Cynllun Benthyciadau Canol Tref

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2020

Mae £895,000 ar gael er mwyn helpu i sicrhau bod safleoedd gwag yng nghanol trefi Llanelli a Rhydaman yn cael eu defnyddio unwaith eto, fel rhan o'n hymrwymiad i adfywio ac arallgyfeirio.

Rydym wedi sicrhau cyllid sy'n werth £895,000, drwy Gronfa Benthyciadau Canol Trefi Llywodraeth Cymru, er mwyn cynnig cyllid ad-daladwy i ymgeiswyr. Bydd benthyciadau ar gael i ymgeiswyr cymwys er mwyn ariannu cynlluniau adfywio. Rhennir y gronfa gyllid yn gyfartal rhwng Llanelli a Rhydaman.

 • Isafswm y benthyciad a roddir fesul cais yw £25,000, ac nid oes uchafswm, hyd at y swm sy'n weddill yn y gronfa.
 • Gall y benthyciad gefnogi 75% o werth y prosiect ar y mwyaf.

Bydd y ceisiadau yn cael eu hystyried ar sail y cyntaf i'r felin, yn amodol ar y broses asesu.

Cyfnod y benthyciad fydd 5 mlynedd ar y mwyaf.

Mae dewis o delerau ad-dalu:

 • Ad-daliad llawn ar ddiwedd cyfnod y benthyciad
 • Ad-daliad o 50% o'r swm ym Mlwyddyn 4 a'r 50% sy'n weddill ym Mlwyddyn 5
 • Ar ôl gwerthu'r eiddo neu o fewn 5 mlynedd i ddyddiad talu'r benthyciad, pa un bynnag sydd gyntaf

Bydd yr holl fenthyciadau yn ddi-log. Codir ffi weinyddol ar gyfer benthyciadau unigol i dalu'r costau sy’n gysylltiedig â phrosesu a rheoli’r benthyciad ac i adlewyrchu lefel y risg. Ni fydd y ffi, a bennir gan y Panel Benthyciadau, yn fwy na 15% o swm y benthyciad.

Gellir talu’r costau terfynol sy’n gysylltiedig â’r ffi weinyddol naill ai’n llawn i Gyngor Sir Caerfyrddin cyn hawlio’r benthyciad neu mewn camau i gyfateb i delerau ad-dalu’r benthyciad.

Cymerir gwarant dros yr eiddo a all gynnwys pridiannau cyfreithiol a restrir ar ôl bancwyr yr ymgeisydd. Fodd bynnag, wrth gydbwyso risgiau'r ymgeiswyr â risgiau'r cronfeydd, ceisir gwarant bersonol hefyd pan fo hynny’n briodol.

Mae'r cynllun Cyllid Ad-daladwy yn weithredol o fewn ffin canol trefi Llanelli a Rhydaman a dylai'r holl eiddo y mae'r ceisiadau yn ymwneud â nhw fod wedi'u lleoli o fewn y ffin hon.

Mae cymhwysedd wedi'i gyfyngu i berchnogion neu ddarpar berchnogion eiddo at ddibenion lleihau nifer yr eiddo gwag, adfeiliedig neu eiddo nad ydynt yn cael eu defnyddio'n llawn a safleoedd datblygu segur yng nghanol trefi Llanelli a Rhydaman. Gall perchnogion gynnwys:

 • Busnesau (unig fasnachwyr/partneriaethau/cwmnïau)
 • Datblygwyr
 • Landlordiaid
 • Mentrau cymdeithasol
 • Cymdeithasau tai
 • Trigolion preifat

Rhaid i'r holl gynlluniau a gefnogir gan y gronfa gefnogi adfywio canol y dref drwy greu arwynebedd llawr ac annog defnyddiau mwy amrywiol a chynaliadwy ar gyfer safleoedd ac eiddo gwag, megis defnyddiau masnachol, hamdden a phreswyl.

Gall ymgeiswyr sy'n bwriadu datblygu eiddo at ddibenion preswyl yn unig archwilio'r opsiynau o ran gwneud cais i'r Gronfa Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi.

