• English
  • Hepgor gwe-lywio

Amserlenni bysiau

Gall amserlenni ar gyfer yr holl wasanaethau bws sy'n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin i'w gweld isod. Mae’r wybodaeth yn gywir oni nodir yn wahanol. Cofiwch nodi ar ba ddyddiau y mae’r gwasanaeth yn rhedeg ac edrychwch ar unrhyw godau neu nodiadau a all fod yn gymwys i rai teithiau.

Cofiwch fod gwasanaethau yn gallu newid ar fyr rybudd felly rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’r cwmni i sicrhau manylion y llwybr, amserau a phrisiau cyn cynllunio taith.

Cael amseroedd bysiau trwy neges destun

Edrychwch ar eich arhosfan bysiau i weld beth yw cod unigryw’r arhosfan, a fydd yn cynnwys 7 llythyren (gellir dod o hyd i’r cod ar wefan Traveline Cymru hefyd), wedyn anfonwch god yr arhosfan bysiau ar ffurf neges destun i rif Traveline Cymru ar gyfer negeseuon testun, sef 84268.

Yna, byddwch yn cael ateb trwy neges destun cyn pen 30 eiliad, a fydd yn rhoi’r manylion canlynol:

  • amseroedd y pedwar bws nesaf y disgwylir iddynt aros wrth yr arhosfan dan sylw
  • rhif y gwasanaeth ar gyfer pob bws
  • pen y daith ar gyfer pob bws
Rhif Bws Llwybr / Amserlen (.pdf)
64 Rhydaman – Ystradgynlais
Drwy Brynaman, Gurnos 
103 Llandeilo – Rhydaman
Drwy Ffairfach, Llandybie 
110 / 111 Abertawe – Llanelli
Drwy Gorseinon, Bynea, Llwynhendy 
124 Brynaman – Rhydaman – Tycroes
Drwy Garnant, Glanaman   
126 Rhydaman – Cwmgwili
Drwy Pantyffynnon, Pen-y-garn 
127 Rhydaman – Garn-swllt
Drwy Trehopcyn, Betws
128 Rhydaman – Llanelli
Drwy Capel Hendre, Cross Hands, Llannon
129 Tycroes - Rhydaman – Caerfyrddin
Drwy Capel Hendre, Cross Hands, Porthyrhyd 
145 / 146 Cwmaman – Rhydaman
Drwy Garnant, Glanaman 
164 Pontyberem – Rhydaman
Drwy Dre-fach, Cross Hands, Llandybie 
165 Rhydaman – Cross Hands
Drwy Llandybie, Blaenau, Gorsddu 
166 Llanelli – Caerfyrddin
Drwy Mynyddcerrig, Cefneithin, Foelgastell 
167 Crynant – Brynaman
Drwy Ystradgynlais, Cwm-twrch, Ystradowen, Cwmllynfell 
175 Yr Hendy – Llanelli
Drwy Llangennech, Llwynifan, Llwynbedw 
195 Caerfyrddin – Llanelli
Drwy Pontyberem, Ponthenri, Pontiets, Cynheidre 
196 Caerfyrddin – Llanelli
Drwy Pontyberem, Llannon, Felinfoel 
197 Caerfyrddin – Llanelli
Drwy Pontiets, Trimsaran 
198 Llanelli – Caerfyrddin
Drwy Trimsaran, Cydweli, Glanyfferi 
205 / 206 Trefechan – Ysbyty Glangwili
Drwy Trem-y-bryn, Teras Russell
207 Caerfyrddin – Brynmeurig
Drwy Heol Pensarn, Heol Login
215 Caerfyrddin – Llanpumsaint
Drwy Bronwydd 
221 Login – Caerfyrddin
Drwy Efailwen, Llanglydwen, Llanboidy, Blaenwaun, Llangynin
222 Pentywyn – Caerfyrddin
Drwy Lacharn, Sanclêr, Bancyfelin 
223 Glandwr – Caerfyrddin
Drwy Efailwen, Clunderwen, Henllan Amgoed  
224 Hendy-gwyn – Caerfyrddin
Drwy Tafarn-sbeit, Rhos-goch, Meidrim 
225 Trelech – Caerfyrddin
Drwy Gelli-wen, Talog 
226 / 228 Tre Ioan – Caerfyrddin
Drwy Ystad Davies, Pentremeurig, Coleg y Drindod   
227 Llan-y-bri – Caerfyrddin
Drwy Llansteffan, Llan-gain, Coleg y Drindod
230 Aberteifi – Caerfyrddin
Drwy Cilgerran, Boncath, Crymych 
276 Llandeilo – Caerfyrddin
Drwy Pentregwenlais, Blaenau, Llanarthne 
277 Gelli Aur – Llandeilo – Caerfyrddin
Drwy Llanarthne, Salem, Llanfynydd 
278 Llandeilo – Caerfyrddin
Drwy Gelli Aur, Carmel, Llanarthne 
279 Llandeilo – Caerfyrddin
Drwy Gelli Aur, Llanarthne, Gardd Fotaneg Cymru 
280 / 281 Llanymddyfri – Caerfyrddin
Drwy Llangadog, Llandeilo, Nantgaredig 
282 Brechfa – Caerfyrddin
Drwy Felingwm, Capel Dewi 
283 Llangadog – Llandeilo – Caerfyrddin
Drwy Bethlehem, Llansawel, Brechfa 
284 Crugybar – Llandeilo – Rhydaman
Drwy Llansawel, Talley, Pentregwenlais 
288 / 289 Llanymddyfri – Llanbedr Pont Steffan
Drwy Llanwrda, Llansawel, Rhydcymerau, Llanybydder, Pumsaint, Ffarmers 
322 Caerfyrddin – Hwlffordd
Drwy Hendy-gwyn, Arberth 
351 Dinbych-y-pysgod – Pentywyn
Drwy Saundersfoot, Cilgeti, Llanrhath 
430 Aberteifi – Arberth
Drwy Cilgeran, Crymych  
441 Castell Newydd Emlyn – Caerfyrddin
Drwy Capel Iwan, Hermon 
460 Caerfyrddin – Aberteifi
Drwy Cynwyl Elfed, Castell Newydd Emlyn 
507 / 508 / 528 Hwlffordd – Llundain, Birmingham
Drwy Dinbych-y-pysgod, Caerfyrddin, Llanelli, Abertawe 
540 Aberystwyth – Llanybydder
Drwy Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Pencarreg 
551 Aberteifi – Aberaeron
Drwy Cenarth, Castell Newydd Emlyn, Cei Newydd  
585 Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan
Drwy Llanilar, Tregaron, Llanddewi Brefi 
601 Bwcabus Bwcabus (601.pdf)
611 Bwcabus Coed-y-bryn – Castell Newydd Emlyn (601.pdf)
Drwy Rhydlewis, Brongest
612 Bwcabus Pont-tyweli – Castell Newydd Emlyn (601.pdf)
Drwy Llandysul, Penrhiwllan, Llandyfriog
613 Bwcabus Llandysul – Saron (601.pdf)
Drwy Pentrecwrt 
615 Bwcabus Tanglwst – Castell Newydd Emlyn (601.pdf)
Drwy Capel Iwan, Penrherber
616 Bwcabus Temple Bar – Llanbedr Pont Steffan - Cwmann (601.pdf)
Drwy Cribyn 
617 Bwcabus Rhydowen – Llanbedr Pont Steffan (601.pdf)
Drwy Talgarreg, Gorsgoch, Pencarreg
621 Bwcabus Llandysul – Pencader (601.pdf)
Drwy Pont-tyweli, Llanfihangel-ar-arth 
905 Cwm-twrch - Coleg Castell-nedd
B1 Bws Bach Pen-bre a Phorth Tywyn
Drwy Waun Sidan, Heol Gwscwm, Dolau Fan, Tyle Teg 
B5 Bws Bach Cydweli
Drwy Mynyddygarreg, Pedair Heol 
B11 / B12 / B13 Bws Bach Caerfyrddin
Drwy Llanllwch / Parc Cilddewi, Aelybryn / Glynderi / Penymorfa  
B21 / B23 / B24 / B25 Bws Bach Llanelli
Drwy Llundain Fach / Brynsiriol, Bryngwyn Bach / Bigyn, Tyisha / Penygraig 
L1 Llanelli – Morfa
Drwy Parc Pemberton - Parc Trostre - Penyfan 
L2 Llanelli – Dyffryn y Swistir
Drwy Felin-foel - Ysbyty Tywysog Philip
L3/L4 Llanelli – Pontarddulais
Drwy Llangennech, Yr Hendy 
PR1 Nantyci - Heol Spilman – Glangwili
Gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin
T1 Aberystwyth – Llanbedr Pont Steffan – Caerfyrddin
Drwy Llanrhystud, Aberaeron, Llanybydder, Pencader 
T1c Caerfyrddin - Caerdydd
Drwy Cross Hands, Abertawe
X11 Caerfyrddin – Llanelli – Abertawe
Drwy Cydweli, Porth Tywyn, Parc Trostre, Fforestfach 
X13 Llandeilo – Abertawe
Drwy Rhydaman, Pontarddulais 
X14 Llanfair-ym-Muallt – Caerfyrddin
Drwy Llanymddyfri, Llandeilo 
X26 Brynamman – Abertawe
Drwy Gwaencaegurwen, Pontardawe 
X29 Tycroes – Caerfyrddin
Drwy Crosshands 
X90 Bynea – Caerfyrddin
Drwy Llwynhendy, Pemberton, Llangennech, Yr Hendy, Pontarddulais, Fforest

