• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ceir Cefn Gwlad

Ceir Cefn GwladCeir Cefn Gwlad yw gynllun rhannu ceir lle mae cymunedau’n trefnu bod gyrwyr gwirfoddol yn roi lifft i bobl na fyddent fel arall yn gallu mynd ar deithiau hollbwysig. Lluniwyd cynllun Ceir Cefn Gwlad yn gynllun wrth gefn i’r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus, gan ddarparu cysylltiadau â bysiau, trenau neu wasanaeth cludo o ddrws i ddrws pan fo angen, i ateb anghenion unigol ac achlysurol.

Fe allwch chi ei ddefnyddio, ar yr amod bod eich taith yn hanfodol ac nad oes gennych unrhyw fodd rhesymol arall o wneud y daith. Ni all Ceir Cefn Gwlad gystadlu â mathau eraill o gludiant, yn enwedig gwasanaethau bws, tacsi a thrên lleol a chludiant a ddarperir gan gyrff eraill megis Gwasanaeth Gofal Cleifion y Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Os ydych chi’n gymwys neu’n gallu defnyddio’r gwasanaethau hyn yna ni fyddwch yn cael defnyddio’r gwasanaeth Ceir Cefn Gwlad.

Canllaw cychwynnol yw'r rhestr ganlynol i helpu unigolyn i benderfynu a yw'n gymwys i ddefnyddio Ceir Cefn Gwlad:

  • A oes unrhyw drafnidiaeth gyhoeddus y gallech ei defnyddio ar gyfer y daith gyfan neu ran ohoni?
  • A oes gennych fynediad i unrhyw drafnidiaeth breifat? (e.e. car gan rywun ar yr aelwyd)
  • A oes modd ichi newid amser y daith fel ei bod yn bosibl ichi ddefnyddio rhyw fath arall o drafnidiaeth? e.e. trafnidiaeth gyhoeddus
  • A oes modd ichi ddefnyddio'r gwasanaeth car ambiwlans?
  • A ydych yn un o gleientiaid Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Caerfyrddin ac yn mynd i'r Ganolfan Ddydd?
  • A fyddai'n ymarferol ichi logi tacsi ar gyfer y daith?
  • A fyddai'n rhesymol ichi osgoi'r daith?

Os taw OES / YDW / BYDDAI yw'r ateb i unrhyw un o'r cwestiynau uchod, fel arfer ni fydd yr unigolyn yn gymwys.

O ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Ceir Cefn Gwlad lawrlwythwch y daflen wybodaeth neu cysylltwch â ni:

Uned Drafnidiaeth Teithwyr
Adran Gwasanaethau Technegol, Parc Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1HQ 

Ffôn: 01267 234567 
E-bost: trafnidiaethcyhoeddus@sirgar.gov.uk

Os hoffech wirfoddoli â Cheir Cefn Gwlad cysylltwch â’r RVS:
Swyddfa Canolbwynt Sir Gâr
Swyddfa RVS, Neuadd Goffa, Heol Caerfyrddin, Cross Hands, Llanelli, SA14 6RN
Ffôn: 01269 843819

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2017

ar-lein am dani