Cwestiynau cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/10/2018

Nod y prosiect uchelgeisiol hwn yw sicrhau manteision iechyd, llesiant ac economaidd i bobl Llanelli a rhanbarth De-orllewin Cymru drwy adfywio tir datblygu ar hyd arfordir Llanelli.

Mae'n cynnwys canolfan chwaraeon o'r radd flaenaf, gwesty sba a llesiant, cymorth ar gyfer busnesau newydd, twf ac ymchwil a datblygiad, cymorth byw, canolfan gofal iechyd, cyfleuster dysgu a datblygu ar gyfer llesiant a gwyddorau bywyd, ynghyd â thai o ansawdd uchel.

Y bwriad yw bod gan yr holl elfennau gwahanol gyfleusterau ac adnoddau sy'n cyd-fynd ac sy'n cysylltu â'i gilydd drwy ganolfan ganolog.

Bydd y prosiect yn cynnwys nifer o adeiladau penodol o fewn ac o amgylch Llynnoedd Delta. Ynghyd â gwaith tirlunio, llwybrau cerdded a chyfleusterau parcio cysylltiedig, mae'r datblygiad yn cynnig creu parc eco ag awyrgylch pentrefol/cymunedol a lle mae safleoedd yn cael eu cysylltu â'i gilydd a lle gall ymwelwyr dreulio eu hamser o fewn amgylchedd o ansawdd da.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu adeiladau o ansawdd uchel sy'n effeithlon o safbwynt yr amgylchedd ac yn creu mannau agored hefyd.

Bydd y prosiect yn creu cyfleodd helaeth am swyddi ar draws nifer o alwedigaethau. Bydd y diwydiant adeiladu yn elwa yn sylweddol ar y prosiect, yn ogystal â sefydliadau sy'n ymwneud â gwasanaethu a chynnal a chadw adeiladau ar ôl iddynt gael eu meddiannu. Bydd amrywiaeth eang o swyddi yn y sector iechyd, a hynny ar bob lefel, a bydd nifer o swyddi yn cael eu creu mewn perthynas â chynnal y ganolfan chwaraeon/hamdden a'r gwesty llesiant.

Bydd gwaith ymchwil a datblygu yn y sectorau gwyddor bywyd, iechyd a TGCh yn cynhyrchu busnesau newydd a fydd yn sefydlu a thyfu drwy'r cyfleuster meithrin a rhoi cyngor i fusnesau. Bydd busnesau sydd wedi'u hen sefydlu ac yn gobeithio ehangu ac arallgyfeirio, yn ymuno â busnesau newydd, gan gryfhau cymuned Busnesau Bach a Chanolig bywiog De Cymru.

Disgwylir i'r cyfleoedd am swyddi nodi anghenion brys yr ardal a dyheadau tymor hir pobl iau. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â'n partneriaid addysgol i ddatblygu cyrsiau hyfforddi newydd a chyffrous.

Mae disgwyl i'r prosiect bod o fudd enfawr i'r ardal, a hynny drwy alinio'r cyfleoedd am swyddi, hyfforddiant a gwaith ymchwil â gwella iechyd a llesiant pobl De Cymru.

Caiff y prosiect ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg a Phrifysgol Abertawe.

Mae'r holl bartneriaid wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan ganolbwyntio yn bennaf ar weithredu prosiect trawsnewidiol ac arloesol ar gyfer pobl y rhanbarth.

Gallai adeiladu'r prosiect cyfan olygu buddsoddiad lleol o dros £200 miliwn, er y bydd cost pob rhan o'r prosiect yn cael ei nodi'n unigol er mwyn sicrhau'r modd mwyaf effeithiol o ddatblygu'r prosiect dros y blynyddoedd nesaf.

Er mwyn datblygu prosiect o'r fath, bydd cymysgedd o gyllid cyhoeddus a phreifat yn cael ei archwilio ac mae'n bosibl y byddai partneriaid o'r sector preifat yn cael eu cynnwys wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.

Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn y cyfnod paratoi lle caiff syniadau eu datblygu yn gynlluniau ymarferol. Cyflawnwyd y prif gynllun ar gyfer y safle ym mis Rhagfyr 2016 ac yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd cynllun busnes a'r prif gynllun yn cael eu datblygu er mwyn cyflwyno'r ceisiadau cynllunio.

Ni fydd y gwaith adeiladu yn cychwyn nes bod yr holl asesiadau dichonoldeb wedi dod i ben a phob caniatâd cynllunio wedi cael ei sicrhau.

Byddwch. Rydym wedi trefnu grŵp cyfathrebu/ymgynghori a byddwn yn rhoi cyfle i bobl gyfrannu eu syniadau ynghylch manylion y datblygiad. Rydym yn croesawu ystod eang o sylwadau er mwyn i ni greu datblygiad sy'n addas ar gyfer y gymuned gyfan.

