• English
  • Hepgor gwe-lywio

Sipsiwn a theithwyr

Gwnawn bopeth a allwn i gefnogi a chynorthwyo cymunedau’r Sipsiwn a Theithwyr.

Rydym yn berchen ar safle Sipsiwn a Theithwyr yn y Bynea, Llanelli, lle’r ydym yn gyfrifol am y gwaith o reoli’r ystad a dyrannu safleoedd.  Mae gennym ddau Swyddog Cymorth Sipsiwn a Theithwyr, ar y safle ac oddi ar y safle.

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr i ddatblygu strategaeth sydd â phedwar nod allweddol:

  • Gwella ein safle i Sipsiwn a Theithwyr
  • Gwella cyd-ddealltwriaeth a chyd-ymddiriedaeth rhwng cymunedau’r Sipsiwn a Theithwyr a’r cymunedau sefydlog
  • Ymdrin â gwersylloedd diawdurdod yn deg, drwy roi cyd-weithdrefnau ar waith a thrwy weithio mewn partneriaeth â’r heddlu ac asiantaethau eraill
  • Sicrhau cyfleoedd teg i dderbyn gwasanaethau gan gynnwys iechyd ac addysg 

Caiff ein gwasanaeth cymorth i Sipsiwn a Theithwyr ei gynnig i unrhyw un o gefndir y Sipsiwn a Theithwyr.  Rydym hefyd yn cynorthwyo Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw mewn mathau eraill o dai ac sydd arnynt angen cymorth yn ymwneud â thai.
Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwn ddod i’ch gweld yn eich cartref eich hun neu gallwch drefnu i gwrdd â ni.

Gofynnwn i Sipsiwn a Theithwyr sy’n pasio drwy Sir Gaerfyrddin ac sy’n bwriadu aros dros dro i gysylltu â ni ymlaen llaw er mwyn i ni allu eich cynorthwyo.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/10/2016

ar-lein am dani