Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

11. Adfachu cronfeydd grant

Bydd cyllid yn cael ei atal a/ neu, i'r graddau y gwnaed taliad, bydd derbynnydd y grant yn ad-dalu cyllid naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, gan gynnwys os:

 1. bu gordaliad o gyllid
 2. yn ystod ei fywyd economaidd, mae'r prosiect yn cael ei newid yn sylweddol a ddiffinnir fel un sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion ac eithrio'r rhai a bennir yn y cais neu sydd â newid perchennog heb hysbysu Cyngor Sir Gâr.

Y bywyd economaidd yw'r cyfnod hyd at 5 mlynedd o ddyddiad talu'r grant yn derfynol a bydd angen ad-dalu cyllid fel a ganlyn:

 • O fewn blwyddyn - Cyllid i'w ad-dalu'n llawn
 • O fewn 2 flynedd - 80% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • O fewn 3 blynedd - 60% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • O fewn 4 blynedd - 40% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • O fewn 5 mlynedd - 20% o'r cyllid i'w ad-dalu
 • Ar ôl 5 mlynedd - Dim cyllid i'w ad-dalu

Mae'r uchod yn ofynion ad-dalu gofynnol.

Rhaid ad-dalu'r grant yn llawn ar gais:

 • canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwio mewn cysylltiad â'r cais
 • os yw'r ceisydd wedi torri'r ddarpariaeth o amod uchod
 • nad yw'r asedau a'r eiddo (os yw'n berthnasol) yn cael eu hailddatgan yn llawn o fewn 12 mis i unrhyw ddigwyddiad sy'n arwain at golli neu ddifrodi'r eiddo