Cronfa menter gwledig

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

 • Sauro Architectural Design Ltd, Caerfyrddin

 • Sauro Architectural Design Ltd, Caerfyrddin

 • Meithrinfa Cywion Bach, Idole.

 • Meithrinfa Cywion Bach, Idole.

 • Deintyddfa Emlyn Dentists, Castell Newydd Emlyn.

 • Deintyddfa Emlyn Dentists, Castell Newydd Emlyn.

 • Deintyddfa Hayden, Caerfyrddin.

 • Deintyddfa Hayden, Caerfyrddin.

 • Bwyty Pryd o Fwyd, Glan-y-Fferi.

 • Bwyty Pryd o Fwyd, Glan y Fferi.

 • Te ar Lan y Mor, Pentywyn

 • Lewis Retail Drefach Ltd

 • Lewis Retail Drefach Ltd

Rydym wedi sicrhau cyllid er mwyn darparu cymorth grant i brosiectau cyfalaf ar gyfer mentrau gwledig y sir. Bydd y Grant yn darparu cymorth i fentrau ac unig fasnachwyr ar gyfer datblygu safleoedd busnes newydd a phresennol, lle caiff swyddi newydd eu creu o ganlyniad i'r prosiect. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau fydd yn dod â buddiannau amlwg i’r economi leol o ran nifer ac ansawdd y swyddi uniongyrchol a gaiff eu creu mewn sectorau allweddol.

Beth sydd ar gael?

 • Seilir y grant naill ai ar £20,000 am bob swydd a grëir neu hyd at y cyfraddau ymyrraeth canlynol, pa ffigwr bynnag sydd leiaf: Bach: 45%; Canolig: 35%; Mawr: 25%
 • Uchafswm y grant yw £128,000.  Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y gallai hyn gynyddu. 

Cymhwysedd

Bydd grantiau ar gyfer gwaith ar eiddo ar gael i berchnogion y buddiant rhydd-ddaliad yn yr eiddo neu i ddalwyr prydles sydd i barhau am o leiaf saith mlynedd arall ar ôl y dyddiad a rhagwelir y bydd taliad terfynol y grant yn cael ei wneud. Bydd yn rhaid i'r adeilad sydd i'w ddatblygu, ei wella neu ei helaethu fod mewn Ardal Wledig o Sir Gaerfyrddin fel y diffiniwyd yn Strategaeth Datblygu Lleol Ardaloedd Gwledig Sir Gaerfyrddin.

Lawrlwythwch gopi o'r canllawiau Lawrlwythwch ffurflen gais