Llynnoedd Delta

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/10/2018

Bydd y Llynnoedd Delta yn darparu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o safon fyd-eang ar hyd arfordir Llanelli gan dynnu meysydd iechyd, busnes ac ymchwil ynghyd.

Dyma fydd y prosiect adfywio mwyaf erioed yn Ne-orllewin Cymru, a'i nod yw gwella iechyd a lles pobl ledled y rhanbarth gan greu hyd at 2000 o swyddi o ansawdd uchel sy'n talu'n dda a rhoi hwb aruthrol o £467 miliwn i'r economi dros 15 mlynedd. Mae'r cynigion yn cynnwys:

  • Sefydliad Gwyddor Bywyd fydd â labordai a chlinigau a chyfleuster meithrin ar gyfer busnesau sy'n dechrau arni ac ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu
  • Canolfan llesiant sy'n cynnwys canolfan newydd o'r radd flaenaf ar gyfer hamdden a chwaraeon
  • Canolfan Iechyd Cymuned sy’n cynnig ystod o wasanaethau iechyd a llesiant a chyfleusterau ar gyfer addysg a hyfforddiant
  • Gwesty llesiant
  • Pentref cymorth byw

Bydd y rhain i gyd yn gysylltiedig â'i gilydd yn y dirwedd naturiol o amgylch llyn dyfroedd croyw ac o fewn pellter cerdded i Barc Arfordirol y Mileniwm.

Bydd y prosiect uchelgeisiol yn denu buddsoddiad gwerth dros £200 miliwn. Caiff y prosiect ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg a Phrifysgol Abertawe. Mae hefyd yn brosiect allweddol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe ac mae £40 miliwn wedi ei glustnodi ar ei gyfer fel rhan o'r £1.3 biliwn o gyllid a fuddsoddir yn y Fargen Ddinesig.

Mae eich barn yn bwysig i ni. Rydym ni eisiau gwybod beth yw eich barn am y prosiect er mwyn ein helpu ni i lunio ein gweledigaeth ar gyfer y Pentref.

Cafodd cais cynllunio amlinellol ar gyfer y Pentref ei gofrestru gyda Chyngor Sir Caerfyrddin ddydd Iau 15 Mawrth. Gallwch weld manylion y cais yma a rhoi sylwadau a fydd yn cael eu hystyried fel rhan o’r broses o gael caniatâd cynllunio.

Gweld y cais cynllunio amlinellol Darllenwch ein cwestiynau cyffredin