Diogel o ran Covid-19: Canllawiau ar gyfer busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/03/2021

Mae asesiad risg COVID-19 ar wahân yn ofyniad cyfreithiol i bob busnes fel rhan o ddangos i gwsmeriaid eich bod yn cadw'n Ddiogel rhag Covid. Mae'r adnoddau canlynol ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch:

Rhaid i hyn fod yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth (sy'n newid) ac felly dylid ei wirio'n rheolaidd.

Pethau i feddwl amdanynt:

 • Marciau ar y llawr i ddangos pellter diogel.
 • Arwyddion i fod yn glir ac mewn mannau amlwg e.e. mewn mynedfeydd, derbynfeydd, mannau ciwio, pwyntiau til ac ati.
 • Newidiadau priodol i gynlluniau'r llawr er mwyn hwyluso cadw pellter diogel. Bydd angen ystyried safle desgiau, maint ystafelloedd, sgriniau, cynteddau ac ati.
 • Cyfyngu ar nifer y staff sydd ar y safle ar unrhyw un adeg drwy rannu sifftiau, cael amserau gwahanol ar gyfer cyrraedd/gadael/egwyliau cinio ac ati.
 • Dylai'r defnydd o lecynnau awyr agored ystyried cynllun y mannau hyn, lleoliad byrddau a chadeiriau, a sgriniau tisian rhwng byrddau.
 • Gwaredu'r holl rwystrau diangen

Gan weithio gyda phartneriaid, rydym wedi datblygu neges glir a chyson a fydd yn cael ei defnyddio i roi sicrwydd i ymwelwyr a gweithwyr wrth iddynt ddychwelyd i'r gwaith, i hamddena ac i chwarae - Yn cadw Sir Gâr yn ddiogel.

Nod hyn yw darparu:

 • gwybodaeth glir
 • sicrwydd
 • cefnogaeth i fusnesau
 • amgylchedd croesawgar a diogel

Mae'r neges wedi'i seilio ar 'gontract cymdeithasol' lle anogir rhanddeiliaid a defnyddwyr i weithredu er budd pennaf pawb. Bydd neges Yn cadw Sir Gâr yn Ddiogel i’w gweld ar Bosteri, Baneri PVC, a Finyl Llawr er enghraifft. Gall busnesau lawrlwytho ystod o dempledi poster rydym wedi'u creu, yn ogystal â defnyddio'r testun ar gyfer arwyddion.

Anogir busnesau i ddefnyddio'r un negeseuon ac mae angen i'r rhain fod ar gael i staff a chwsmeriaid. Gallai'r arwyddion gynnwys:

 • Cadw pellter corfforol
 • Golchi dwylo (am 20 eiliad gyda sebon a dŵr, neu ddiheintydd dwylo).
 • Cyfyngiad ar nifer y cwsmeriaid yn y siop ar unrhyw un adeg
 • Dulliau talu digyswllt lle bynnag y bo'n bosibl.

Mae'r posteri canlynol ar gael i'w lawrlwytho a'u harddangos lle bo angen. Mae lle wedi'i adael ar y gwaelod i ychwanegu eich logo/brand eich hun.

Ystyriwch gynllun pob safle gan gynnwys maint, dyluniad a nifer yr ystafelloedd, awyru ac ati.  Dylid rhoi ystyriaeth i:

 • Llwybrau unffordd o amgylch y safle
 • Sut gall pwyntiau mynediad a gadael fod yn wahanol.
 • Y nifer fwyaf o bobl y gellir eu cael ar y safle ar yr un pryd.
 • Maint ystafelloedd a sut y gellir glynu at ganllawiau cadw pellter corfforol.
 • Cylchdroi'r staff sydd yn y swyddfa ar unrhyw un adeg e.e. rhannu staff yn dimau, llunio rota nad yw'n gorgyffwrdd ac ati.
 • Ble y gellid cael llecyn hunanynysu.
 • A ddylid cau unrhyw fannau e.e. ceginau, ffreuturau ac ati.
 • Cyfyngu ar gyfarfodydd a, lle bo'n bosibl, defnyddio dulliau eraill o ymgysylltu.
 • Darpariaeth i weithio a bwyta yn yr awyr agored i staff, ynghyd â lleihau'r risg o bobl yn bwyta gyda'i gilydd y tu mewn.

Ar adegau pan fydd ciwiau'n ffurfio tu allan, rhaid i fusnesau sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n gyfrifol ac y cedwir at y rheolau cadw pellter corfforol. Lle bynnag y bo modd, dylid ffurfio ciwiau i'r chwith o unrhyw fynedfa a chyfyngu ar nifer y bobl sydd yn y ciw ar unrhyw adeg benodol. Dylid hefyd nodi mannau ciwio'n glir.

Efallai y bydd rhai aelodau o staff yn cael eu hystyried yn staff rheng flaen o ran wynebu cwsmeriaid. Os felly dylid sicrhau bod darpariaeth/cyfarpar PPE ar gael. Ystyriwch beth yw'r cyfarpar diogelu personol cywir. Mae'r Llywodraeth yn darparu gwybodaeth am hyn. 

Enghreifftiau o PPE:

 • Masgiau wyneb tafladwy; bydd y rhain yn rhoi sicrwydd i gwsmeriaid a staff eu bod wedi'u diogelu
 • Menig
 • Diheintydd dwylo
 • Sgriniau rhwng desgiau/byrddau ac wrth y tiliau

Gofynnwch i’ch darparwr gwastraff sut i gael gwared ar eich cyfarpar diogelu personol.

