• English
  • Hepgor gwe-lywio

Rheoli eich arian

Os oes gennych anawsterau ariannol, mae'n well ymdrin â phethau ar unwaith, yn hytrach na'n hwyrach. Man cychwyn da yw defnyddio'r Cynllunydd Cyllideb sydd i'w weld yn yr adran budd-daliadau ar ein gwefan. Darperir yr offer hwn gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a gall eich helpu i gyfrifo ar beth rydych yn gwario eich arian bob wythnos.

Mae nifer o gwmnïau yn cynnig datrysiadau dyled hawdd, ar unwaith, ond mae'r rhain yn aml yn rhy dda i fod yn wir. Gall enwau fod yn gamarweiniol, felly gwnewch yn siŵr bod y sefydliad rydych yn ei ddewis yn elusen. Gallai cwmnïau eraill godi tâl.

Dyma rai ffynonellau cymorth a chyngor am ddim sy'n addas os ydych yn cael anawsterau dyled:

Os ydych yn cysylltu â'r elusennau hyn, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch i'r cynghorydd ynghylch sefyllfa ariannol eich aelwyd, gan gynnwys rhestr o'ch credydwyr a rhestr o'ch incwm a'ch treuliau.

Gwiriwch eich cyllideb gan ddefnyddio'r cynllunydd cyllideb

A oes gennych chi hawl i gael budd-daliadau?

Os ydych ar incwm isel a chyda llai na £16,000 o gynilon, yna gallech hawlio  Budd-dal Tai (Ad-daliad Rhent). Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i gael help.

Gallwch wneud hawliad pa un ai'r ydych chi mewn gwaith neu beidio. Mae'r swm yr ydych yn ei gael yn ddibynnol ar eich incwm a'ch amgylchiadau, a gall dalu rhan o'ch rhent wythnosol, neu'r rhent wythnosol cyfan.

Efallai fod gennych hawl i gael Taliad Tai yn ôl Disgresiwn (DHP). Mae'r taliad hwn yn daliad tymor byr y gallwch wneud cais amdano os ydych yn hawlio Budd-dal Tai ond yn cael trafferth talu eich rhent.

Ni fyddwch yn derbyn unrhyw fudd-dal os nad ydych yn gwneud hawliad

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/02/2017

ar-lein am dani