Cyllid Ar Gyfer Trefnwyr Digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/06/2019

Mae cyllid uniongyrchol ac anuniongyrchol (ar ffurf cymorth cyfathrebu) yn agored i bob ymgeisydd sy’n trefnu digwyddiadau neu wyliau yn Sir Gâr ar hyn o bryd neu sy’n dymuno gwneud hynny, a bwriad ein cymorth yw cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau sydd ar wahanol gamau yn eu datblygiad.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y sector preifat neu’r sector cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol llwyr gyfansoddiadol y mae eu digwyddiadau'n bodloni'r meini prawf.

Rhaid i’r digwyddiad gael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin. Rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau gweithredol o’r Cylch Trefnwyr Digwyddiadau. Rhaid i'r cais fodloni un amcan neu holl amcanion twristiaeth strategol y Sir, sef:

Rhaid i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf hyn er mwyn bod yn gymwys. Bydd prosiectau sy’n gallu amlygu’r canlynol yn cael blaenoriaeth:

 • Yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnodau sydd y naill ochr a’r llall i’r tymor gwyliau (Ionawr – Mehefin a Medi – Hydref )
 • Rhai nad ydyn nhw’n disodli digwyddiadau tebyg eraill sydd eisoes wedi eu sefydlu neu sy'n cystadlu â nhw
 • Gweithio gyda busnesau i gynyddu gwariant yng nghymuned fusnes Sir Gaerfyrddin
 • Gwella ac atgyfnerthu proffil Sir Gaerfyrddin ar gyfer ymwelwyr posibl ac yn enwedig ei chynulleidfa darged
 • Cefnogi treftadaeth a diwylliant y Sir yn enwedig defnydd cadarnhaol o’r Gymraeg
 • Cynnig gwerth am arian (cyfraniad ariannol yn cael ei roi tuag at gyfanswm costau’r prosiect)
 • Cynnig gweithgareddau newydd ychwanegol i ddigwyddiadau sydd eisoes wedi’u sefydlu

 Dylai ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth berthnasol a manwl ynghylch y modd y maen nhw’n bodloni’r meini prawf a’r blaenoriaethau er mwyn ein galluogi ni i asesu mewn modd teg y rhai hynny sy’n gymwys i gael cymorth. Byddwn yn pennu sgôr i'r holl geisiadau yn ôl y dystiolaeth a ddarperir.

Bydd lefelau’r cymorth yn cael eu pennu ar sail digwyddiadau unigol. Yr isafswm cyllid sydd ar gael yw £250, yr uchafswm yw £5,000 hyd at 50% o gyfanswm y gost (dibynnu pa un sydd leiaf). Rhoddir sylw i lefel a maint yr effaith bydd y digwyddiad yn ei chael ar ddatblygiad economaidd Sir Gaerfyrddin.

Ni ddylid cynnal digwyddiadau cyn dyddiad cyflwyno'r llythyr. Os yw’r cais yn llwyddiannus, bydd pob taliad yn cael ei wneud yn ôl-weithredol. Bydd angen tystiolaeth o wariant (h.y. Anfonebau a chyfriflenni banc) i ddangos bod gweithgareddau penodol a chyfanswm gwariant wedi digwydd ac felly dylid cadw cyfrifon a chofnodion y digwyddiad a threfnu eu bod ar gael i ni os gofynnir amdanynt.

Bydd angen i’r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau a gefnogir yn ariannol trwy’r cynllun hwn gydnabod eu bod wedi cael cymorth gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn yr holl gyhoeddusrwydd, rhaglenni, deunyddiau a sylw yn y cyfryngau ac arwyddion ar y safle. Rhoddir canllawiau ynghylch brandio.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus adrodd yn rheolaidd ynghylch cynnydd y digwyddiad a bydd yn ofynnol llunio adroddiad sy’n nodi’r allbynnau o’u cymharu â’r targedau y cytunwyd arnynt (fel y nodir yn eich Telerau ac Amodau) er mwyn rhyddhau cyllid yn dilyn cwblhau’r digwyddiad megis:

 • Ffigurau presenoldeb a demograffeg ymwelwyr
 • Cyhoeddusrwydd a gafwyd
 • Sut y cafodd ein brand ei hyrwyddo’n rhagweithiol a’i ddefnyddio’n gywir
 • Yr effaith economaidd
 • Yr holl weithgarwch hyrwyddo wedi’i gyflawni’n ddwyieithog i safon y cytunwyd arni

Ni ellir neilltuo unrhyw gymorth ariannol i dalu am unrhyw gostau cyfalaf (e.e. prynu pabell fawr) na chostau staffio na gorbenion. Ni all y gronfa hon dalu am wasanaeth neu gyfleuster y Cyngor Sir.

Bydd angen i unrhyw gostau a gyflwynir ddangos bod cydbwysedd rhesymol rhwng cyllid gan y sector cyhoeddus a’r cyllid gan y sector preifat ar gyfer y digwyddiad. Wrth lofnodi’r ffurflen gais a derbyn unrhyw gynnig o gymorth gennym, mae’r ymgeisydd yn ymrwymo i gytundeb sy’n rhwymo ac yn gweithredu fel trefnydd y digwyddiad ar ran unrhyw sefydliad/cwmni. Bydd yn gyfrifol am gyflawni allbynnau boddhaol fel y pennwyd yn y cytundeb.

Ni fydd cyllid yn cael ei roi ar gyfer gwasanaethau neu weithgareddau sydd wedi cael cyllid yn y blynyddoedd blaenorol. Ni all y cynllun cyllido hwn gefnogi unrhyw grŵp/unigolion sydd â dyled heb ei thalu i ni. Dylech ddatgan unrhyw ddyled sydd heb ei thalu.

Mae’n rhaid i ddigwyddiadau gael eu cynnal o fewn cyfnod y cytunwyd arno wedi i’r cyllid gael ei roi neu gallai’r cynnig fod yn annilys. Ni allwn gyllido gweithgareddau sydd eisoes wedi’u cynnal cyn i’r llythyr derbyn gael ei anfon.

Rydym yn cadw’r hawl i roi’r gorau i roi unrhyw gymorth ac i adhawlio unrhyw gostau a ysgwyddwyd mewn perthynas â’r cais gwreiddiol os na chaiff y digwyddiad ei gwblhau o fewn y raddfa amser y cytunwyd arni neu os nad yw’r ymgeisydd yn ymlynu wrth delerau ac amodau’r cytundeb cyllido.

Nodwch fod cyllid y cynllun hyd 31 Mawrth 2019 wedi cael ei dosbarthu ac ond digwyddiadau sydd yn cael ei chynnal ar ôl y dyddiad yma fydd yn cael ei hystyried ar gyfer cefnogaeth ariannol. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

 • Mae'n rhaid derbyn ceisiadau ar gyfer mis Medi i fis Mawrth 2020 erbyn 30 Medi 2019 fan bellaf.

gwneud cais am gyllid