• English
  • Hepgor gwe-lywio

Grant cyfleusterau i'r anabl

Os ydych yn cael problemau wrth symud o amgylch eich cartref oherwydd salwch, cyflwr neu anabledd, gall rhai gwelliannau eich helpu i fyw’n fwy annibynnol.

Nid oes yn rhaid ichi fod yn denant y cyngor i gael y math hwn o gymorth – gallwn hefyd helpu perchenogion tai a thenantiaid preifat, cyn belled â bod y perchennog yn fodlon i’r gwaith gael ei wneud. Hefyd gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol ar ffurf grant.

Beth yw addasiad?

Pan fydd eich cartref yn cael ei addasu, bydd yn cael ei newid fel ei fod yn fwy addas i ateb eich anghenion corfforol. Gall addasiadau gynnwys unrhyw beth o fynediad gwastad, i lifft grisiau neu lifft o un llawr i’r llall, cawod mynediad hwylus, neu hyd yn oed estyniad ar y llawr gwaelod mewn rhai achosion.

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais eich hun, neu gael eich atgyfeirio gan weithiwr proffesiynol iechyd neu ofal cymdeithasol. Bydd asesiad yn cael ei gynnal gan therapydd galwedigaethol a fydd yn gweithio gyda’r Tîm Gwella Cartrefi i ganfod pa newidiadau y gallwn eu gwneud i’ch helpu i fyw’n fwy diogel a chyfforddus.

Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn trafod eich opsiynau gyda chi, a allai gynnwys symud i gartref arall sydd eisoes wedi’i addasu neu y gellir ei addasu fel ei fod yn addas ar gyfer eich anghenion. 

Rwy’n denant y cyngor – a oes angen talu?

Nac oes, ac ni fyddwn yn gofyn ichi brofi eich gallu i dalu (prawf modd).

Rwy’n berchennog tŷ – a oes cymorth ar gael imi?

Yn y rhan fwyaf o achosion mae cymorth ar gael, gan gynnwys grantiau i’ch helpu i addasu eich cartref. Os ydych chi (neu rywun sy’n byw gyda chi) yn anabl, gallech fod yn gymwys i gael grant cyfleusterau i’r anabl i’ch helpu i dalu am addasiadau neu gyfleusterau.

Mae grantiau yn dibynnu ar brawf modd a rhoddir ystyriaeth i’ch incwm ac unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu derbyn. Fodd bynnag, nid yw ymholiadau ar ran plant (dan 16 oed) yn dibynnu ar brawf modd. Ar hyn o bryd, uchafswm y grant sydd ar gael yw £36,000. Nid oes angen ichi fod wedi’ch cofrestru’n anabl i wneud cais.

Sut i gysylltu â ni

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Gwella Cartrefi a byddwn yn trafod eich opsiynau gyda chi. Ffoniwch 01554 899389 neu anfonwch neges e-bost i schoptions@sirgar.gov.uk

Peidiwch ag anghofio, os ydych yn denant y cyngor ac angen help gyda gwaith trwsio cyffredinol roi gwybod am y gwaith atgyweirio ar-lein.

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/07/2017

ar-lein am dani