiau Hyfforddiant
 • E-ddysgu
 • Secondiadau
 • Prentisiaethau

Gwyliau

O leiaf 26 diwrnod o wyliau yn ogystal ag 8 gŵyl banc bob blwyddyn. Mae gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau pro-rata.

Absenoldeb a Chyflog Cyfnod Mamolaeth/Tadolaeth

Rydym yn darparu cynllun mamolaeth estynedig i weithwyr cymwys. Mae partneriaid (sy'n gymwys) yn cael cymorth adeg genedigaeth baban o ran absenoldeb a chyflog.

Polisi Taliadau

Mae ein dull ar gyfer penderfynu cyflogau yn cael ei weithredu’n unol â gofynion deddfwriaethol (Adran 38 (1) o Ddeddf Lleoliaeth 2011) a chanllawiau Llywodraeth Cymu. 

Er mwyn bod yn dryloyw mewn perthynas â phennu cyflogau, mae ein Datganiad ar Bolisïau Tâl yn nodi’r dulliau a ddefnyddir er mwyn pennu cyflogau ein holl weithwyr.* 

* Nid yw’r ddeddf yn berthnasol i ysgolion yr Awdurdod Leol. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/03/2017

ar-lein am dani