Llynnoedd Delta

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/12/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Bydd y Llynnoedd Delta yn darparu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o safon fyd-eang ar hyd arfordir Llanelli gan dynnu meysydd iechyd, busnes ac ymchwil ynghyd.

Dyma fydd y prosiect adfywio mwyaf erioed yn Ne-orllewin Cymru, a'i nod yw gwella iechyd a lles pobl ledled y rhanbarth gan greu tua 2000 o swyddi o ansawdd uchel sy'n talu'n dda a rhoi hwb aruthrol o £467 miliwn i'r economi dros 15 mlynedd. Mae'n cynnwys:

  • Hwb llesiant sy'n cynnwys canolfan newydd o'r radd flaenaf ar gyfer hamdden a chwaraeon, a Hwb Iechyd Cymunedol gyda chanolfan darpariaeth glinigol a fydd yn cynnig ystod o wasanaethau iechyd a llesiant, canolfan datblygu busnesau a fydd yn darparu cyfleusterau meithrin a chyflymu ar gyfer busnesau newydd, ymchwil a datblygu yn y gwyddorau bywyd, a chanolfan sgiliau llesiant gyda chyfleusterau ar gyfer addysg a hyfforddiant. Bydd y rhain yn cael eu huno mewn cynllun 'stryd' unigryw a gysylltir gan atriwm canolog mawr a fydd yn cynnwys derbynfa, caffi ac amwynderau cyhoeddus eraill. Y stryd fydd calon gymunedol y pentref a bydd yn darparu llawer o lecynnau trafod a chyfarfod.
  • Bydd mannau cymorth byw yn cael eu datblygu mewn ystod o wahanol fathau o lety ar gyfer pobl o bob oedran. Bydd y rhain yn cynnwys cartref nyrsio, cyfleusterau gofal ychwanegol a llety byw â chymorth. Y nod yw hyrwyddo annibyniaeth drwy ddefnyddio'r technolegau byw â chymorth diweddaraf gan gwmnïau ymchwil a datblygu arbenigol ar y safle.
  • Gwesty llesiant a leolir ar arfordir trawiadol Llanelli ac a fydd yn cynnig ystod o gyfleoedd ymlacio i wella llesiant.
  • Datblygiad o dai uwchraddol a fydd yn cynnwys elfen o dai fforddiadwy.

Bydd y rhain i gyd yn gysylltiedig â'i gilydd yn y dirwedd naturiol o amgylch llyn dyfroedd croyw ac o fewn pellter cerdded i Barc Arfordirol y Mileniwm, gyda mynediad am ddim i lecynnau gwyrdd a hamdden awyr agored.

Mae'r prosiect uchelgeisiol - a fydd yn cael buddsoddiad gwerth mwy na £200miliwn - yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, darparwyr addysg uwch ac addysg bellach ac ystod o randdeiliaid lleol a rhanbarthol eraill.

Mae hefyd yn brosiect allweddol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe ac mae £40 miliwn wedi ei glustnodi ar ei gyfer fel rhan o'r £1.3 biliwn o gyllid a fuddsoddir yn y Fargen Ddinesig.

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi cael ei roi ac mae gwaith dylunio yn mynd rhagddo gyda'r nod o ddechrau ar y gwaith adeiladu yn 2020.