O Fedi 14, 2020, mae'n ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Dylai busnesau ystyried dileu'r opsiwn "talu drwy arian parod" ac argymell dulliau digyswllt. Dylid rhoi gwybod i gwsmeriaid a staff am newidiadau i ddulliau talu. Bydd arwyddion clir yn helpu o ran hyn.

Dylai staff fod wedi cael hyfforddiant a bod yn ymwybodol o unrhyw reolau, rheoliadau a chanllawiau newydd y mae eich busnes yn eu rhoi ar waith. Gall y newidiadau hyn gynnwys:

 • Canllawiau hylendid personol a sicrwydd ynghylch pa PPE fydd yn cael ei ddarparu ar gyfer staff
 • Rheolau newydd ynghylch glanhau arwynebau, cynnyrch, a dulliau talu.
 • Argymhellion ynghylch y ffyrdd mwyaf diogel o deithio i'r gwaith ac oddi yno e.e. lwfansau tacsi, canllawiau i lwybrau cerdded/beicio diogel neu oriau hyblyg gan fod cyfyngiad ar niferoedd ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Argymhellion ar gyfer llesiant staff yn ystod oriau gwaith ac amser egwyl, fel hyrwyddo mannau agored a pharciau ger eich busnes.
 • Mae cyfathrebu drwy fideo yn ffordd syml o gyfleu hyn i'ch tîm
 • Dylid ystyried agor am 'oriau arferol' addasedig. Dylai'r newidiadau i oriau gael eu cyfleu i gwsmeriaid a staff.

Gallai'r trefniadau glanhau mwy manwl gynnwys:

 • Glanhau'n amlach.
 • Glanhau'n drylwyr yn rheolaidd, lle bo'n briodol e.e. pan fydd timau'n newid sifft ac ati.
 • Cyfathrebu prosesau glanhau i roi sicrwydd i staff a chwsmeriaid.
 • Glanhau rhwng pob cwsmer e.e. cadeiriau, byrddau ac ati.
 • Glanhau drysau/dolenni/toiledau yn fwy manwl ac aml.
 • Darparu tywelion llaw tafladwy yn hytrach na sychwyr dwylo.
 • Negeseuon i hyrwyddo hylendid da, e.e. golchi dwylo'n aml.

Mae bellach yn orfodol i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG Cymru i reoli lledaeniad COVID-19. Mae angen cofnodi manylion y staff, y cwsmeriaid a’r ymwelwyr.

Mae hyn yn gymwys i’r canlynol:

 • Lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis
 • Sinemâu
 • Gwasanaethau cysylltiad agos gan gynnwys trinwyr gwallt, barbwyr, harddwyr, tatŵyddion, therapyddion chwaraeon a thylino
 • Pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbâu neu ganolfannau neu gyfleusterau hamdden eraill dan do

I gydymffurfio mae angen ichi:

 1. Gadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr â’ch safle am 21 diwrnod. Gellir gwneud hyn naill ai ar bapur neu’n electronig ond dylech lynu wrth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
 2. Esbonio pam rydych chi’n gofyn am wybodaeth gyswllt a’u hannog i’w darparu
 3. Arddangos hysbysiad ar eich safle neu ar eich gwefan. Mae deunyddiau i’ch helpu i wneud hyn ar wefan Busnes Cymru

Yr wybodaeth y bydd angen ichi ei chasglu:

Bydd angen i chi gasglu’r wybodaeth ganlynol a hynny er gwaethaf unrhyw fesurau pellter cymdeithasol yr ydych wedi’u rhoi ar waith.

Staff

 • Enwau’r staff sy’n gweithio ar y safle.
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob aelod o staff.
 • Y dyddiadau a’r amseroedd y mae’r staff yn gweithio.

Cwsmeriaid ac ymwelwyr

 • Enwau cwsmeriaid neu ymwelwyr, neu os grŵp o bobl ydyw, enw un aelod o’r grŵp - yr ‘aelod arweiniol’
 • Rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd, neu ar gyfer aelod arweiniol grŵp o bobl
 • Dyddiad yr ymweliad a’r amser cyrraedd a gadael

At beth y defnyddir y cofnodion

Ni fydd GIG Cymru yn gofyn am eich cofnodion ond lle bo angen. Bydd hyn naill ai oherwydd bod rhywun wedi profi’n bositif am COVID-19 ac wedi rhestru eich safle fel lle y mae wedi gweithio ynddo, neu wedi ymweld ag ef yn ddiweddar, neu oherwydd bod eich safle wedi cael ei nodi fel lleoliad ar gyfer brigiad posibl o achosion.

Os gofynnir i chi wneud hynny, dylech rannu gwybodaeth staff, ymwelwyr a chwsmeriaid gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru cyn gynted â phosibl. Dim ond o’r rhif hwn y daw galwadau: 02921 961133. Ni ddylech rhannu yr wybodaeth gyswllt ag unrhyw un arall.

Cydymffurfio â’r Rheoliadau

Os nad ydych yn cydymffurfio â’r gofynion cadw cofnodion, yna gallai ein swyddogion gorfodi  gyhoeddi ‘hysbysiad gwella safle’ neu ‘hysbysiad cau mangre’, neu’r ddau yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Gallwch ddarganfod mwy am y hyn o wefan Llywodraeth Cymru.

Os oes angen unrhyw gyngor a chefnogaeth bellach arnoch, mae gan Lywodraeth Cymru restr o Gwestiynau Cyffredin defnyddiol ar beth allwch chi a'ch fusnes ei wneud yn ystod yr argyfwng.