Cronfa menter gwledig

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/06/2018

Rydym wedi sicrhau cyllid er mwyn darparu cymorth grant i brosiectau cyfalaf ar gyfer mentrau gwledig y sir. Bydd y Grant yn darparu cymorth i fentrau ac unig fasnachwyr ar gyfer datblygu safleoedd busnes newydd a phresennol, lle caiff swyddi newydd eu creu o ganlyniad i'r prosiect. Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau fydd yn dod â buddiannau amlwg i’r economi leol o ran nifer ac ansawdd y swyddi uniongyrchol a gaiff eu creu mewn sectorau allweddol.

Beth sydd ar gael?

  • Seilir y grant naill ai ar £20,000 am bob swydd a grëir neu hyd at y cyfraddau ymyrraeth canlynol, pa ffigwr bynnag sydd leiaf: Bach: 45%; Canolig: 35%; Mawr: 25%
  • Uchafswm y grant yw £128,000.  Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'n bosibl y gallai hyn gynyddu. 

Cymhwysedd

Bydd grantiau ar gyfer gwaith ar eiddo ar gael i berchnogion y buddiant rhydd-ddaliad yn yr eiddo neu i ddalwyr prydles sydd i barhau am o leiaf saith mlynedd arall ar ôl y dyddiad a rhagwelir y bydd taliad terfynol y grant yn cael ei wneud. Bydd yn rhaid i'r adeilad sydd i'w ddatblygu, ei wella neu ei helaethu fod mewn Ardal Wledig o Sir Gaerfyrddin fel y diffiniwyd yn Strategaeth Datblygu Lleol Ardaloedd Gwledig Sir Gaerfyrddin.

Lawrlwythwch gopi o'r canllawiau Lawrlwythwch ffurflen gais