• English
  • Hepgor gwe-lywio

Eiddo gwag

 Rydym ni’n awyddus i leihau nifer yr eiddo gwag yn Sir Gaerfyrddin, ac felly rydym ni’n cynnig cymaint o gymorth â phosibl i berchnogion i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio eto.

Gall eiddo gwag fod wedi dadfeilio neu wedi’u gadael, neu efallai eu bod yn wag dim ond oherwydd eu bod wedi cael eu hetifeddu, a bod y perchennog heb benderfynu eto pa gamau i’w cymryd, neu’n methu fforddio gwella’r eiddo i gyflwr safonol.

Mae prinder tai yn Sir Gaerfyrddin, fel mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, a dyna pam mae mor bwysig bod y cartrefi hyn yn cael eu gwerthu neu eu gosod ar y farchnad dai. 

Ond gall eiddo gwag fod yn broblem yn ogystal. Gallent:   

  • Ddenu gweithgarwch gwrthgymdeithasol, gan gynnwys troseddau, fandaliaeth a llosgi bwriadol, ac arwain yn sgil hynny at gynnydd mewn ofn troseddau i'r cymdogion
  • Amharu ar yr ardal o gwmpas a chreu problemau amgylcheddol
  • Gostwng gwerth eiddo cyfagos, cymaint ag 18%
  • Atal rhagor o fuddsoddi yn yr ardal, gan beri i'r gymdogaeth ddirywio
  • Costio arian sylweddol i'r perchennog (y dreth gyngor, colli incwm rhent a'r eiddo'n dirywio), amcangyfrifir y gall gostio cymaint â £9,000 - £11,000 y flwyddyn i'r perchennog.

Yn aml, mae eithriadau o ran Treth y Cyngor a Threthi mewn grym yn achos adeiladau gwag.  Felly mae'r adeiladau hyn yn cyfrannu llai at y trethi sy'n helpu i dalu am wasanaethau lleol. 

Beth yr ydym yn ei wneud i helpu?

Rydym ni’n gweithio mewn amrywiol ffyrdd i ddelio gydag eiddo gwag. 

Rydym ni’n cyflogi Swyddog Eiddo Gwag penodedig i gydlynu ein hymdrechion i sicrhau bod eiddo gwag yn dechrau cael eu defnyddio eto. 

Rydym ni’n rhagweithiol wrth gymryd camau yn erbyn perchnogion sy’n gwrthod cydweithredu i sicrhau bod cartref gwag yn cael ei ddefnyddio, neu’n cyrraedd safon foddhaol. 

Rydym ni’n rhoi gwybod i bobl am y gwahanol ffyrdd y gallan nhw dderbyn cymorth ariannol i sicrhau bod eiddo’n cael eu defnyddio eto,  gan gynnwys y cynllun Troi Tai’n Gartrefi; a defnyddio cyllid Llywodraeth Cymru i sicrhau bod eiddo gwag yn dechrau cael eu defnyddio eto trwy wneud mân waith atgyweirio neu welliannau, ochr yn ochr â chynnig tai fforddiadwy trwy Asiantaeth Gosodiadau Cymdeithasol fewnol. 

Rydym ni’n darparu cyngor ac arweiniad helaeth ar eiddo gwag, gan gynnwys safonau tai, gwerthiant a gosodiadau preifat, cyngor ar dreth ac ati. Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid, ac yn cynnig trefniadau atgyfeirio gostyngol ar gyfer gwerthu eiddo mewn Arwerthiant.

Lawrlwythiadau/Dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/10/2017

ar-lein am dani