Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

6. Cymhwyso ac Asesu

Bydd yr holl geisiadau a gwblhawyd yn cael eu hystyried ar sail y cyntaf i'r felin hyd nes y caiff cyfanswm y gronfa ei ddyrannu'n llawn. Bydd pob cais yn cael ei asesu a'i gadarnhau gan banel a fydd yn cyfarfod yn fisol.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn yr allbynnau a bennir yn ogystal â chryfder eu cynllun twf gwyrdd.

Mae Cyngor Sir Gâr wedi ymrwymo i fod yn net ddi-garbon yn erbyn 2030 ac mae'n awyddus i hyrwyddo arferion busnes cynaliadwy drwy ei raglenni ariannu. Fel rhan o'r cais gofynnir i chi sut mae eich busnes yn dangos ymrwymiad i gynllun datblygu cynaliadwy ac yn ymrwymo i Addewid Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru: Addewid Twf Gwyrdd | Busnes Cymru (llyw.cymru). I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Gareth.Davies@businesswales.org.uk

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau a dychwelyd y canlynol:

  • Ffurflen Gais wedi'i Chwblhau
  • Dyfynbrisiau yn unol â rheolau caffael trydydd parti.
  • O leiaf 2 flynedd lawn o gyfrifon hanesyddol a chyfrifon rheoli diweddar, os ydynt ar gael. Os nad yw'r busnes wedi bod yn masnachu ers 2 flynedd, rhaid darparu cyfrifon rheoli ac incwm a chrynodeb gwariant o'r dyddiad dechrau masnachu hyd at y dyddiad ymgeisio
  • Tystiolaeth o arian cyfatebol.
  • Polisi'r Iaith Gymraeg - Bydd angen i ymgeiswyr amlinellu'r ffyrdd y mae'r cynllun yn annog datblygiad y Gymraeg
  • Polisi Amgylcheddol – Bydd angen i ymgeiswyr amlinellu'r ffyrdd y mae'r busnes wedi ymrwymo i leihau ei effaith ar yr amgylchedd.
  • Addewid Twf Gwyrdd wedi'i gwblhau
  • Prawf o berchnogaeth rydd-ddaliadol neu lesddaliadol yr eiddo
  • Unrhyw ganiatâd statudol perthnasol (ee. Cynllunio, Rheoliadau Adeiladu) Noder, os nad oes angen y rhain, yna mae angen cadarnhad ysgrifenedig o hyn gan yr Awdurdod perthnasol.

Dylid nodi bod Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes Sir Gaerfyrddin yn grant dewisol ac yn amodol ar gymeradwyaeth Cyngor Sir Gâr. Bydd pob cais yn cael ei asesu gan banel sy'n cynnwys swyddogion o'r Awdurdod cyn i'r Pennaeth Adfywio ei gymeradwyo'n derfynol.