Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol Trawsnewidiol Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/04/2022

Mae'r broses ymgeisio bellach wedi cau. Ymdrinnir â'r ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Os bydd cyllid ychwanegol ar gael, gall y cronfeydd hyn ailagor – cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gofynnwch am gael hysbysiad drwy anfon e-bost at economicdevelopment@sirgar.gov.uk

Gall Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol Trawsnewidiol Sir Gaerfyrddin rhoi cymorth ariannol tuag at datblygu adeiladau diwydiannol a masnachol gyda'r prif nod o greu capasiti ar gyfer cyflogaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau fydd yn dod â budd gweladwy i’r economi lleol o ran:

  • Nifer ac ansawdd y swyddi y darperir ar eu cyfer/swyddi a gaiff eu creu,
  • Arwynebedd y llawr a grëir,
  • Maint y tir a ddatblygir,
  • Nifer y BACH’au y darperir ar eu cyfer,
  • Effaith y datblygiad ar yr iaith Gymraeg
  • Nifer y mentrau yn mabwysiadu neu’n gwella strategaethau cydraddoldeb a systemau monitro.

Nod y rhaglen yw cynorthwyo ymgeiswyr sydd angen cymorth ariannol i’w prosiectau fynd rhagddynt, h.y. os na fyddai’r cyllid ar gael ni fyddai’r prosiect yn mynd rhagddo.

Y Cynnig

Mae’r cyllid ar gael i lenwi’r bwlch ariannol rhwng y costau adeiladu a gwerth yr eiddo ar y farchnad ar ôl ei gwblhau.  Bwriedir i’r cymhelliad hwn roi hwb i nifer yr eiddo busnes o safon uchel sydd ar gael yn Sir Gaerfyrddin drwy gynnig arian i ddarparu unedau diwydiannol neu swyddfeydd.

Bydd yn ofynnol hefyd i brosiectau a arweinir gan berchen-feddiannwr (sy’n meddiannu 50% neu fwy o’r adeilad arfaethedig) ddangos cyfleoedd i greu swyddi

Seilir y grant naill ai ar £20,000 am bob swydd a grëir neu hyd at y cyfraddau ymyrraeth canlynol, pa ffigwr bynnag sydd leiaf:

  • Busnesau Bach: 45%;
  • Busnesau Canolig: 35%;
  • Busnesau Mawr: 25%

Penderfynir ar gymhwysedd fesul cais.

Pwysig: Darllenwch y canllawiau cyn gwneud cais

          canllawiau                                           

Cyllid