Grant Tyfu ac Adfer Busnes

1. Cyflwyniad

Mae'r grantiau busnes hyn wedi'u rhewi ar hyn o bryd wrth i ni brosesu ceisiadau cyfredol. Ymdrinnir â'r ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Os bydd cyllid ychwanegol ar gael, gall y cronfeydd hyn ailagor – cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gofynnwch am gael hysbysiad drwy anfon e-bost at businessfund@sirgar.gov.uk

 

Os ydych yn gweithredu busnes presennol gyda chynlluniau i dyfu a/neu sicrhau cynaliadwyedd yn y cyfnod heriol hwn, gallech fod yn gymwys i gael y grant tyfu ac adfer busnes. Gall y grant hwn helpu gyda chostau fel offer, gosodion a ffitiadau, caledwedd TG, meddalwedd arbenigol, hyfforddiant a mwy.

Rhaid i'ch busnes fod wedi dechrau masnachu i fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Rhaid i'ch busnes hefyd fod wedi'i leoli yn Sir Gaerfyrddin neu fod â chynlluniau sicr i adleoli i'r Sir. Rhaid i chi hefyd greu a/neu ddiogelu o leiaf un swydd.

Er y rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy'n creu swyddi newydd, rydym yn cydnabod bod diogelu swyddi sydd mewn perygl hefyd yn eithriadol o bwysig o dan yr hinsawdd economaidd bresennol. Byddwn yn ystyried y rhain fesul achos. Byddwn yn edrych yn ffafriol ar gais sy'n cynnwys diogelu swyddi sydd mewn perygl o ganlyniad I’r pandemig.

Cyn i chi wneud cais, darllenwch yr holl ganllawiau yn yr adran hon o'n gwefan sy'n egluro'n fanwl delerau'r grant, meini prawf cymhwysedd, yr hyn y gallwch ac na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer a'r broses ymgeisio / hawlio.

Grant dewisol yw hwn ac fe'i dyfernir ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd yn parhau ar agor nes bod yr holl arian wedi'i ddyrannu'n llawn. 

 Os nad ydych eto wedi dechrau masnachu a bod angen cymorth ariannol arnoch i sefydlu eich busnes newydd, gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y Grant Cychwyn Busnes.

Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.