Rydym yn bwriadu cynnal grwpiau ffocws a byddwn yn rhoi'r diweddaraf i bobl drwy ein llythyrau newyddion yn ogystal â thrwy gyfryngau lleol ac ar ein gwefan.

Cadwch lygad am arolwg a fydd yn cael ei gynnal ar ein gwefan. Bydd ar gael yn llyfrgell Llanelli, yn y ganolfan hamdden ac yn yr hwb yn y dyfodol agos. Bydd cyfnod ymgynghori ffurfiol yn ofynnol fel rhan o'r broses gynllunio hefyd. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi weld y cynlluniau a bydd croeso i chi gynnig eich sylwadau.

Rydym yn dymuno darparu cyfleuster lleol sy'n canolbwyntio ar welliannau iechyd a llesiant y gall trigolion lleol ei ddefnyddio ac elwa arno. Byddwn yn gweithio gyda'r holl bartneriaid i ddeall yr hyn y bydd modd ei ddarparu ar y safle, a byddwn yn edrych ar ddarparu cyfleoedd a manteision ar gyfer pob grŵp oedran.

Na fyddwch. Mae'r Bwrdd Iechyd Lleol yn bartner yn y prosiect ac mae'n gweithio'n agos gyda'r cyngor i nodi gwasanaethau a allai rhoi canlyniadau gwell i gleifion os ydynt yn cael eu darparu yn y gymuned yn hytrach nag yn yr ysbyty. Er enghraifft, rhai asesiadau a thriniaeth nyrsio a therapi. Bydd hyn yn arwain at fwy o lefydd gwag yn cael eu neilltuo i gleifion sydd angen bod yn yr ysbyty.

Na fydd. Mae'r gwasanaethau iechyd presennol yn wynebu galw cynyddol ac mae angen i ni drefnu ein gwasanaethau er mwyn i'r cleifion mwyaf gwael gael eu trin yn yr ysbytai a'r rhai nad oes angen iddynt fod yn yr ysbyty gael eu trin yn y gymuned. 

Mae'n anochel y bydd cynnydd mewn traffig, yn enwedig yn ystod y gwaith adeiladu. Fodd bynnag, cynlluniwyd seilwaith y ffyrdd sydd o amgylch y safle i fod yn addas ar gyfer datblygiad o'r raddfa hon.

Fel rhan o'r cynlluniau, byddwn yn gwella mynediad i'r safle drwy gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus, yn ogystal â sicrhau bod digon o barcio ar gael.

Rydym yn canolbwyntio ar lesiant felly mae mannau agored yn ystyriaeth allweddol ar gyfer y partneriaid. Bydd adeiladau newydd yn ardal y Llynnoedd Delta, ond bydd y llyn yn parhau i fod yn nodwedd allweddol a byddwn yn darparu gwaith tirlunio a llwybrau cerdded o amgylch y llyn a fydd yn agored i bawb i'w mwynhau. Byddwn hefyd yn cynllunio parc eco fel rhan o'r datblygiad ar y tir cyfagos.

Bydd y ganolfan hamdden yn cau, ond nid cyn i'r un newydd agor yn Llynnoedd Delta.

Nid ydym wedi dod i unrhyw benderfyniadau eto, ond mae'n debygol y bydd rhaid dymchwel yr adeilad oherwydd ei gyflwr.

Mae hyn wedi cael ei ystyried. Fodd bynnag, bydd y ganolfan hamdden newydd wrth wraidd y pentref llesiant yn Llynnoedd Delta, ac rydym o'r farn hefyd bod y lleoliad yn well o ran mynediad i'r ganolfan hamdden. Mae materion ymarferol megis yr angen i ddymchwel y ganolfan hamdden bresennol yn golygu ei fod yn fwy anodd adeiladu canolfan hamdden newydd ar y safle.

Mae prisiau yn cael eu hadolygu yn flynyddol fel rhan o'r polisi prisio ehangach ar gyfer cyfleusterau ar draws y sir, ond nid ydym yn disgwyl gweld y gwasanaethau a gynigir ar hyn o bryd yng Nghanolfan Hamdden Llanelli yn cynyddu'n fwy na'r gyfradd arferol.

Na fydd. Bydd pob aelodaeth yn cael ei pharchu a'i throsglwyddo i'r un newydd.

Nid ydym wedi penderfynu ar yr holl fanylion eto, ond bydd pwll nofio a chyfleusterau ffitrwydd mwy o faint.

Bydd amrywiaeth o gyfleusterau awyr agored, a bydd y mwyafrif ohonynt am ddim. Er enghraifft, meysydd chwarae/gweithgareddau; llwybrau i gerddwyr (sy'n cysylltu â Pharc Arfordirol y Mileniwm).

Mae strategaeth drafnidiaeth yn cael ei datblygu ar gyfer y safle. Bydd modd i bobl ymweld â'r safle ar droed, mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae ei gysylltiad â Pharc Arfordirol y Mileniwm a chymunedau lleol yn hanfodol i'r datblygiad.