Cronfa Eiddo Gwag Canol Trefi

Datganiad o Gymorth Ariannol

Mae'r cynllun hwn yn dod o dan Ddeddf Rheoli Cymorthdaliadau (2022) presennol Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ni ddylai cyfanswm y Cymorth Ariannol Lleiaf (MFA) a dderbyniwyd mewn cyfnod treigl o dair blynedd ariannol fod yn fwy na £315,000 fesul busnes*. Os ydych wedi cael unrhyw gymorth ariannol arall yn y 3 blynedd ariannol ddiwethaf, disgrifiwch y cymorth yn y blwch isod.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro lefel y Cymorth Ariannol Lleiaf a dderbyniwyd; gofynnir i chi ddatgan nad yw'r swm yn fwy na hyn pe bai cynnig yn cael ei wneud. [* Mae trothwy ariannol y Cymorth Ariannol Lleiaf yn berthnasol ar lefel cwmni grŵp.]

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut bydd yn gweithredu'n unol â rheolau cymhorthdal yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU.

Llywodraeth y DU.

Os nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol fod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio o dan drefn rheoli cymorthdaliadau'r DU, gall gael ei ystyried yn anghymwys, a gellid gwrthod eich cais.