Cronfa tyfu busnes

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/12/2019

Mae'r Gronfa Fusnes wedi ymrwymo'n llawn felly nid yw ar gael i'w chymhwyso ar hyn o bryd. Ein nod yw dod o hyd i gyllid ychwanegol i ailgyflenwi'r pot, felly rydym yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb y byddwn yn eu rhoi ar restr wrth gefn. Gweler isod manylion o’r gronfa a’r ffurflen mynegi diddordeb

Nod y gronfa yw cynorthwyo busnesau lleol a mewnfuddsoddwyr i dyfu a ffynnu, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi ar draws y sir, ac felly gwella'r economi leol. Cynllun Grantiau i Drydydd Partïon fydd y Gronfa, a fydd yn cynnwys cymorth ar gyfer prosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol lle bydd swyddi newydd yn cael eu creu o ganlyniad i'r cymorth.

Y Cynnig

 • Grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael.
 • Bydd pob grant yn seiliedig ar 50% o'r costau cymwys NEU uchafswm o £5,000 ar gyfer pob swydd sy'n cael ei chreu, pa un bynnag yw'r lleiaf. (Rhaid creu o leiaf un swydd newydd er mwyn cael mynediad at y gronfa)
 • Y grant lleiaf yw £1,000 (yn seiliedig ar greu un swydd newydd) a'r grant mwyaf ar gyfer un busnes yw £10,000 (yn seiliedig ar greu o leiaf 2 swydd)
 • Sylwer - Ystyrir bod dwy swydd ran-amser yn gyfwerth ag un swydd amser llawn.

Cymhwysedd

Mae Cronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin yn cael ei hariannu a'i darparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac felly mae ond ar gael i fusnesau sy'n bodoli eisoes neu fusnesau newydd o fewn y sectorau cymwys, sydd wedi'u lleoli yn Sir Gaerfyrddin neu'n bwriadu symud i'r sir.

Yn bennaf, mae'r cymorth ar gyfer busnesau sy'n bodoli eisoes a fydd yn gwasanaethu'r sectorau twf a sylfaen canlynol, neu'n gweithredu ynddynt:

 • Deunyddiau uwch a Gweithgynhyrchu;
 • Adeiladu;
 • Diwydiannau Creadigol;
 • Ynni a'r Amgylchedd;
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol;
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu;
 • Gwyddorau Bywyd;
 • Bwyd a Diod;
 • Twristiaeth
 • Adwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth:

 • Cynhyrchu amaethyddol sylfaenol
 • Coedwigaeth
 • Dyframaethu
 • Pysgota
 • Gwasanaethau statudol, e.e. iechyd ac addysg

Fodd bynnag, caiff ceisiadau eu hystyried fesul achos gan ddibynnu ar eu cyfraniadau a'u gwerth posibl i'r economi leol, e.e. creu swyddi yng nghanol trefi, ardaloedd gwledig, cyswllt â phrosiectau strategol allweddol megis Yr Egin a Phentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd Llanelli.

Lawrlwythwch gopi o'r canllawiau Ffurflen mynegi diddordeb