Cyllid Ar Gyfer Trefnwyr Digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2020

Mae cyllid uniongyrchol ac anuniongyrchol (cymorth cyfathrebu heblaw am arian) ar gael i i'r rheiny sy'n trefnu digwyddiadau neu wyliau yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd neu sy'n dymuno gwneud hynny a nod ein cymorth yw helpu amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n amrywio o ran lefelau a chamau.

Mae dau gategori gwahanol o ran y meini prawf a'r lefelau cyllid, sef:

 • Digwyddiadau cymunedol - yn cynnig gweithgareddau i gynulleidfa leol iawn yn bennaf.
 • Digwyddiadau twristiaeth - a bydd yn gallu denu pobl o'r tu allan i'r rhanbarth, gan gynyddu arosiadau dros nos yn y sir a/neu hyrwyddo'r sir yn gadarnhaol yn genedlaethol neu'n rhyngwladol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y sector preifat neu'r sector cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol cyfansoddol llawn y mae eu digwyddiadau'n bodloni'r meini prawf.

Mae’r gweithgareddau cymwys yn cynnwys:

 • Costau marchnata a hyrwyddo unwaith yn unig (e.e. datblygu neu uwchraddio gwefan, adnoddau marchnata drwy e-bost a deunyddiau hyrwyddo)
 • Datblygu Prosiectau - Astudiaethau dichonoldeb lle gall y dystiolaeth ddangos ymchwil blaenorol i wasanaeth/prosiect posibl.

Mae'r gweithgareddau anghymwys yn cynnwys:

 • Ni ellir ystyried gwariant a wnaed cyn y llythyr cynnig; mae hwn hefyd yn cynnwys os llofnodwyd contractau neu os rhoddwyd archebion.
 • Unrhyw gostau cyfalaf (e.e. prynu pabell fawr)
 • Un o wasanaethau neu gyfleusterau eraill y Cyngor Sir
 • Costau cynnal parhaus, costau cynnal a chadw ac arian ar gyfer gweithgareddau presennol lle mae cyllid blaenorol wedi'i sicrhau.
 • Costau parhaus/sy'n ailgodi ar gyfer gwasanaethau presennol sydd wedi cael cyllid gan sianeli eraill.
 • Yswiriant presennol.
 • Offer/costau cynnal a chadw a gwaith atgyweirio arferol.
 • O ddydd i ddydd h.y. costau presennol sefydliadau.
 • Costau hyfforddi gorfodol.

Dylai ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth berthnasol a manwl ynghylch y modd y maen nhw’n bodloni’r meini prawf a’r blaenoriaethau er mwyn ein galluogi ni i asesu mewn modd teg y rhai hynny sy’n gymwys i gael cymorth. Rhaid i'r dystiolaeth yr ydych yn ei darparu i ategu'r cais gyd-fynd â blaenoriaethau strategol megis:

Nid yw'r cyllid yn dibynnu ar greu swyddi'n uniongyrchol, ond bydd yn cael ei ystyried yn unol â'r canlynol:

 • Gweddu strategol
 • Ansawdd y prosiect
 • Risgiau
 • Cyflwyno a chyflawni'r prosiect
 • Canlyniadau'r prosiect (allbynnau a chanlyniadau)
 • Costau prosiect a gwerth am arian

Rhoddir sgôr uwch drwy ddangos y canlynol:

 • Llawer o ymwelwyr, yn enwedig o'r tu allan i'r ardal leol, sy'n arwain at aros dros nos
 • Digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn ystod y cyfnodau sydd y naill ochr a’r llall i’r tymor gwyliau (Ionawr – Mai a Medi a Hydref)
 • Rhai nad ydyn nhw’n disodli digwyddiadau tebyg eraill sydd eisoes wedi eu sefydlu neu sy'n cystadlu â nhw
 • Gweithio gyda busnesau i gynyddu gwariant yn economi Sir Gaerfyrddin
 • Gwella ac atgyfnerthu proffil Sir Gaerfyrddin ar gyfer ymwelwyr posibl
 • Cefnogi treftadaeth a diwylliant y Sir yn enwedig defnydd cadarnhaol o’r Gymraeg
 • Cynnig gwerth am arian (cyfraniad ariannol tuag at gyfanswm costau’r prosiect / arian ysgogi) a dangos y gallu i sicrhau bod cynaliadwyedd at y dyfodol yn gyraeddadwy drwy gynllun busnes a chreu incwm.

Penderfynir ar lefelau cymorth fesul digwyddiad:

 • Digwyddiadau cymunedol - Isafswm o £250 ac uchafswm o £1,000 
 • Digwyddiadau twristiaeth - Isafswm o £2,000 ac uchafswm o £5,000 (neu 50% o'r cyfanswm cost, pa un bynnag yw'r lleiaf).

Caiff ceisiadau a gyflwynir eu hadolygu gan swyddog achos yn gyntaf (a fydd yn cysylltu â chi o bosib) a'u hasesu a'u sgorio gan banel, cyn argymell bod Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y cais ac yn gwneud penderfyniad yn ei gylch.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, anfonir llythyr cynnig atoch gyda Thelerau ac Amodau'r cyllid a bydd yn rhaid i chi lofnodi'r llythyr hwn a'i ddychwelyd. Os ydych yn talu am unrhyw eitem cyn hyn, byddwch yn peryglu eich cyfle o gael unrhyw gynnig.

