• English
  • Hepgor gwe-lywio

Tai gwarchod/50+

Os ydych yn chwilio am gartref lle gallwch fyw ymysg ffrindiau, gyda chymorth wrth law – ond gyda’ch drws ffrynt eich hun – beth am ystyried ein Cynlluniau Tai Gwarchod?

Mae Tai Gwarchod yn ateb delfrydol i bobl sy'n chwilio am gartref iddynt eu hunain, ond gyda chysur ychwanegol cymorth a chyfeillgarwch gerllaw. 

Mae ein cynlluniau'n rhan o gymunedau ledled Sir Gaerfyrddin, fel bod modd i denantiaid barhau i fwynhau bywydau llawn, actif. Mae ystod o ddewisiadau ym mhob un, gan gynnwys fflatiau llawr gwaelod a llawr cyntaf a byngalos, gyda gerddi hardd a chyfleusterau cymunedol a fydd yn eich gwneud yn gartrefol. 

A chan gadw eich mwynhad, eich diogeledd a'ch cysur mewn cof, mae pob cynllun hefyd yn elwa o'r canlynol:

  • Swyddog Cymorth Tai dynodedig
  • Llinell Gofal, yn darparu cymorth mewn argyfwng, 24 awr y dydd
  • System drysau mynediad diogel (mae rhai systemau'n cynnwys CCTV y gallwch ei weld ar eich teledu)
  • Fflatiau gwesteion ar gyfer ffrindiau a theulu
  • Cyfleusterau golchi dillad
  • Lolfa Gymunedol gyda digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd ac adloniant
  • Gwasanaeth Tasgfan ar gyfer mân dasgau ac anghenion cynnal a chadw 

Ac mae'r rhent hefyd yn cynnwys eich holl filiau gwres a dŵr. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad ffoniwch 01554 899259 neu e-bostiwch ni.

Mae Tai Gwarchod yn rhoi cyfle ichi fyw'n annibynnol yn eich fflat eich hun, lle gallwch fynd a dod fel y mynnoch, ond gyda mantais ychwanegol cwmni a diogeledd.

Mae sawl cynllun tai gwarchod yn Sir Gaerfyrddin, ac mae pob un ohonynt yn rhannu cyfleusterau megis golchdy, lolfa lle gallwch chi gymdeithasu â'ch cymdogion os dymunwch, a gerddi braf i ymlacio. Mae rhai yn cynnwys llety i westeion, fel bod modd i ffrindiau neu berthnasau aros gyda chi dros nos.

I roi tawelwch meddwl i chi, mae pob cynllun hefyd yn cynnwys system mynediad diogel ar y drysau, fel eich bod yn gallu agor y drws i’ch ymwelwyr yn ddiogel. Mae rhai hefyd yn cynnwys system CCTV, gyda lluniau y gallwch eu gweld ar sgrîn eich teledu.

Maen nhw'n gwbl wahanol - pan fyddwch chi'n byw'n annibynnol mewn Cynllun Tai Gwarchod, byddwch yn byw yn eich fflat hunangynhwysol eich hun, gyda lolfa, cegin, ystafell ymolchi a drws ffrynt personol. Maen nhw'n cynnwys un, dwy neu dair ystafell wely, fel bod digon o le gennych i chi eich hunan.

Hefyd gall cyplau fyw gyda'i gilydd. Er y bydd swyddog eich cynllun yn cynnig digon o gymorth ichi, byddwn yn eich annog i gynnal eich annibyniaeth - yn union fel petaech chi'n byw mewn unrhyw fflat arall. 

Mae pob fflat wedi'i chysylltu â gwasanaeth cymorth 24 awr drwy'r Llinell Gofal – felly os bydd angen cymorth arnoch mae  ar gael bob amser. Hefyd mae Swyddog Cynllun Tai Gwarchod yn ymweld â phob cynllun i gynnig cymorth â phethau megis eich helpu gyda ffurflenni budd-dal, neu faterion tai eraill.  Mae gwasanaeth Tasgfan hefyd yn ymweld i roi cymorth ichi â mân dasgau o gwmpas y cartref. 

Fel arfer cyfeirir at y gwmnïaeth mae tenantiaid yn ei mwynhau wrth fyw mewn Tai Gwarchod fel y fantais fwyaf oll. Er bod gennych eich cartref eich hun, drwy rannu cyfleusterau rydych yn cymdeithasu â ffrindiau a chymdogion.

Mae bob amser amrywiaeth o ddigwyddiadau i'ch difyrru, o foreau coffi a chlybiau cinio, i fingo a gwibdeithiau cymdeithasol.

Mae rhai cynlluniau hefyd yn cael ymweliadau rheolaidd gan bobl trin gwallt, arbenigwyr trin traed, therapyddion a gweinidogion Eglwysig.  Cynhelir y grwpiau gan y tenantiaid, ar gyfer y tenantiaid. Fe'ch anogir i fod yn rhan ohonynt os ydych yn dymuno, ond os yw'n well gennych beidio, ni fyddwch yn cael eich rhoi o dan bwysau.

Wrth gwrs – byddwn ni'n falch o'ch tywys chi a'ch teulu o gwmpas unrhyw un o'n cynlluniau, a gadael i chi weld unrhyw fflatiau sy'n wag. Yn ystod eich ymweliad, byddwch fel arfer yn cwrdd â thenantiaid a fydd hefyd yn falch o ddangos y safle i chi ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cysylltwch â ni - fe wnawn eich cynorthwyo drwy gydol y broses o gyflwyno cais. Bydd Swyddog Cynllun Tai Gwarchod hefyd yn trefnu i gwrdd â chi a chynnal asesiad.

Pennir lefel y rhent yn flynyddol. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau ychwanegol yn eich cynllun, ond bydd hynny'n cael ei esbonio'n llawn cyn ichi benderfynu a ydych am symud i mewn.

Y peth gwych am Dai Gwarchod yw bod eich rhent yn cynnwys cyfleusterau a rennir, fel y golchdy, a hefyd yn cynnwys eich holl filiau gwres a dŵr. Byddwn yn eich helpu i hawlio unrhyw Fudd-dal Tai a allai fod ar gael i chi, a gallai hynny dalu am beth o'r gost. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/10/2017

ar-lein am dani