• English
 • Hepgor gwe-lywio

Rhoi gwybod am broblem

Tyllau yn y ffordd, arllwysiadau, goleuadau diffygiol...? Rhowch wybod i ni ar-lein!

Rydym ni'n gyfrifol am gynnal a chadw holl ffyrdd a llwybrau troed y sir a chynhelir archwiliadau cyson arnynt er mwyn sicrhau nad oes diffygion. Yn ogystal mae gennym raglen flynyddol o waith a gynlluniwyd, sy'n cynnwys cynlluniau ar gyfer gosod wyneb newydd ar y ffyrdd ac ailadeiladu palmentydd.

Ewch ar-lein i safle Lleol-i er mwyn rhoi gwybod am broblemau ar y ffyrdd neu ffoniwch 01267 234567. Gallai hyn gynnwys fflagenni sydd wedi torri neu sy'n anwastad a thyllau yn y ffyrdd sydd yn gallu achosi difrod i gerbydau.

Cefnffyrdd
Mae nifer o gefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin ac Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru sy'n gyfrifol am y rhain. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • A477: Rhos-goch – Sanclêr
 • A40: Hendy-gwyn ar Daf  – Sanclêr – Caerfyrddin – Llanymddyfri – Halfway
 • A48: Pont Abraham - Caerfyrddin
 • A483: Pont Abraham – Llandeilo
 • A483: Llanymddyfri – Cynghordy – Dinas-y-bwlch

I roi gwybod am unrhyw broblemau ar gefnffyrdd, ewch i wefan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru neu ffoniwch 0300 123 1213..

Rydym ni'n gyfrifol am weithredu a chynnal a chadw dros 26,000 o oleuadau stryd ar draws y sir.

Mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau fod pob eitem o gelfi stryd sydd â golau ynddo h.y. goleuadau stryd ac arwyddion traffig sydd wedi'u goleuo ar y priffyrdd yn aros yn weithredol.

Mae'r holl oleuadau stryd a'r arwyddion traffig sydd wedi'u goleuo yn cael eu glanhau, eu gwasanaethu a’u profi.

Newidir y bylbiau yn yr unedau yn rheolaidd. Ar ben hynny, gwneir prawf trydanol manwl bob chwe blynedd, yn unol â Rheoliadau'r Sefydliad Peirianyddion Trydanol.

Rydym yn archwilio pob golau bob tair wythnos ac yn cofnodi ac yn rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion y mae angen eu hatgyweirio. Os ydym yn cael gwybod am ddiffygion, rydym yn trefnu iddynt gael eu hatgyweirio. Yn rhan o'r broses, rydyn ymchwilio i achos y diffygion cyn pen 14 diwrnod gwaith ar ôl i rywun rhoi gwybod amdanynt. Bydd atgyweiriadau yn cael eu cynnal o fewn 20 diwrnod gwaith, os na all y diffygion gael eu hatgyweirio ar yr ymweliad cyntaf.

Ewch i Lleol-i i  Rhoi Gwybod Ar-lein am Oleuadau Stryd Diffygiol neu ffoniwch 01267 234567.

Er mwyn ein helpu ni i ddelio â diffygion, nodwch rif adnabod y polyn golau neu'r arwydd traffig yn ogystal â chyfeiriad yr eiddo gerllaw, gan gynnwys rhif, enw'r stryd ac enw'r dref neu'r pentref.

Tybir fod cerbyd wedi'i adael:

 • os nad yw wedi'i symud ers peth amser
 • os bydd y Dreth Gerbyd (Disg Treth) wedi dirwyn i ben
 • os nad oes modd dod o hyd i'r perchennog neu'r ceidwad, neu os bydd y perchennog/ceidwad yn methu ag ymateb i rybudd cyfreithiol

Ni ellir tybio fod cerbyd wedi'i adael dim ond ar sail ei gyflwr neu ei ymddangosiad a/neu'r ffaith nad yw wedi symud ers rhai wythnosau.

Ewch i Lleol-i i Rhoi Gwybod Ar-lein am Gerbyd wedi'i Adael neu ffoniwch 01267 234567.

Os byddwch am roi gwybod am gerbyd heb ei drethu cysylltwch â'r canlynol:
Y Swyddfa Cofrestru Cerbydau
Cerbydau Heb Eu Trethu
Long View Road
Abertawe
SA99 1AN

Os credwch fod y cerbyd wedi'i ddwyn neu os yw'n achosi rhwystr, rhowch wybod i Heddlu Dyfed-Powys drwy ffonio 101.

