• English
 • Hepgor gwe-lywio

Sut i dalu

Caiff y dreth gyngor ei thalu mewn 10 rhandaliad misol gan ddechrau ym mis Ebrill, oni bai eich bod wedi gofyn am gael talu 12 rhandaliad. Y dyddiad talu yw'r 15fed o'r mis neu cyn hynny oni bai eich bod wedi dewis talu trwy Ddebyd Uniongyrchol. 

Os ydych yn dod yn gymwys i dalu Treth y Cyngor yn ystod y flwyddyn bydd eich rhandaliadau'n cael eu haddasu yn ôl nifer y dyddiadau talu sy'n weddill.

Mae'n gyflym, yn hawdd ac yn ddiogel i dalu eich treth y cyngor ar-lein. Bydd angen eich:

 • Cyfeirnod cyfrif
 • Enw'r cyfrif
 • Faint hoffech chi dalu

Rydym yn derbyn y mathau canlynol o gardiau credyd/debyd (Visa, Mastercard, Switch, Solo, Visa Delta).

Talu eich treth cyngor ar-lein

Mae debyd uniongyrchol yn ffordd hawdd, cyfleus a diogel o dalu eich treth cyngor.

 • Gallwch ddewis o 3 dyddiad talu - 5ed, 15fed neu 28ain o bob mis.
 • Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn syml ac ni chodir tâl amdano, a gallwch ei ganslo ar unrhyw adeg trwy ysgrifennu at eich banc neu gymdeithas adeiladu.
 • Nid oes yn rhaid i chi adnewyddu eich Debyd Uniongyrchol bob blwyddyn.
 • Mae Debyd Uniongyrchol yn cael ei warantu gan y banciau a'r cymdeithasau adeiladu dan sylw ac felly os oes camgymeriad yn cael ei wneud byddwch yn cael ad-daliad llawn yn syth.

Byddwch yn derbyn llythyr yn nodi symiau, dyddiadau ac amlder y taliadau a fydd yn cael eu tynnu o'ch cyfrif ac o unrhyw newidiadau 10 diwrnod ymlaen llawn, er mwyn rhoi amser i chi wneud ymholiadau yn eu cylch os oes angen.

Os yw manylion y taliadau'n newid, nid oes rhaid llanw unrhyw ffurflenni i llanw i fewn. Y cyfan sydd angen ei wneud yw arwyddo un ffurflen ac mae'r newidiadau y cytunwch iddynt yn cael eu gwneud yn syth.

Er mwyn sefydlu eich Debyd Uniongyrchol:

Ffoniwch 01267 228686 i wneud taliad cerdyn debyd/credyd. I wneud eich taliad bydd angen i chi ddarparu:

 • Y cyfeirnod 9 digid a nodir ar eich bil.
 • Y swm sy'n daladwy.

Edrych ar faint yw eich treth gyngor drwy ymweld â Lleol-i.

I drefnu archeb reolaidd, mae manylion banc yr Awdurdod fel a ganlyn:

Barclays Bank Plc, 9-10 Y Clos Mawr, Caerfyrddin, SA31 1PW
Enw'r cyfrif: Cyngor Sir Caerfyrddin
Rhif y cyfrif. 13762092
Côd didoli: 20-18-54

Cofiwch ddyfynnu eich cyfeirnod gyda phob taliad.

Gallwch dalu eich Treth y Cyngor yn bersonol gydag arian parod, siec neu gerdyn yn unrhyw un o'n 3 Swyddfeydd Talu rhwng 8.45am a 5pm, ddydd Llun i ddydd Iau a Dydd Gwener (8.45 – 4.30).

Gallwch dalu’r Dreth Gyngor yn eich Swyddfa Bost leol.

 • Os ydych am dalu mewn Swyddfa Bost (arian parod yn unig) cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 228602. Byddwch yn cael bil â chôd bar arno ac mae'n rhaid ei gyflwyno yn y Swyddfa Bost. Ni chodir tâl arnoch am y gwasanaeth hwn.

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/05/2017

ar-lein am dani