Cyfleoedd Ffilm

Mae Sir Gaerfyrddin eisoes yn dangos ei bod yn gyrchfan ddymunol a chost-effeithiol ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu i'r teledu, y cyfryngau digidol a deunyddiau print, ac mae pwynt gwerthu unigryw yn cael ei greu yn y diwydiannau ceir a beiciau modur ar gyfer cynyrchiadau cenedlaethol a rhyngwladol - yn benodol, traeth sy'n ymestyn am 8 milltir a ffordd hir drwy ran orllewinol Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria. Ni yw'r drydedd sir fwyaf yng' Nghymru ac mae'n cwmpasu rhyw 2,371 cilometr sgwar, sef 11% o gyfanswm tir Cymru, ac mae wedi'i lleoli ar goridor yr M4, o fewn cyrraedd hwylus i Gaerdydd, Llundain a phob rhan o'r Deymas Unedig ac lwerddon. Mae'n cynnig popeth y byddech yn ei ddisgwyl gan brifddinas and mae'r costau'n llawer llai nag mewn dinasoedd.

Mae'n dra hysbys mai ni yw un o'r llefydd mwyaf diddorol a bywiog yng Nghymru. Mae'n cael ei chydnabod yn gyrchfan sy'n cynnig llu o brofiadau gwerthfawr, calendr llawn o ddigwyddiadau a gwyliau, trefi marchnad cartrefol a bywiog, canolfannau siopa modern, traethau glan ac ardaloedd gwledig bryniog a ffrwythlon sy'n denu cerddwyr ac ymwelwyr mwy egn'ol. Mae ystod o gwmniau cyfryngol, gan gynnwys Tinopolis, eisoes wedi gweld y budd o ymgartrefu yn Sir Gaerfyrddin a bydd statws y Sir o ran ei phwysigrwydd o fewn y sector greadigol yn cael ei gryfhau ymhellach gan benderfyniad S4C i adleoli i Ganolfan S4C Yr Egin, canolfan greadigol a digidol newydd Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Sut y gallwn ni helpu

Cyngor Sir Caerfyrddin yw un o'r sefydliadau mwyaf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ac mae'n darparu dros 100 o wasanaethau, drwy reoli £400 miliwn y flwyddyn a 8,500 o weithwyr. Yn ogystal a bod yn gorff statudol ar gyfer priffyrdd a thrwyddedu, rydym yn rheoli portffolio amrywiol o gyfleusterau o safon - o oleudai i gelloedd yr heddlu, o ystadau tai i gestyll. Rydym hefyd yn rheoli meysydd parcio yng nghanol trefi a pharcio ar y strydoedd.

Rydym yn sicrhau bod ffilmio yn gallu digwydd yn gyflym ac yn effeithlon, diolch i'n gwasanaeth ymgeisio sy'n hawdd ei ddefnyddio. Hefyd, rydym yn deall yn !lawn y pwysau sydd ar bob cynhyrchiad a'r gofynion, ac rydym wedi ymrwymo i'r gred mai'r ffordd orau o alluogi ffilmio yw sicrhau nad yw' n rhoi gofynion afresymol ar yr ardal lie mae'n digwydd. Mae amser paratoi digonol, cynllunio priodol ac ymgynghori effeithiol yn allweddol i hyn.

Ein Gwasanaeth:

  • Gwrando ar ymholiadau cychwynnol, darparu gwybodaeth am amodau lleol a gwasanaethau logisteg
  • Cysylltiadau a'r sector sgrin / ffilm lleol a chenedlaethol ac awdurdodau cyhoeddus eraill
  • Helpu i sicrhau hawlenni ffilmio
  • Rheoli traffig a pharcio
  • Ymgysylltu cymunedol
  • Helpu i drefnu llety a lletygarwch

Cysylltwch â ni