Cronfa Eiddo Gwag Canol Trefi

Cymhwysedd

Mae cymhwysedd yn ddibynnol ar y canlynol:

  • Bydd ceisiadau o fewn yr ardaloedd cyflawni diffiniedig (o fewn y llinellau coch) yn y tair prif dref, sef Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli yn cael eu hystyried ar gyfer y gronfa.
  • Bydd yr adeilad sy'n destun y cais yn cael ei asesu i sicrhau y byddai'r gwaith arfaethedig drwy'r grant yn goresgyn rhwystr sylweddol rhag meddiannaeth fasnachol o'r adeilad.
  • Dim ond perchnogion y rhydd-ddaliad neu denantiaid sydd â chyfnod o saith mlynedd yn weddill ar y brydles o ddyddiad cwblhau arfaethedig y cynllun fydd yn gallu cael cyllid ar gyfer gwaith i'r eiddo. Bydd yn rhaid i lesddeiliaid gael caniatâd ysgrifenedig gan eu landlord ar gyfer y gwaith arfaethedig.
  • Bydd angen nodi tenant cyn gosod / terfynol ar gyfer defnydd masnachol gyda thystiolaeth a ddarperir yn y cam cais manwl.
  • Rhaid i'r ymgeisydd ddod ag uned gwag yn ôl i ddefnydd, ac mae'n cael ei annog i greu a / neu ddiogelu swyddi.
  • Rhaid i'r ymgeisydd sicrhau bod yr eiddo'n cael ei feddiannu pan fydd yn cael ei gwblhau i fodloni meini prawf lleihau cyfraddau eiddo gwag yng nghanol y trefi.
  • Rhaid i'r prosiect helpu adfywiad economaidd canol y dref.
  • Rhaid i bob derbynnydd a thenant terfynol fod yn hyfyw yn economaidd ac yn ariannol.