• English
  • Hepgor gwe-lywio

Tai fforddiadwy

Ydych chi’n cael trafferth prynu cartref, er eich bod chi mewn sefyllfa i fforddio morgais? Efallai byddwch chi’n gymwys i brynu ‘cartref fforddiadwy’ – tai mae datblygwyr yn eu gwerthu am bris is na’u gwerth ar y farchnad agored, i’r rhai sydd ar incwm cyfartalog i’r ardal. 

Mae tai fforddiadwy wedi’u bwriadu ar gyfer pobl sy’n gallu cael morgais ac sy’n ennill cyflog cyfartalog, ond sy’n methu fforddio prynu cartref addas ar brisiau’r farchnad agored. Mae’r cartrefi yma fel arfer yn cael ei gwerthu ar sail rhannu ecwiti – mae hyn yn golygu y byddech yn prynu gwerth canran o’r cartref, a byddem ni – neu Gymdeithas Tai – yn berchen ar weddill y cartref (hyd at werth y farchnad). 

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fod yn byw neu’n gweithio’n amser llawn yn Sir Gaerfyrddin, neu fod â chysylltiad lleol hir-sefydledig â Sir Gaerfyrddin, er enghraifft teulu agos yn yr ardal. Dylai eich incwm cyn tynnu treth fod yn £15,000 y flwyddyn o leiaf. Gall y ffigwr hwn gynnwys budd-daliadau eraill yn ogystal â Budd-dal Tai. Rhoddir blaenoriaeth i denantiaid y cyngor a thenantiaid cymdeithasau tai.

NA – maen nhw i unrhyw un nad yw'n gallu fforddio tŷ i ddiwallu anghenion ei deulu/theulu ar y farchnad agored. Er enghraifft, efallai fod gan deulu sydd ag aelod ohono'n anabl dŷ na ellir ei addasu, ac efallai nad yw'r teulu'n gallu fforddio tŷ mwy addas heb gymorth. Mae'n bosibl fod preswylydd wedi prynu tŷ o'r blaen gyda phartner arall ond oherwydd bod y berthynas wedi dod i ben, mae ef/hi wedi gorfod gwerthu'r tŷ ac yn dymuno prynu eto ond yn methu â gwneud hynny ar y farchnad agored. 

Rhaid ichi fod wedi cofrestru ar ein cofrestr Tai Fforddiadwy. Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod ichi am y cyfleoedd sy'n codi yn yr ardaloedd o'r Sir y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygiad penodol, byddwn yn gofyn am ragor o fanylion ariannol gennych, gan gynnwys tystysgrif morgais. Yna byddwn yn blaenoriaethu aelwydydd yn unol â'n polisi Dyrannu Tai Fforddiadwy. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi a ydych wedi bod yn llwyddiannus ac am y camau nesaf y mae angen ichi eu cymryd. 

Gallwch – Bydd cynifer o dai fforddiadwy newydd ag y bo modd yn cael eu rhoi ar werth tra byddant yn cael eu hadeiladu. Drwy wneud hyn, gellir dod i gytundeb gwerthu ymhell ymlaen llaw, a gallwch symud cyn gynted ag y bydd y tŷ newydd yn barod i breswylwyr. Hefyd gall roi cyfle ichi gytuno ar unrhyw ddewisiadau y bydd y contractwr adeiladu'n eu cynnig megis paneli haul neu ddewis y math o gegin. 

Oes – Dim ond yn unol â'r cytundeb cyfreithiol y gwnaethoch ei lofnodi adeg prynu eich tŷ y gellir gwerthu'r eiddo.

Ymhlith yr amodau arferol mae:

  • Canran y swm y gallwch werthu eich tŷ amdano
  • Dim ond i rywun yr ydym ni'n cadarnhau bod arno/arni angen tŷ fforddiadwy y gellir gwerthu’r tŷ
  • Gofynion preswylio, sef bod y perchennog newydd yn byw neu'n gweithio yn Sir Gaerfyrddin. 

Na – byddwn yn cadw ein canran ni er mwyn i'r tŷ fforddiadwy ddal i fod yn fforddiadwy i ymgeiswyr yn y dyfodol. 

CEWCH – er enghraifft, os ydych wedi prynu tŷ 2 ystafell wely o dan gynllun Tai Fforddiadwy a bod eich teulu’n tyfu, byddem yn ystyried eich cais am dŷ fforddiadwy 3 ystafell wely ar yr amod eich bod yn gwerthu eich tŷ presennol o dan y meini prawf tai fforddiadwy.

Fodd bynnag, yn yr un modd â'r farchnad agored ar gyfer prynu a gwerthu tŷ, mae hyn yn creu 'cadwyn' felly ni allwn roi sicrwydd bob amser y byddwch yn gallu gwerthu eich tŷ yr un pryd ag y byddwn yn gallu cynnig un arall ichi. 

NA – y gyfran yr ydych wedi'i benthyg fyddwch yn ei had-dalu i'r cwmni morgais. Nid ydych yn talu rhent yn ogystal â'r swm hwn. Fodd bynnag, ni chewch brynu ein cyfran ni o'ch tŷ i gynyddu eich ecwiti a rennir.

Bydd cyfran y Cyngor yn parhau yn ein heiddo yn ddi-ben-draw er mwyn gwneud yn siŵr fod yr eiddo'n dal yn dŷ fforddiadwy yn y dyfodol. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/10/2017

ar-lein am dani