Byddwn yn ystyried costau sy'n gysylltiedig yn benodol â'r cynllun y mae'r cais yn ymwneud ag ef. Mae gennym hawl i wrthod cynnwys costau na ellir eu cyfiawnhau.

Gellir defnyddio'r benthyciad i ariannu'r canlynol:

 • Cost prynu eiddo a/neu safleoedd datblygu (cyhyd â bod hyn yn rhan o gynllun datblygu adfywio cyffredinol fel y nodwyd uchod)
 • Archwiliadau
 • Dymchwel
 • Adfer tir
 • Paratoi safle
 • Seilwaith cysylltiedig a chyfleustodau
 • Costau adeiladu eiddo
 • Costau strwythurol allanol a mewnol
 • Ffioedd proffesiynol a chyfreithiol cysylltiedig. (Gellir ystyried y rhain yn rhan o'r cais ond bydd unrhyw gostau sydd gan yr ymgeisydd cyn i'r benthyciad gael ei gymeradwyo ar fenter yr ymgeisydd os na fydd y cais yn llwyddiannus
 • Mae unrhyw gostau sydd ynghlwm wrth baratoi tendrau, ac ati, yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer y benthyciad os bydd y cais yn llwyddiannus.

Nid yw darparu'r benthyciad i dalu dyledion presennol neu fenthyciadau presennol gan fenthycwyr yn gymwys i gael ei ystyried.

Gellir defnyddio dewisiadau cyllido eraill ar y cyd â'r benthyciad cyhyd â'u bod yn cyllido elfennau gwahanol o'r gwaith.

Ni fydd taliadau arian parod i gontractwyr, ac ati, yn dderbyniol fel rhan o'r benthyciad.

Bydd yn ofynnol i'r holl ymgeiswyr ddangos yn glir eu bod yn gallu ad-dalu'r benthyciad.

Busnesau a mentrau cymdeithasol

Mae'n rhaid darparu cyfrifon masnachu am 3 blynedd o leiaf. (Os yw'r ymgeiswyr wedi bod yn masnachu am lai na 3 blynedd, rhaid darparu cyfrifon masnachu am y cyfnod ers iddynt ddechrau masnachu).

Hefyd, rhaid i ymgeiswyr ddarparu datganiadau ariannol rhagamcanol i ddangos sut y bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu. Bydd hyn yn cynnwys mantolen llif arian ragamcanol a rhagolwg o'r elw a'r golled am gyfnod ad-dalu'r benthyciad. Hefyd, bydd angen cynllun prosiect / rhaglen gyflawni fanwl sy'n benodol i'r cynllun.

Landlordiaid

Rhaid darparu manylion ynghylch yr eiddo y maent yn berchen arnynt a'r incwm rhent am y tair blynedd diwethaf. Os yw'r ymgeiswyr wedi bod yn derbyn incwm rhent am lai na 3 blynedd, rhaid darparu cofnodion o'r incwm ers y taliad cyntaf a dderbyniwyd.

Hefyd, rhaid i ymgeiswyr ddarparu datganiadau ariannol rhagamcanol i ddangos sut y bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu. Bydd hyn yn cynnwys rhagolwg o'r incwm rhent am gyfnod ad-dalu'r benthyciad. Hefyd, bydd angen cynllun prosiect / rhaglen gyflawni fanwl sy'n benodol i'r cynllun.

Trigolion preifat

Rhaid darparu manylion ynghylch yr holl incwm. Hefyd, rhaid i ymgeiswyr ddarparu datganiadau ariannol rhagamcanol i ddangos sut y bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu. Bydd hyn yn cynnwys cynllun cyllideb bersonol a rhagolwg o'r incwm rhent am gyfnod ad-dalu'r benthyciad. Hefyd, bydd angen cynllun prosiect / rhaglen gyflawni fanwl sy'n benodol i'r cynllun.

