• English
  • Hepgor gwe-lywio

Dirwyon parcio

Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn rhoi Hysbysiad Tâl Cosb i gerbydau sy'n torri'r cyfyngiadau parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd, gan gynnwys meysydd parcio. Mae ein tîm yn sicrhau bod y traffig yn llifo'n ddidrafferth ac annog pobl i gydymffurfio â'r cyfyngiadau parcio, gan ei gwneud yn fwy diogel i gerddwyr, yn haws i drafnidiaeth gyhoeddus.

Helpwch i gadw ein ffyrdd yn ddiogel i bawb - meddyliwch cyn i chi barcio'ch car!

Bydd cerbydau sy'n parcio'n anghyfreithlon yn cael dirwy (Hysbysiad Tâl Cosb) £50 neu £70 yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Gellir talu hanner y gosb os gwneir hynny o fewn 14 diwrnod, ond bydd y gosb yn dyblu os na chaiff ei thalu o fewn 28 niwrnod.

Rwyf wedi derbyn hysbysiad o dâl cosb - beth allaf ei wneud am y peth?

1. Gallwch dalu
2. Gallwch gwrthwynebu’r gosb

Talu eich dirwy barcio

Rhaid i'r taliad ddod i law cyn pen 28 diwrnod ar ôl y dyddiad cyflwyno. Os bydd y taliad yn dod i law cyn pen 14 diwrnod ar ôl y dyddiad cyflwyno, bydd y tâl gostyngol a ddangosir ar eich hysbysiad tâl cosb yn cael ei dderbyn fel taliad llawn. Edrychwch ar eich hysbysiad tâl cosb i gael yr holl fanylion.

Ar-lein: Er mwyn gwneud taliad ar-lein, bydd eisiau rhif eich hysbysiad tâl cosb a rhif cofrestru'r cerbyd arnoch

Dros y ffôn: Gellir talu â cherdyn credyd/debyd dros y ffôn ar 01267 234567 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am - 6.00pm). Sylwch mai ar y rhif ffôn hwn yn unig y gallwn dderbyn taliad. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr Hysbysiad Tâl Cosb hwn dylech ysgrifennu at: Cyngor Sir Caerfyrddin, Blwch Post 90, Caerfyrddin. SA31 3WR, neu e-bostio parcio@sirgar.gov.uk.

Trwy'r Post: Gellir talu â siec/archeb bost wedi'i chroesi yn daladwy i: Cyngor Sir Caerfyrddin. Ysgrifennwch Rif yr Hysbysiad a'ch cyfeiriad chi ar gefn y siec/archeb bost.

Peidiwch ag anfon arian parod, papurau banc nac archebion post gwag. Anfonwch eich taliad, ynghyd â'r slip talu wedi'i lenwi at: Cyngor Sir Caerfyrddin, Blwch Post 90, Caerfyrddin, SA31 3WR

Yn bersonol: Gellir talu yn unrhyw un o'n canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid.

Os ydych yn credu na ddylid talu'r gosb a'ch bod yn dymuno gwrthwynebu hyn

Gallwch wrthwynebu’r hysbysiad o dâl cosb ar-lein drwy lenwi’r e-ffurflen hon.

Neu ysgrifennwch at: Cyngor Sir Caerfyrddin, Blwch Post 90, Caerfyrddin. SA31 3WR

Nodwch Rif yr Hysbysiad Tâl Cosb, rhif cofrestru'r cerbyd a'ch cyfeiriad chi bob tro y byddwch yn cysylltu.

Os oes gennych unrhyw ymholiad arall ffoniwch 01267 228390. Mae ein polisi gorfodi parcio yn egluro ein dull o ymdrin â heriau.  Bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ôl amgylchiadau unigol yr achos hwnnw.

Os byddwch yn herio'r Hysbysiad Tâl Cosb hwn cyn pen 14 diwrnod ac os bydd eich her yn cael ei gwrthod yna bydd y Cyngor fel arfer yn ailgynnig ichi dalu'r tâl gostyngol cyn pen 14 diwrnod.

Os na fyddwch yn talu'r Tâl Cosb nac yn ei wrthwynebu

Os na thelir y tâl cosb ar ddiwedd y cyfnod 28 diwrnod neu cyn hynny, fel y nodir ar flaen yr hysbysiad hwn, nac yn ei herio'n llwyddiannus, gall y Cyngor gyflwyno Hysbysiad i'r Perchennog ar gyfer perchennog y cerbyd yn gofyn am i'r tâl cosb gael ei dalu.

Yna gall y perchennog gyflwyno sylwadau i'r Cyngor ac apelio i Ddyfarnwr Annibynnol os caiff y sylwadau hynny eu gwrthod. Bydd yr Hysbysiad i'r Perchennog yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn. Os byddwch yn herio'r Hysbysiad Tâl Cosb hwn a bod y Cyngor yn cyflwyno Hysbysiad i'r Perchennog beth bynnag, rhaid i'r perchennog ddilyn y cyfarwyddiadau sydd yn yr Hysbysiad i'r Perchennog. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/06/2017

ar-lein am dani