Lawrlwythiadau

Sylwadau a Chwynion

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth mewn amserlenni bysiau yn gywir ond mae'n bosibl y gall manylion ynghylch amserau, teithiau a phrisiau newid ar fyr rybudd.  Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau neu newidiadau munud olaf.  Fe’ch cynghorir i wirio manylion eu taith cyn teithio ac i fod yn yr arhosfan bysiau mewn da bryd yn unol â'r amser a nodwyd yn yr amserlen.

Darperir gwasanaethau bysiau lleol mewn dwy ffordd. Gallant fod:

  • yn wasanaethau a ddarperir yn fasnachol gan gwmnïau bysiau lleol, sy'n golygu fod y gwasanaeth yn rhedeg heb unrhyw gymorth ariannol oddi wrthym ni, a rheolir y teithiau, yr amserau a'r prisiau gan y cwmni. 
  • yn wasanaeth a weithredir ar ran y Cyngor.  Mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu trefnu gennym ni ond maent yn cael eu rhoi ar waith dan gontract gan gwmnïau bysiau lleol. Mae'r teithiau hyn â  wrth eu hymyl yn yr amserlenni.

Os bydd gennych gwyn am wasanaeth masnachol dylech gysylltu â’r cwmni perthnasol

Defnyddwyr Bysiau Cymru

Mae Defnyddwyr Bysiau Cymru yn cydweithio gyda phartneriaid ar draws y wlad yn cynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau trafnidiaeth lleol a gwmnïau bysiau i wella’r safonau o ran teithio ar fysiau ac i osod anghenion teithwyr bysiau yng nghanol polisi trafnidiaeth. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/01/2018

ar-lein am dani