Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio - Cyllid Thematig

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mewn ymateb i’r argyfwng COVID-19, mae nifer o gynlluniau wedi cael eu lansio i roi cymorth ariannol i helpu elusennau a grwpiau cymunedol / gwirfoddol i barhau i ddarparu gwasanaethau a chymorth y mae mawr angen amdano yn eu cymunedau. Hefyd mae cyllid ar gael i fusnesau a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt mewn ffordd negyddol gan COVID-19.

Rydym yn argymell eich bod hefyd yn ymweld â’n tudalen cymorth busnes a gwefan Busnes Cymru.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio - Cyllid Thematig.

Cafodd cyllid ei ailryddhau yn ddiweddar ar gyfer y rhaglen gyllido Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio a nod y cyllid hwn yw cefnogi prosiectau adfywio sy'n hybu adfywio economaidd - creu swyddi, gwella sgiliau a chyflogadwyedd, a chreu'r amgylchedd cywir i fusnesau dyfu a ffynnu - gan ganolbwyntio ar yr ardaloedd sydd â'r angen mwyaf.

Ardaloedd Blaenoriaeth Sir Gaefyrddin yw:

  • Canol Tref Llanelli
  • Canol Tref Rhydaman

Nod y cyllid yw defnyddio eiddo masnachol gwag unwaith eto a bydd yn ymdrin â'r angen am arwynebedd llawr adwerthu a masnachol sy'n bodloni anghenion busnesau drwy ddarparu cyllid llenwi bwlch i feddianwyr a pherchnogion adeilad masnachol gwag er mwyn gwella blaenau adeiladau a sicrhau bod arwynebedd llawr masnachol gwag yn cael ei ddefnyddio eto mewn modd buddiol at ddibenion busnes.

Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer y cyfnod cyllido hwn. Fodd bynnag, os ydych am ddefnyddio'r unedau masnachol sy'n cael eu defnyddio unwaith eto, cysylltwch â Tessa Peregrine drwy e-bost TPeregrine@sirgar.gov.uk.