Bydd cyllid yn cael ei dalu yn ôl-weithredol, a hynny ar ôl cyflwyno tystiolaeth o wariant a chanlyniadau prosiectau ar ffurf anfonebau gwreiddiol a dalwyd a chyfriflenni banc perthnasol sy'n dangos gwariant y prosiect.

Byddwn yn eich cynorthwyo i drefnu prosesau i reoli'r cyllid er mwyn sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflawni a'i gwblhau'n llwyddiannus.

Bydd yr holl gyllid a ddyfernir yn cael ei fonitro a bydd angen i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'r buddion y mae'r cyllid wedi'i sicrhau o ran datblygu cynaliadwyedd y sefydliad.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus byddwn yn rhoi adborth i chi ac yn cynnig ffyrdd eraill o ddod o hyd i gyllid gwahanol i chi.

Rhaid i ddigwyddiadau beidio â chael eu cynnal cyn dyddiad y llythyr cynnig. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff yr holl daliadau eu gwneud yn ôl-weithredol ar ôl cael tystiolaeth o wariant (h.y. anfonebau a chyfriflenni banc) i ddangos gweithgareddau penodol a chyfanswm y gwariant. Dylid cadw cyfrifon a chofnodion y digwyddiad a sicrhau eu bod ar gael i ni ar gais.

Bydd angen i bob digwyddiad a gweithgaredd a gynorthwyir yn ariannol gennym gydnabod eu bod wedi cael cymorth gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar yr holl gyhoeddusrwydd, rhaglenni, deunyddiau cyfryngau a sylw yn y cyfryngau ac ar arwyddion ar y safle. Mae canllawiau ynghylch brandio ar gael.

Rydym yn cadw'r hawl i gyhoeddi manylion y ceisiadau llwyddiannus er mwyn arddangos y canlyniadau a hyrwyddo arferion gorau. 

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus adrodd ar gynnydd y digwyddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad yn amlinellu'r allbynnau yn erbyn y targedau y cytunwyd arnynt (fel y nodir yn eich Telerau ac Amodau) er mwyn rhyddhau cyllid ar ôl i'r digwyddiad gael ei gwblhau, megis:

 • Ffigurau presenoldeb
 • Cyhoeddusrwydd
 • Sut y cafodd ein brand ei hyrwyddo'n rhagweithiol a'i ddefnyddio'n gywir
 • Effaith economaidd
 • Rhaid i'r holl hyrwyddiadau fod yn ddwyieithog ac i safon y cytunwyd arni

Ni ellir dyrannu unrhyw gymorth ariannol tuag at unrhyw gostau cyfalaf (e.e. prynu pabell fawr) neu staffio a gorbenion. Ni all y gronfa hon dalu am un o wasanaethau neu gyfleusterau'r Cyngor Sir.

Bydd angen i unrhyw gostau a gyflwynir ddangos bod cydbwysedd rhesymol rhwng cyllid y sector cyhoeddus a chyllid y sector preifat a roddir i'r digwyddiad. Wrth lofnodi'r ffurflen gais a derbyn unrhyw gynnig o gymorth gennym, mae'r ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb rhwymol ac yn gweithredu fel trefnydd y digwyddiad ar ran unrhyw sefydliad/cwmni. Bydd yn atebol am sicrhau allbynnau boddhaol fel y'u nodwyd yn y cytundeb.

Ni fydd cyllid yn cael ei roi ar gyfer gwasanaethau neu weithgareddau sydd wedi cael cyllid yn y blynyddoedd blaenorol. Ni all y cynllun cyllid hwn gefnogi unrhyw grŵp/unigolyn y mae ganddo ddyledion yn ddyledus i ni. Gofynnir i chi ddatgan unrhyw ddyledion sy'n ddyledus. Rydym yn cadw'r hawl i roi'r gorau i unrhyw gymorth ac adennill unrhyw gostau yr aethpwyd iddynt mewn perthynas â'r cais gwreiddiol os na chaiff y digwyddiad ei gwblhau o fewn yr amserlen y cytunwyd arni neu os nad yw'r ymgeisydd yn cadw at delerau ac amodau'r cytundeb ariannu.

Rhaid i'r digwyddiadau ddigwydd o fewn cyfnod y cytunwyd arno o'r dyddiad pryd y rhoddwyd y cyllid, neu gallai'r cynnig gael ei ddirymu. Ni allwn gyllido gweithgareddau sydd eisoes wedi cael eu cynnal cyn i'r llythyr derbyn gael ei anfon.

Rydym yn cadw'r hawl i roi'r gorau i unrhyw gymorth ac adennill unrhyw gostau yr aethpwyd iddynt mewn perthynas â'r cais gwreiddiol os na chaiff y digwyddiad ei gwblhau o fewn yr amserlen y cytunwyd arni neu os nad yw'r ymgeisydd yn cadw at Delerau ac Amodau'r cytundeb ariannu.

Yn 2019, cefnogwyd y digwyddiadau canlynol gan y gronfa:

 • Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru
 • Marathon a Hanner Marathon Mawr Cymru 19
 • Sioe CFFI Llanllwni YFC Show 2019
 • Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri 2019
 • Hwyl Llên Llandeilo 2019
 • Gŵyl yr Orsedd, Gorffennaf 2019
 • Dathliadau Tîm Tynnu Rhaff Llanboidy yn 50 oed
 • Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo
 • Gŵyl Hwyl y Dre
 • Parti Maer Ffug Llansteffan
 • Pencampwriaethau Beicio ar y Ffordd a Phrofion Amser Parafeicio Prydain 2019
 • Pride Llanelli

gwneud cais am gyllid