• English
 • Hepgor gwe-lywio

Digartrefedd

Digartrefedd

Os ydych chi'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i'ch helpu chi. Mae'n bwysig eich bod yn cael cyngor cyn gynted â phosibl.

Does dim angen ichi fod yn "cysgu allan" i gael eich ystyried yn ddigartref. Mae'n bosibl eich bod yn ddigartref os ydych chi:

 • Yn aros dros dro gyda ffrindiau neu deulu
 • Yn aros mewn hostel neu wely a brecwast
 • Yn byw mewn llety gorlawn
 • Mewn perygl o drais neu gam-drin yn eich cartref
 • Yn byw mewn amodau gwael sy'n effeithio ar eich iechyd
 • Yn byw yn rhywle lle nad oes gennych hawl gyfreithiol i aros (e.e. sgwatio)
 • Yn byw yn rhywle na allwch fforddio talu amdano heb amddifadu eich hun o hanfodion sylfaenol
 • Yn cael eich gorfodi i fyw ar wahân i'ch teulu, neu rywun y byddech chi fel arfer yn byw gyda nhw, oherwydd nad yw eich llety yn addas
 • Yn debygol o gael eich troi allan o fewn y 28 diwrnod nesaf
 • Yn cael eich cloi allan o'ch cartref

Mae'n bosibl eich bod mewn perygl o fod yn ddigartref am nifer o resymau - cael eich troi allan o eiddo rhent, adfeddiannu eich cartref neu'r teulu'n chwalu. Os digwydd hyn, bydd ein tîm dewisiadau tai yn eich helpu a'ch cynghori i aros yn eich cartref presennol os yw hyn yn bosibl ac yn briodol.

Yn ogystal, byddwn yn eich helpu i ystyried yr holl ddewisiadau tai sydd ar gael ichi os oes angen ichi symud, neu os ydych chi ar fin cael eich troi allan o'ch tŷ.

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, mae'n bosibl y gallwn ni gynnig llety dros dro neu lety mewn argyfwng ichi - byddwn ni'n eich cynghori ynghylch ein dyletswydd gyfreithiol ichi a pha gamau y gallwn ni eu cymryd i'ch helpu chi.

Cofiwch, gorau po gyntaf y byddwch yn gweithredu. Gall cael cymorth yn gynnar atal eich problem dai rhag dod yn argyfwng.

Sut i gysylltu â ni

 • Rhif ffôn yn ystod oriau swyddfa (8:45 am - 5pm, Dydd Llun  - Dydd Iau. Dydd Gwener 8:45am - 4:30pm): 01554 899389
 • Rhif ffôn y tu allan i’r oriau arferol: 0300 333 2222
ar-lein am dani