Canllawiau ar gyfer ailagor eich busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/07/2020

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau i'w lawrlwytho i'ch helpu i baratoi i ailagor eich busnes. Mae'r pecyn cymorth hwn yn ategu'r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, drwy weithio mewn partneriaeth â gweinyddiaethau datganoledig.

 1. Cynnal asesiad risg
 2. Datblygu gweithdrefnau glanhau, golchi dwylo a hylendid
 3. Helpu pobl i weithio gartref
 4. Cadw'r pellter cymdeithasol cywir, lle bo modd
 5. Lle na all pobl gadw'r pellter a argymhellir oddi wrth ei gilydd, rheoli'r risg o drosglwyddo.

Mae asesiad risg COVID-19 ar wahân yn ofyniad cyfreithiol i bob busnes fel rhan o ddangos i gwsmeriaid eich bod yn cadw'n Ddiogel rhag Covid. Mae'r adnoddau canlynol ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch:

Rhaid i hyn fod yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth (sy'n newid) ac felly dylid ei wirio'n rheolaidd.

Pethau i feddwl amdanynt:

 • Marciau ar y llawr i ddangos pellter diogel.
 • Arwyddion i fod yn glir ac mewn mannau amlwg e.e. mewn mynedfeydd, derbynfeydd, mannau ciwio, pwyntiau til ac ati.
 • Newidiadau priodol i gynlluniau'r llawr er mwyn hwyluso cadw pellter diogel. Bydd angen ystyried safle desgiau, maint ystafelloedd, sgriniau, cynteddau ac ati.
 • Cyfyngu ar nifer y staff sydd ar y safle ar unrhyw un adeg drwy rannu sifftiau, cael amserau gwahanol ar gyfer cyrraedd/gadael/egwyliau cinio ac ati.
 • Dylai'r defnydd o lecynnau awyr agored ystyried cynllun y mannau hyn, lleoliad byrddau a chadeiriau, a sgriniau tisian rhwng byrddau.
 • Gwaredu'r holl rwystrau diangen

Gan weithio gyda phartneriaid, rydym wedi datblygu neges glir a chyson a fydd yn cael ei defnyddio i roi sicrwydd i ymwelwyr a gweithwyr wrth iddynt ddychwelyd i'r gwaith, i hamddena ac i chwarae - Yn cadw Sir Gâr yn ddiogel.

Nod hyn yw darparu:

 • gwybodaeth glir
 • sicrwydd
 • cefnogaeth i fusnesau
 • amgylchedd croesawgar a diogel

Mae'r neges wedi'i seilio ar 'gontract cymdeithasol' lle anogir rhanddeiliaid a defnyddwyr i weithredu er budd pennaf pawb. Bydd neges Yn cadw Sir Gâr yn Ddiogel i’w gweld ar Bosteri, Baneri PVC, a Finyl Llawr er enghraifft. Gall busnesau lawrlwytho ystod o dempledi poster rydym wedi'u creu, yn ogystal â defnyddio'r testun ar gyfer arwyddion.

Anogir busnesau i ddefnyddio'r un negeseuon ac mae angen i'r rhain fod ar gael i staff a chwsmeriaid. Gallai'r arwyddion gynnwys:

 • Cadw pellter corfforol
 • Golchi dwylo (am 20 eiliad gyda sebon a dŵr, neu ddiheintydd dwylo).
 • Cyfyngiad ar nifer y cwsmeriaid yn y siop ar unrhyw un adeg
 • Dulliau talu digyswllt lle bynnag y bo'n bosibl.

Mae'r posteri canlynol ar gael i'w lawrlwytho a'u harddangos lle bo angen. Mae lle wedi'i adael ar y gwaelod i ychwanegu eich logo/brand eich hun.

