• English
  • Hepgor gwe-lywio

Strydoedd a Ffyrdd

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw’r holl ffyrdd sirol a’r llwybrau troed a chynhelir archwiliadau cyson ohonynt er mwyn sicrhau nad oes diffygion. Yn ogystal mae gennym raglen flynyddol o waith a gynlluniwyd, sy'n cynnwys cynlluniau gosod wyneb newydd ar ffyrdd ac ailadeiladu palmentydd.

Ewch i wefan Lleol-i i roi gwybod ar-lein am nam ar y ffyrdd. Gallai hyn gynnwys cerrig palmant anwastad neu wedi'u torri, a thyllau yn y ffordd, a all ddifrodi cerbydau.

Mae nifer o gefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin ac Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) sy'n gyfrifol amdanynt. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • A477: Rhos-goch – Sanclêr
  • A40: Hendy-gwyn ar Daf – Sanclêr – Caerfyrddin – Llanymddyfri – Halfway
  • A48: Pont Abraham – Caerfyrddin
  • A483: Pont Abraham – Llandeilo
  • A483: Llanymddyfri – Cynghordy – Dinas-y-bwlch

I roi gwybod am unrhyw broblemau'n ymwneud â chefnffyrdd, ewch i wefan Asiant Cefnffyrdd De Cymru neu ffoniwch 0300 123 1213.

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arfaethedig yn eich hysbysu ein bod yn dymuno rhoi Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar waith, gan roi amser i chi anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig. Mae'r gorchmynion arfaethedig canlynol ar agor i wrthwynebiadau ar hyn o bryd:

Mae'r 'Rhestr Strydoedd' yn gofnod o'r priffyrdd a gynhelir gan arian cyhoeddus, a gall y cyhoedd ei harchwilio. Gellir gweld ein Rhestr Strydoedd ar ffurf map drwy wneud apwyntiad â'r Uned Chwiliadau Priffyrdd. I wneud apwyntiad, cysylltwch â:

Mr Kevin Davies
Uned Chwiliadau Priffyrdd
Adran Gwasanaethau Technegol
Parc Myrddin
Heol Waundew
Caerfyrddin
SA31 1HQ

Ffôn: 01267 234567 (Galw Sir Gâr)
E-bost: galw@sirgar.gov.uk 

Sylwch y gellir trefnu apwyntiadau yn ystod yr oriau canlynol yn unig: 10.00yb - 12.00yp and 2.00yp - 4.00yp.

Mae Awdurdodau Lleol wedi llunio Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru ddiwedd mis Ionawr 2015. Bydd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn yn cymryd lle’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol o 1af Ebrill 2015 ymlaen. Mae'r pedwar Awdurdod yn Ne-orllewin Cymru wedi cydweithio i greu Cynllun Trafnidiaeth Lleol Dinas-ranbarth rhychwantol, gyda phedair rhaglen leol o brosiectau.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/06/2017

ar-lein am dani