• English
  • Hepgor gwe-lywio

Prisiau a Thocynnau

Cynllun newydd “Teithio rhatach ar fysiau i bobl ifanc” Llywodraeth Cymru

Os ydych yn 16, 17 neu’n 18 ac yn byw yng Nghymru, yna cewch wneud cais am bás bws newydd o fis Medi 2015.  Bydd y pás hwn yn caniatáu ichi deithio’n rhatach ar fysus lleol ac ar fysiau pellter hir TrawsCymru.

Tocyn 12 Taith

Mae'r math hwn o docyn yn cynnig mwy o ostyngiad i deithwyr rheolaidd na phe baent yn prynu tocynnau taith unffordd neu ddwyffordd bob dydd. Mae'r tocyn, y mae'n rhaid ei ddefnyddio cyn pen mis calendr, yn docyn ar gyfer 12 taith unigol, unrhyw ddydd o'r wythnos, ar y rhan fwyaf o'r gwasanaethau yr rhydym yn eu darparu. e.e. Byddai taith unigol o £2 yn costio £1.17 yn unig, pe baech yn defnyddio tocyn 12 taith, a byddai tocyn £4.90 i oedolion am daith ddwyffordd yn costio £3.27 yn unig. I gael rhagor o wybodaeth, holwch eich gyrrwr bws.

Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru

Erbyn hyn, drwy ddefnyddio Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru mae'n haws crwydro Gorllewin Cymru ar y bws. Yn syml, gallwch brynu'r tocyn ar y bws cyntaf yr ydych yn teithio arno a'i ddefnyddio i deithio fel y mynnoch drwy gydol y dydd.

Mae modd defnyddio'r tocyn ar y rhan fwyaf o wasanaethau bysiau lleol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro – nid yw hynny yn cynnwys gwasanaethau sydd ar gael i plant ysgol yn unig, gwasanaeth National Express 507/508/528, gwasanaethau 167, T1c, X14, neu X26.

O’r 2ail Ebrill 2017 bydd Tocyn Crwydro undydd yn costi £8.00 i oedolion neu £4.50 i blant. Mae Tocyn Crwydro wythnos hefyd ar gael yn costi £30 yn unig i oedolion, neu £16 i blant.

PLUSBUS

PLUSBUS yw tocyn bws sy’n cysylltu'r trenau â'r bysiau ledled Cymru. Y gallwch brynu tocyn PLUSBUS gyda'ch tocyn trên yn yr orsaf, dros y ffôn neu ar-lein. Mae'n caniatáu ichi wneud cymaint o ddefnydd ag y mynnoch o'r bysiau yn y trefi lle mae eich taith ar y trên yn cychwyn ac/neu yn gorffen, gan gynnwys y daith i'r orsaf drenau ac ohoni. Mae PLUSBUS ar gael mewn 275 o drefi ledled Prydain, gan gynnwys Llanelli a Chaerfyrddin.
Ffôn: 0871 200 22 33.

Cymru Connect

Mae tocyn Cymru Connect yn caniatáu ichi archebu tocyn mewn gorsaf reilffordd a theithio o bwynt A i bwynt B yng Nghymru gan ddefnyddio cyfuniad o daith ar drên ac ar fws, ond prynu’r tocyn unwaith yn unig.

Y gwasanaethau bysiau sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin a’r cyffiniau yw: 279 o Gaerfyrddin i Ardd Fotaneg Cymru; 222 o Gaerfyrddin i Lacharn a Pentywyn; X13 o Abertawe i Rydaman a Llandeilo; T1 o Gaerfyrddin i Bencader, Llanybydder, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Cei Newydd ac Aberystwyth; a’r 460 o Gaerfyrddin i Gastellnewydd Emlyn ac Aberteifi.
Ffôn: 0871 200 22 33

Pas Darganfod Cymru

Mae’r Pas Darganfod Cymru yn rhoi'r rhyddid i chi ddefnyddio holl brif wasanaethau trên Cymru a bron pob gwasanaeth bws. Ac megis dechrau yw hynny. Bydd y rhai sydd â'r tocyn hwn yn cael amrywiaeth arbennig o fanteision eraill hefyd gan gynnwys mynediad “dau am bris un” neu ostyngiad ar brisiau mynediad i lawer o brif atyniadau twristiaeth Cymru a llety hosteli ieuenctid.
Ffôn: 0870 9000 773

Tocynnau gan gwmnïau unigol

Mae gan First Cymru a Brodyr Richards eu math penodol o docynnau. Mae'r tocynnau hyn yn ddilys ar eu rhwydweithiau bysiau unigol.

First Cymru: 01792 582233
Brodyr Richards: 01239 613756

Cofiwch, gall trigolion Cymru sy'n 60 oed neu'n hŷn, a phobl sydd ag anableddau penodol, deithio ar bob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru YN RHAD AC AM DDIM!

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2017

ar-lein am dani