Tenantiaid â phrydlesau

Rhaid darparu manylion ynghylch yr holl incwm. Hefyd, rhaid i ymgeiswyr ddarparu datganiadau ariannol rhagamcanol i ddangos sut y bydd y benthyciad yn cael ei ad-dalu. Bydd hyn yn cynnwys cynllun cyllideb bersonol a rhagolwg o'r incwm rhent am gyfnod ad-dalu'r benthyciad. Hefyd, bydd angen cynllun prosiect / rhaglen gyflawni fanwl sy'n benodol i'r cynllun.

(Mae angen i denantiaid ddangos awdurdod ffurfiol gan y landlord i wneud y gwaith arfaethedig. Hefyd, rhaid i denantiaid ddangos bod o leiaf 30 mlynedd yn weddill ar y brydles er mwyn iddynt gael eu hystyried ar gyfer y benthyciad).

Er mwyn osgoi cost ddiangen i'r ymgeiswyr, bydd y ffurflenni cais yn mynd drwy broses asesu a gwerthuso ddau gam:

Cam 1: Datganiad o ddiddordeb

Bydd ffurflenni cais 'Cam 1: Datganiad o ddiddordeb' yn rhoi arwydd cychwynnol o gymhwysedd y prosiect, y costau dangosol, hyfywedd a faint o gyllid sydd ar gael.

Os bernir bod y cais yn gymwys ar gyfer ystyriaeth bellach, darperir ffurflen gais Cam 2, ynghyd â chanllawiau'r benthyciad sy'n rhoi manylion ynghylch y dogfennau ategol sydd eu hangen, yn ogystal â thelerau'r cyllid.

Cam 2: Cais Llawn

Bydd ail gam y cais yn fwy manwl er mwyn diffinio'r union ofyniad a'r cynnig o ran cyllid, yn ogystal â'r telerau a'r amodau cysylltiedig. Bydd yr asesiad o Gam 2 y cais yn cynnwys:

 • Gwerthusiad masnachol: Yn seiliedig ar egwyddorion arfer da o ran benthyca, bydd gwerthusiad yn cynnwys archwiliadau credyd, sicrhau bod meini prawf y cynllun yn cael eu bodloni, arfarniad o'r ffurflen gais, prawf adnabod a chynllun y prosiect yn cael ei gynnal mewn perthynas â'r holl gynigion.
 • Asesiad ariannol: Bydd y cais am fenthyciad a gwblhawyd yn cael ei anfon at yr Ymgynghorydd Ariannol penodedig er mwyn iddo/iddi gynnal gwerthusiad ac asesiad ariannol manwl o'r cais (ni ragwelir y bydd angen gwerthusiad ariannol manwl mewn perthynas â rhai ceisiadau, e.e. perchnogion eiddo preswyl preifat, tenantiaid a landlordiaid sector preifat)

Bydd yr Ymgynghorydd Ariannol penodedig, ar sail y wybodaeth a ddarparwyd gan yr ymgeisydd, yn darparu adroddiad cynhwysfawr a fydd yn nodi unrhyw risg sy'n gysylltiedig â'r buddsoddiad, ac yn rhoi gwybodaeth am unrhyw amodau perthnasol yn y farchnad bresennol ac argymhelliad clir a chryno, i'w gyflwyno i'r Panel Cronfa Benthyciadau.

Bydd Syrfëwr Meintiau penodedig yn asesu'r cais, dyfynbrisiau, prisiadau a'r rhaglen waith er mwyn cadarnhau'r costau cywir a gwerth am arian mewn perthynas â'r gwaith adeiladu arfaethedig, ffioedd proffesiynol, ac ati, sy'n gysylltiedig â'r cynllun. Bydd y Syrfëwr Meintiau penodedig yn darparu adroddiad cynhwysfawr ynghylch yr uchod, ynghyd ag argymhellion, i'w cyflwyno i'r Panel Cronfa Benthyciadau.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol er mwyn asesu'r holl geisiadau am fenthyciad:

Busnesau, Mentrau Cymdeithasol a Datblygwyr

 • Ffurflen Gais Cronfa Benthyciadau Canol Tref wedi'i chwblhau
 • Cynllun prosiect a rhaglen gyflawni sy'n benodol i'r cynllun. Byddwn ni'n darparu templed.
 • CV manwl ar gyfer holl berchnogion, cyfarwyddwyr a phartneriaid y busnes.
 • Cyfrifon am y tair blynedd diwethaf. Os yw'r ymgeiswyr wedi bod yn masnachu am lai na 3 blynedd, rhaid darparu cyfrifon masnachu am y cyfnod ers iddynt ddechrau masnachu.
 • Copïau o gyfriflenni banc y busnes am y chwe mis diwethaf.
 • Manylion ynghylch benthyciadau eraill sydd heb eu talu (os yw'n berthnasol).
 • Tystiolaeth o arian cyfatebol ar gyfer y cynllun arfaethedig.
 • Mantolen ragamcanol, yr elw a'r golled a'r llif arian ar gyfer cyfnod y benthyciad.
 • Copi o basbort neu drwydded yrru â llun ar gyfer holl berchnogion y busnes.
 • Adroddiad gan weithiwr proffesiynol addas a chymwys (Syrfëwr Meintiau neu Bensaer) yn manylu ar gostau'r prosiect y gofynnir am fenthyciad ar eu cyfer.
 • Tystiolaeth o ganiatâd cynllunio a / neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect.
 • Os yw'r eiddo sy'n gysylltiedig â'r cais yn cael ei brydlesu gan yr ymgeisydd, rhaid iddynt ddarparu awdurdod / caniatâd ffurfiol gan y landlord i wneud y gwaith arfaethedig. Hefyd, rhaid i denantiaid ddangos bod o leiaf 30 mlynedd yn weddill ar y brydles er mwyn iddynt gael eu hystyried ar gyfer y benthyciad.

Landlordiaid a Chymdeithasau Tai

 • Ffurflen Gais Cronfa Benthyciadau Canol Tref wedi'i chwblhau
 • Cynllun prosiect sy'n benodol i'r cynllun. Bydd yr Awdurdod yn darparu templed.
 • CV manwl ar gyfer yr holl bartïon sydd ynghlwm wrth y cais
 • Cyfrifon am y tair blynedd diwethaf (os yw'n berthnasol), neu fanylion llawn ynghylch yr incwm rhent a dderbyniwyd
 • Copïau o gyfriflenni banc am y chwe mis diwethaf
 • Rhestr o'r eiddo rydych yn berchen arnynt (os yw'n berthnasol)
 • Manylion ynghylch benthyciadau eraill sydd heb eu talu (os yw'n berthnasol).
 • Tystiolaeth o arian cyfatebol ar gyfer y cynllun arfaethedig.
 • Copi o basbort neu drwydded yrru â llun ar gyfer yr holl bartïon
 • Copi o drwydded y landlord (os yw'n berthnasol)
 • Adroddiad gan weithiwr proffesiynol addas a chymwys (Syrfëwr Meintiau neu Bensaer) yn manylu ar gostau'r prosiect y gofynnir am fenthyciad ar eu cyfer.
 • Tystiolaeth o ganiatâd cynllunio a / neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect.
 • Os yw'r eiddo sy'n gysylltiedig â'r cais yn cael ei brydlesu gan yr ymgeisydd, rhaid iddynt ddarparu awdurdod / caniatâd ffurfiol gan y landlord i wneud y gwaith arfaethedig. Hefyd, rhaid i denantiaid ddangos bod o leiaf 30 mlynedd yn weddill ar y brydles er mwyn iddynt gael eu hystyried ar gyfer y benthyciad.

Perchnogion Eiddo Preswyl Preifat

 • Ffurflen Gais Cronfa Benthyciadau Canol Tref wedi'i chwblhau
 • Cynllun prosiect sy'n benodol i'r cynllun. Bydd yr Awdurdod yn darparu templed.
 • CV manwl ar gyfer yr holl bartïon sydd ynghlwm wrth y cais
 • Copïau o gyfriflenni banc am y chwe mis diwethaf
 • Prawf o incwm
 • Manylion ynghylch benthyciadau eraill sydd heb eu talu (os yw'n berthnasol).
 • Tystiolaeth o arian cyfatebol ar gyfer y cynllun arfaethedig
 • Copi o basbort neu drwydded yrru â llun ar gyfer yr holl bartïon
 • Adroddiad gan weithiwr proffesiynol addas a chymwys (Syrfëwr Meintiau neu Bensaer) yn manylu ar gostau'r prosiect y gofynnir am fenthyciad ar eu cyfer.
 • Tystiolaeth o ganiatâd cynllunio a / neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect.

