Cronfa cychwyn busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/12/2019

Mae'r Gronfa Fusnes wedi ymrwymo'n llawn felly nid yw ar gael i'w chymhwyso ar hyn o bryd. Ein nod yw dod o hyd i gyllid ychwanegol i ailgyflenwi'r pot, felly rydym yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb y byddwn yn eu rhoi ar restr wrth gefn. Gweler isod manylion o’r gronfa a’r ffurflen mynegi diddordeb

Nod y Gronfa Cychwyn Busnes yw cynorthwyo'r gwaith o greu busnesau newydd yn y sir, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi ac felly gwella'r economi leol.Cynllun Grantiau i Drydydd Partïon fydd y Gronfa, a fydd yn cynnwys cymorth ar gyfer prosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol lle bydd swyddi'n cael eu creu o ganlyniad i'r cymorth.

Beth sydd ar gael?

 • Grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael.
 • Bydd pob grant yn seiliedig ar 50% o'r costau cymwys NEU uchafswm o £5,000 ar gyfer pob swydd sy'n cael ei chreu, pa un bynnag yw'r lleiaf. (Rhaid creu o leiaf un swydd newydd er mwyn cael mynediad at y gronfa)
 • Y grant lleiaf yw £1,000 (yn seiliedig ar greu un swydd newydd) a'r grant mwyaf ar gyfer un busnes yw £10,000 (yn seiliedig ar greu o leiaf 2 swydd)

Cymhwysedd

Mae'r gronfa ar gael i fusnesau cyn cychwyn (heb fasnachu eto) neu fusnesau sydd wedi bod yn masnachu am lai na 6 mis a fydd yn cael eu lleoli yn Sir Gaerfyrddin. Bydd angen darparu tystiolaeth megis cofrestriad â CThEM, cyfriflenni banc, eich anfoneb gyntaf ac ati er mwyn profi'r dyddiadau masnachu.

Yn bennaf, mae'r cymorth ar gyfer busnesau newydd a fydd yn gwasanaethu'r sectorau twf a sylfaen canlynol, neu'n gweithredu ynddynt:

 • Deunyddiau uwch a Gweithgynhyrchu;
 • Adeiladu;
 • Diwydiannau Creadigol;
 • Ynni a'r Amgylchedd;
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol;
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu;
 • Gwyddorau Bywyd;
 • Bwydydd a Diodydd;
 • Twristiaeth
 • Adwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth:

 • Cynhyrchu amaethyddol sylfaenol
 • Coedwigaeth
 • Dyframaethu
 • Pysgota
 • Gwasanaethau statudol, e.e. iechyd ac addysg

Fodd bynnag, caiff ceisiadau eu hystyried fesul achos gan ddibynnu ar eu cyfraniadau a'u gwerth posibl i'r economi leol, e.e. creu swyddi yng nghanol trefi, ardaloedd gwledig, cyswllt â phrosiectau strategol allweddol megis Yr Egin a Phentref Llesiant Llanelli.

Rhaid cwblhau'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant cyn pen 4 mis ar ôl dyddiad y llythyr cymeradwyo. Rhaid creu'r busnes arfaethedig a'r swyddi cysylltiedig cyn pen 12 mis ar ôl y taliad grant terfynol. Bydd y busnesau a'r swyddi sydd wedi'u creu'n cael eu monitro a bydd tystiolaeth yn ofynnol. Gallai methu â chael y canlyniadau a ddisgwylir arwain at dynnu arian grant yn ôl.

Lawrlwythwch gopi o'r canllawiau Ffurflen mynegi diddordeb