• English
 • Hepgor gwe-lywio

Cynllun Prisiau Consesiwn

Concessionary travel PassOs ydych yn byw yng Nghymru ac yn 60ain oed neu drosodd neu yn anabl mae'n bosibl bod gennych hawl i deithio am ddim yng Nghymru. Mae'n bosibl defnyddio'r cerdyn ar unrhyw amser o'r dydd. Gall berson anabl ofyn am un cerdyn cydymaith pan fyddant angen help i deithio.

Sut i wneud cais am Bas Teithio Consesiwn

Mae ffurflenni cais ar gael o Swyddfeydd Post. Fel arall, mae'r ffurflen gais ar gael i'w lawrlwytho fel dogfen PDF i chi ei argraffu a'i chwblhau. Mae’n rhaid cyflwyno’r ffurflen gais wedi’i llenwi ynghyd â thystiolaeth o’ch cyfeiriad a thystiolaeth eich bod yn gymwys ac 1 llun maint pasport lliw yn y Swyddfa Bost. Byddwch yn derbyn y tocyn drwy’r post o fewn 21 diwrnod os yw’r cais yn llwyddiannus.

Os ydych yn gwneud cais ar sail anabledd, efallai y bydd angen i chi wneud cais i ni (gan ddefnyddio'r un ffurflen gais) a llenwi ffurflen ychwanegol er mwyn asesu tystiolaeth. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn ein galluogi i gael tystiolaeth feddygol annibynnol a fydd yn ein gynorthwyo i wneud penderfyniad.

Ydw i'n gymwys?

Rhaid i chi fod yn byw yn barhaol yn Sir Gaerfyrddin, a hefyd fodloni un o’r meini prawf a restrir isod a rhaid iddo/iddi gyflwyno dogfennaeth briodol at ddibenion gwirio.

 • Menywod a dynion 60 oed a hyn
 • Personau dall a rhannol ddall
 • Personau â nam ar eu clyw
 • Personau heb leferydd
 • Personau heb freichiau neu heb ddefnydd o’r ddwy fraich dros gyfnod hir
 • Pobl ag anabledd dysgu
 • Personau ag anabledd neu sy’n dioddef o anaf, sydd yn cael effaith sylweddol a hir dymor ar eu gallu i gerdded
 • Personau y byddai eu cais am drwydded yrru yn cael ei wrthod ar sail iechyd
 • Personau sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel neu Tariffau 1-8 o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog

Beth mae’r Pas Teithio yn ei gynnig i’r deiliad?

Mae’r Pas Teithio yn rhoi hawl i chi deithio am ddim heb gyfyngiadau ar wasanaethau bysiau lleol cofrestredig ledled Cymru. (D.S. Dim ond y gwasanaethau bysiau hynny a gofrestrwyd yn eu cyfanrwydd fel gwasanaethau lleol gyda’r Comisiynydd Teithio a gaiff gymryd rhan yn y cynllun.

Sylwch nad yw’r Pas Teithio yn rhoi hawl i chi deithio am ddim ar y canlynol:

 • Teithiau tacsi
 • Gwasanaethau fferi
 • Gwibdeithiau neu deithiau hir mewn bws moethus
 • Gwasanaethau National Express

Manteision ychwanegol ar gyfer deiliaid Sir Gâr:

Gellir hefyd defnyddio’r tocynnau i deithio am hanner y pris arferol ar rai teithiau Ceir Cefn Gwlad.

Beth os bydd angen tocyn newydd arnaf?

Os yw pas wedi mynd ar goll, neu wedi cael ei ddwyn neu ei ddifrodi cysylltwch â ni ar 01267 234567 neu ysgrifennwch atom ni at PrisCon@sirgar.gov.uk. Dalier sylw: codir £5 am docyn teithio yn lle'r hen un. 

Dogfennau defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/10/2017

ar-lein am dani