Tenantiaid

 • Ffurflen Gais Cronfa Benthyciadau Canol Tref wedi'i chwblhau
 • Cynllun prosiect sy'n benodol i'r cynllun. Bydd yr Awdurdod yn darparu templed.
 • CV manwl ar gyfer yr holl bartïon sydd ynghlwm wrth y cais
 • Copïau o gyfriflenni banc am y chwe mis diwethaf
 • Prawf o incwm
 • Manylion ynghylch benthyciadau eraill sydd heb eu talu (os yw'n berthnasol).
 • Tystiolaeth o arian cyfatebol ar gyfer y cynllun arfaethedig
 • Copi o basbort neu drwydded yrru â llun ar gyfer yr holl bartïon
 • Adroddiad gan weithiwr proffesiynol addas a chymwys (Syrfëwr Meintiau neu Bensaer) yn manylu ar gostau'r prosiect y gofynnir am fenthyciad ar eu cyfer.
 • Tystiolaeth o ganiatâd cynllunio a / neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer y prosiect.
 • Awdurdod / caniatâd ffurfiol gan y landlord i wneud y gwaith arfaethedig.
 • Prawf i ddangos bod o leiaf 30 mlynedd yn weddill ar y brydles.

Mae Panel y Gronfa Benthyciadau wedi'i sefydlu a bydd yn gwneud y canlynol:

 • Rhoi ystyriaeth briodol i geisiadau i Gronfa Benthyciadau Canol Tref.
 • Argymell bod ceisiadau i'r gronfa benthyciadau yn cael eu cymeradwyo, neu fel arall, ynghyd â thelerau ac amodau penodol ynghylch y cyfnod ad-dalu a gwarant i ddiogelu ein benthyciad.

Bydd y Panel yn gwneud un o bedwar penderfyniad posibl:

 • Angen rhagor o wybodaeth
 • Cytuno heb amodau
 • Cytuno yn amodol ar amodau
 • Gwrthod y cais am gyllid.

Os bydd y cais yn llwyddiannus:

 • Bydd Cytundeb Benthyciad yn cael ei gyhoeddi, ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill sydd eu hangen, megis gwarantau cyfarwyddwyr, dogfennau gwarant a ffurflenni mandad archeb reolaidd.
 • Yn yr holl amgylchiadau, bydd angen gwarant ar ffurf Pridiant Cyfreithiol mewn perthynas â'r eiddo. Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn yn gofyn am wybodaeth ddigonol ynghylch eiddo'r ymgeisydd i'w alluogi i symud ymlaen.
 •  Bydd gan yr ymgeiswyr 30 diwrnod i dderbyn telerau ac amodau'r cynnig benthyciad, ac wedi hynny bydd y cynnig yn darfod.
 • Ar ôl derbyn cynnig a chwblhau'r dogfennau gwarant angenrheidiol, bydd y benthyciad ar gael i'w hawlio.

Caiff y benthyciad ei dalu drwy BACS i gyfrif banc penodedig yr ymgeisydd.

Bydd unrhyw ffioedd trefnu a gwarant yn cael eu talu cyn y caiff y benthyciad ei hawlio.

Bydd ein swyddogion a'r Syrfëwr Meintiau penodedig yn monitro'r defnydd o arian y benthyciad drwy drefnu ymweliadau â'r eiddo i sicrhau bod y rhaglen waith a'r prisiadau yn cael eu monitro. Bydd hyn yn cynnwys casglu tystiolaeth ffotograffig cyn, yn ystod (mewn rhai achosion), ac ar ôl cwblhau'r gwaith.

Caiff y cyllid ei ddefnyddio at ddibenion adfywio canol tref yn unig, yn unol â'r cynllun.

Llwythwch mwy