Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio - Cyllid Thematig

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/04/2020

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ar gael. Nod y rhaglen ranbarthol yw cefnogi prosiectau adfywio mewn ardal benodol sy'n hyrwyddo adfywio economaidd - creu swyddi, gwella sgiliau a chyflogadwyedd a chreu'r amgylchedd iawn i fusnesau dyfu a ffynnu - gan ganolbwyntio ar unigolion ac ardaloedd sydd â'r angen mwyaf er mwyn sicrhau ffyniant ym mhob cwr o Gymru.

Ardaloedd Blaenoriaeth Sir Gaerfyrddin yw:

  • Canol Tref Llanelli
  • Heol Yr Orsaf, Llanelli
  • Canol Tref Rhydaman

Mae dwy brif ffrwd gyllido thematig i'r rhaglen hon - Grant Gwella a Datblygu Eiddo a Grant Byw'n Gynaliadwy.

Bydd y Grant Gwella a Datblygu Eiddo

yn ymdrin â'r angen am arwynebedd llawr adwerthu a masnachol sy'n bodloni anghenion busnesau drwy ddarparu cyllid llenwi bwlch i feddianwyr a pherchnogion adeilad masnachol gwag er mwyn gwella blaenau adeiladau a sicrhau bod arwynebedd llawr masnachol gwag yn cael ei ddefnyddio eto mewn modd buddiol at ddibenion busnes. Yn ogystal, lle mae angen lleol wedi cael ei nodi, byddai'r grant yn ariannu prosiectau datblygu sy'n creu arwynebedd llawr masnachol newydd.

Bydd y Grant Byw'n Gynaliadwy

yn cefnogi'r gwaith o droi arwynebedd llawr masnachol gwag yn gartrefi newydd, a gellir defnyddio'r grant ochr yn ochr â Grant Gwella a Datblygu Eiddo a mentrau eraill er mwyn sicrhau bod eiddo yn cael ei adfywio at ddefnydd cymysg.

Nod y cyllid yw troi arwynebedd llawr gwag ar loriau uchaf yn llety preswyl newydd. Mae'n ofynnol i bob cynllun gael o leiaf 1 fflat hunangynhwysol ag 1 ystafell wely. Nid yw llety myfyrwyr na fflatiau un ystafell yn gymwys am gyllid grant. Gellir ystyried bod grant o hyd at £20,000 yn gymwys ar gyfer pob uned breswyl sy'n cael ei chreu.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyllid ac mae gennych brosiect y mae modd ei gyflawni yn ein hardaloedd blaenoriaeth, hoffem siarad â chi. Byddwn ond yn ystyried ceisiadau ar ôl trafod a deall eich prosiect yn uniongyrchol gyda chi fel yr ymgeisydd.