• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cyflwyno cais am dŷ

Rydym yn gweithio gyda phum cymdeithas dai i ddarparu tai fforddiadwy i’w rhentu. Trwy gyflwyno cais unwaith, byddwch yn cael eich ystyried gan yr holl bartneriaid ac nid oes angen ichi gyflwyno cais i bob cymdeithas dai ar wahân.

Cyflwyno cais am dŷ

Mae gennym broses asesu i ddidoli ymgeiswyr yn ôl blaenoriaeth ar gyfer eu hailgartrefu. Mae hon yn seiliedig ar daerineb eich amgylchiadau a’r math o dŷ y mae ei angen arnoch. Mae ein Polisi Dyraniadau (.pdf) yn egluro hyn yn llawn.

  • Gallwch ein ffonio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:45 a 5pm (4.30yh Dydd Gwener) ar 01554 899389.

Tai sy’n barod i’w gosod ar unwaith

Mae gennym dai yr ydym wedi methu â’u dyrannu a’u gosod trwy’r gofrestr tai. Nid rhestr o’r holl dai sydd ar gael mo hwn.

Chwilio am eiddo i’w osod

Mae’r map isod yn dynodi nifer y tai a’r math o dai sydd gennym ar gael mewn gwahanol ardaloedd yn y sir. Gallai hyn eich helpu i benderfynu pa ardal yn y sir sydd fwyaf addas i chi a ble mae’n fwy tebygol y bydd cartref yn cael ei ddyrannu i chi.

Gallwch ganfod tua faint allai gymryd nes bydd tŷ’n cael ei ddyrannu i chi.
Ble hoffech chi fyw:
Pa fath o dŷ ydych chi’n chwilio amdano?
Faint o ystafelloedd gwely y mae eu hangen arnoch?
Ydych chi dros 55 ac yn dymuno cael tŷ gwarchodol?

Diweddarwch eich manylion

Os ydych eisoes ar y gofrestr ac yn dymuno gofyn cwestiwn neu ddiweddaru eich manylion cwblhewch ein ffurflen ar-lein neu gwnewch apwyntiad i weld rhywun yn yr Hwb yn Llanelli.

Diweddaru eich manylion

ar-lein am dani