Ystyriwch gynllun pob safle gan gynnwys maint, dyluniad a nifer yr ystafelloedd, awyru ac ati.  Dylid rhoi ystyriaeth i:

 • Llwybrau unffordd o amgylch y safle
 • Sut gall pwyntiau mynediad a gadael fod yn wahanol.
 • Y nifer fwyaf o bobl y gellir eu cael ar y safle ar yr un pryd.
 • Maint ystafelloedd a sut y gellir glynu at ganllawiau cadw pellter corfforol.
 • Cylchdroi'r staff sydd yn y swyddfa ar unrhyw un adeg e.e. rhannu staff yn dimau, llunio rota nad yw'n gorgyffwrdd ac ati.
 • Ble y gellid cael llecyn hunanynysu.
 • A ddylid cau unrhyw fannau e.e. ceginau, ffreuturau ac ati.
 • Cyfyngu ar gyfarfodydd a, lle bo'n bosibl, defnyddio dulliau eraill o ymgysylltu.
 • Darpariaeth i weithio a bwyta yn yr awyr agored i staff, ynghyd â lleihau'r risg o bobl yn bwyta gyda'i gilydd y tu mewn.

Ar adegau pan fydd ciwiau'n ffurfio tu allan, rhaid i fusnesau sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n gyfrifol ac y cedwir at y rheolau cadw pellter corfforol. Lle bynnag y bo modd, dylid ffurfio ciwiau i'r chwith o unrhyw fynedfa a chyfyngu ar nifer y bobl sydd yn y ciw ar unrhyw adeg benodol. Dylid hefyd nodi mannau ciwio'n glir.

Efallai y bydd rhai aelodau o staff yn cael eu hystyried yn staff rheng flaen o ran wynebu cwsmeriaid. Os felly dylid sicrhau bod darpariaeth/cyfarpar PPE ar gael. Ystyriwch beth yw'r cyfarpar diogelu personol cywir. Mae'r Llywodraeth yn darparu gwybodaeth am hyn.

Enghreifftiau o PPE:

 • Masgiau wyneb tafladwy; bydd y rhain yn rhoi sicrwydd i gwsmeriaid a staff eu bod wedi'u diogelu
 • Menig
 • Diheintydd dwylo
 • Sgriniau rhwng desgiau/byrddau ac wrth y tiliau

Dylai busnesau ystyried dileu'r opsiwn "talu drwy arian parod" ac argymell dulliau digyswllt. Dylid rhoi gwybod i gwsmeriaid a staff am newidiadau i ddulliau talu. Bydd arwyddion clir yn helpu o ran hyn.

Dylai staff fod wedi cael hyfforddiant a bod yn ymwybodol o unrhyw reolau, rheoliadau a chanllawiau newydd y mae eich busnes yn eu rhoi ar waith. Gall y newidiadau hyn gynnwys:

 • Canllawiau hylendid personol a sicrwydd ynghylch pa PPE fydd yn cael ei ddarparu ar gyfer staff
 • Rheolau newydd ynghylch glanhau arwynebau, cynnyrch, a dulliau talu.
 • Argymhellion ynghylch y ffyrdd mwyaf diogel o deithio i'r gwaith ac oddi yno e.e. lwfansau tacsi, canllawiau i lwybrau cerdded/beicio diogel neu oriau hyblyg gan fod cyfyngiad ar niferoedd ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Argymhellion ar gyfer llesiant staff yn ystod oriau gwaith ac amser egwyl, fel hyrwyddo mannau agored a pharciau ger eich busnes.
 • Mae cyfathrebu drwy fideo yn ffordd syml o gyfleu hyn i'ch tîm
 • Dylid ystyried agor am 'oriau arferol' addasedig. Dylai'r newidiadau i oriau gael eu cyfleu i gwsmeriaid a staff.

Gallai'r trefniadau glanhau mwy manwl gynnwys:

 • Glanhau'n amlach.
 • Glanhau'n drylwyr yn rheolaidd, lle bo'n briodol e.e. pan fydd timau'n newid sifft ac ati.
 • Cyfathrebu prosesau glanhau i roi sicrwydd i staff a chwsmeriaid.
 • Glanhau rhwng pob cwsmer e.e. cadeiriau, byrddau ac ati.
 • Glanhau drysau/dolenni/toiledau yn fwy manwl ac aml.
 • Darparu tywelion llaw tafladwy yn hytrach na sychwyr dwylo.
 • Negeseuon i hyrwyddo hylendid da, e.e. golchi dwylo'n aml.

Os oes angen unrhyw gyngor a chefnogaeth bellach arnoch, mae gan Lywodraeth Cymru restr o Gwestiynau Cyffredin defnyddiol ar beth allwch chi a'ch fusnes ei wneud yn ystod yr argyfwng.