Rydym yn gyfrifol am ddelio ag amrywiaeth o arllwysiadau ar ein ffyrdd.

Mae'r rhain yn cynnwys defnyddiau a all fod yn wenwynig neu'n beryglus ac sy'n cael sylw fel argyfwng.

Arllwysiadau olew a diesel
Gall diesel neu olew wneud wyneb y ffordd yn llithrig gan arwain at ddamweiniau posibl. Mae angen glanhau'r arllwysiadau hyn cyn gynted â phosibl. Yn gyffredinol, ymdrinnir ag arllwysiadau diesel drwy wasgaru tywod a gosod arwyddion priodol wrth ymyl y ffordd. Fel arfer, nid yw arllwysiadau petrol yn achosi'r un broblem, gan y byddant yn anweddu'n rhwydd. Mewn achosion difrifol, gall yr heddlu alw am wasgaru tywod.

Arllwysiadau cemegol
Before any work is carried out the materials have to be assessed and the risks/hazards identified for those attending the incident. Cyn cyflawni unrhyw waith mae'n rhaid asesu'r defnyddiau a chlustnodi'r risgiau/peryglon i'r rheiny a fydd yn bresennol yn y digwyddiad.

Cau ffyrdd mewn argyfwng
Os bydd yr amodau'n ddigon difrifol, mae gan swyddogion yr heddlu sy'n bresennol y pŵer i gau'r ffordd. Os bydd perygl sylweddol, mae pŵer gennym ninnau, yr awdurdod priffyrdd, i gau ffordd ar unwaith ac yn ddirybudd. Dylid rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw rwystrau ar briffyrdd.

Ewch i Lleol-i i roi gwybod ar-lein am arllwysiadau neu ffoniwch 01267 234567.

Cyfrifoldeb perchenogion tai/perchenogion tir yw cynnal a chadw coed, perthi neu lwyni sy'n tyfu ger priffordd gyhoeddus.

Os bydd llystyfiant o eiddo preifat yn cyfyngu ar symudiadau cerddwyr neu'n achosi perygl i gerbydau, gellir cymryd camau yn unol â Deddf Priffyrdd 1980.

Byddwn yn cyflwyno hysbysiad i'r perchenogion ac yn gofyn iddynt gydweithredu o ran tocio'r llystyfiant sy'n peri tramgwydd. Fodd bynnag, pan ddaw cyfnod yr hysbysiad i ben, gallwn drefnu i'r gwaith gael ei wneud ac adennill costau rhesymol y gwaith gan y perchenogion.

Ewch i Lleol-i i roi gwybod ar-lein am llwyni a choed sy'n gordyfu dros ffyrdd neu ffoniwch 01267 234567.

I roi gwybod am ddraeniau neu gwteri sydd wedi eu rhwystro ar y briffordd gyhoeddus ewch i Lleol-i a defnyddio'r ffurflen 'Rhoi gwybod am nam ar y ffyrdd' neu ffoniwch 01267 234567.

Nid ydym yn gyfrifol am ddraeniau neu gwteri ar dir preifat.

Rydym ni'n gyfrifol am waredu anifeiliaid sydd wedi marw (anifeiliaid gwyllt a domestig) o ardaloedd a ffyrdd cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn cynnwys cathod, cŵn, moch daear, llwynogod ac anifeiliaid mwy, fel ceirw. Byddant yn cael eu symud cyn pen 72 awr ar ôl cael gwybod amdanynt.

Fel rheol, dim ond y gwasanaeth sgubo strydoedd arferol fyddai’n ymdrin ag anifeiliaid llai, megis gwiwerod a chwningod sydd wedi marw.

Ewch i Lleol-i i Rhoi Gwybod am Anifail sydd wedi marw neu ffoniwch 01267 234567gan nodi'r manylion canlynol:

 • lleoliad (e.e. cyfeiriad cyfagos/gerllaw) yr anifail sydd wedi marw;
 • manylion byr am yr anifail, e.e. pa anifail ydyw, ei liw, ei faint; ac
 • yr amser y gwelsoch yr anifail

Os dewch o hyd i anifail sydd wedi’i anafu ond sydd dal yn fyw ar y briffordd, ffoniwch yr RSPCA 0300 1234 999. Ewch i Lleol-i i rhoi gwybod am gi sy'n crwydro neu ffoniwch 01267 234567.

I roi gwybod am broblem llifogydd ar y briffordd, ewch i'n tudalennau llifogydd.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/06/2017

ar-lein am dani