Cronfa Eiddo Gwag Canol Trefi

Gweithdrefn ymgeisio

Bydd y weithdrefn yn cynnwys proses ymgeisio dau gam.  

Mae'n rhaid anfon y canlynol fod gyda chais Cam 1: -

 • Tystiolaeth o berchenogaeth / prydles 
 • Brasluniau o'r eiddo presennol
 • Brasluniau o'r gwaith arfaethedig
 • Ffotograffau diweddar o'r eiddo yn dangos cyflwr yr holl elfennau a fydd yn destun gwaith gwella.
 • Gweithredoedd eiddo

 

Bydd y cais cam cyntaf yn cael ei gyflwyno i banel grantiau mewnol Cyngor Sir Caerfyrddin i'w ystyried a'i gymeradwyo er mwyn mynd ymlaen i'r cam cais llawn. Os yw'n llwyddiannus, gofynnir i'r ymgeisydd gyflwyno cais Cam 2 manylach gan atodi'r canlynol: -

 • Cytundeb drafft cyn gosod (dim ond yn berthnasol i geisiadau dan arweiniad Landlord, lle mae tenant terfynol arfaethedig)
 • Darn maint A4 neu ran o fap OS o raddfa ddigonol i nodi'n glir union leoliad yr eiddo dan sylw
 • Efallai y bydd angen rhestr ynghylch y cyflwr presennol/arolwg strwythurol o'r eiddo a baratowyd gan syrfëwr neu bensaer sydd â chymwysterau proffesiynol, yn dibynnu ar natur y prosiect
 • Darluniau graddedig sy'n dangos yr adeilad presennol a'r gwaith arfaethedig ynghyd â manyleb fanwl o'r gwaith. Dylai'r rhain gael eu paratoi gan weithiwr proffesiynol â chymwysterau proffesiynol addas
 • Lle bo copïau perthnasol o'r holl gydsyniadau statudol perthnasol – cymeradwyo cynllunio, Rheoliadau Adeiladu, Caniatâd Adeilad Rhestredig ac ati
 • Lle bo hynny'n berthnasol, datganiad sy'n dangos cyfran y ffioedd a briodolir i'r gwaith ac enw a chymwysterau unrhyw ymgynghorydd proffesiynol a gyflogir gan yr ymgeisydd yn unol â rheolau caffael trydydd parti
 • Rhaglen o waith a a'r costau a ragwelir 
 • Cyfrifon diweddaraf wedi'u harchwilio neu yn achos busnes newydd rhagolwg o incwm a gwariant ar gyfer y 12 mis nesaf
 • Prawf o berchnogaeth tir neu gopi o brydles ynghyd â chaniatâd tirfeddiannwr
 • Prawf o arian cyfatebol (cytundeb benthyciad drafft, copi o ddatganiadau banc ac ati)
 • Cynllun busnes manwl, gan gynnwys rhagolygon llif arian 12 mis, sy'n dangos yn glir sut y bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen, gan ystyried, os mai'r ymgeisydd yw perchennog yr eiddo, ei fod wedi ymgymryd â diwydrwydd dyladwy priodol ynghylch y meddiannydd terfynol arfaethedig
 • Adroddiad tendr, manylebau prisiau a chopïau o wahoddiadau tendro a anfonwyd i gontractwyr posibl.
 • Lle bo'n berthnasol, dyfynbrisiau/tendrau gan weithwyr proffesiynol sydd â chymwysterau addas ar gyfer dylunio, goruchwylio ac ardystio gwaith arfaethedig