Cwestiynau cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/12/2019

Nod y prosiect uchelgeisiol hwn yw sicrhau manteision iechyd, llesiant ac economaidd i bobl Llanelli a rhanbarth De-orllewin Cymru drwy adfywio tir datblygu ar hyd arfordir Llanelli.

Mae'n cynnwys canolfan hamdden o'r radd flaenaf, gwesty llesiant, cymorth ar gyfer busnesau newydd, twf ac ymchwil a datblygiad, cymorth byw, canolfan iechyd gymunedol, cyfleuster dysgu a datblygu ar gyfer llesiant a gwyddorau bywyd, ynghyd â thai o ansawdd uchel.

Y bwriad yw bod gan yr holl elfennau gwahanol gyfleusterau ac adnoddau sy'n cyd-fynd ac sy'n cysylltu â'i gilydd drwy ganolfan ganolog.

Ydy, mae'r holl bartneriaid wedi ymrwymo i'r prosiect. Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi cael ei sicrhau, mae gwaith dylunio manwl yn mynd rhagddo ac mae gwaith tir wedi cael ei gwblhau ar y safle yn ddiweddar.

Bydd y prosiect yn cynnwys nifer o adeiladau penodol o fewn ac o amgylch Llynnoedd Delta. Ynghyd â chyfleusterau parcio, llwybrau cerdded, a gwaith tirweddu cysylltiedig, mae'r datblygiad yn cynnig creu cysyniad 'stryd' i gyfuno'r elfennau hamdden, iechyd, busnes ac addysg/hyfforddiant gydag awyrgylch cymunedol lle bydd ymwelwyr yn gallu treulio eu hamser mewn amgylchedd o safon.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu adeiladau o ansawdd uchel sy'n effeithlon o safbwynt yr amgylchedd ac yn creu mannau agored hefyd.

Bydd y prosiect yn creu cyfleoedd sylweddol am swyddi ar draws sawl proffesiwn. Bydd y diwydiant adeiladu yn elwa'n sylweddol ar y prosiect, yn ogystal â sefydliadau sy'n ymwneud â gwasanaethu a chynnal a chadw adeiladau ar ôl iddynt gael eu meddiannu. Bydd ystod eang o swyddi yn y sectorau iechyd a gofal, yn ogystal â'r sectorau lletygarwch, arlwyo a hamdden.

Bydd gwaith ymchwil a datblygu yn y sectorau gwyddor bywyd, iechyd a TGCh yn cynhyrchu busnesau newydd a fydd yn sefydlu a thyfu drwy'r cyfleuster meithrin a rhoi cyngor i fusnesau. Bydd busnesau sydd wedi'u hen sefydlu ac yn gobeithio ehangu ac arallgyfeirio, yn ymuno â busnesau newydd, gan gryfhau cymuned Busnesau Bach a Chanolig bywiog De Cymru.

Disgwylir i'r cyfleoedd am swyddi nodi anghenion brys yr ardal a dyheadau tymor hir pobl iau. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â'n partneriaid addysgol i ddatblygu cyrsiau hyfforddi newydd a chyffrous ar bob lefel.

Mae disgwyl i'r prosiect fod o fudd enfawr i'r ardal, a hynny drwy alinio'r cyfleoedd am swyddi, hyfforddiant a gwaith ymchwil â gwella iechyd a llesiant pobl De Cymru.

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, darparwyr addysg uwch ac addysg bellach, ac ystod o randdeiliaid rhanbarthol a lleol.

Mae'n bosibl y bydd angen buddsoddi oddeutu £200miliwn i gyflawni'r prosiect cyfan. Bydd cost pob rhan o'r prosiect yn cael ei phennu'n unigol er mwyn nodi'r modd mwyaf effeithiol o ddatblygu'r prosiect fesul cam dros y blynyddoedd nesaf. Er mwyn datblygu prosiect o'r fath, mae cymysgedd o gyllid cyhoeddus a phreifat yn cael ei archwilio.

Mae'r cyngor yn ariannu'r hwb llesiant ac mae buddsoddiad gan y Fargen Ddinesig yn cael ei sicrhau i ddatblygu'r hwb iechyd cymunedol.

Mae nifer o gerrig milltir allweddol wedi cael eu cyflawni hyd yn hyn:

  • Cafodd prif gynllun ei gwblhau yn 2016
  • Mae gwaith dylunio cysyniad wedi cael ei gwblhau
  • Cafodd caniatâd cynllunio amlinellol ei roi ym mis Awst 2019
  • Mae gwaith dylunio manwl ar gyfer Parth 1 yn mynd rhagddo
  • Cafodd y gwaith ymchwiliad tir ei gwblhau yn haf 2019

Rydym yn rhagweld y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar y safle yn 2020.

Cafodd digwyddiad arddangosfa gyhoeddus ei gynnal ym mis Hydref 2017 lle cafodd y gymuned leol gyfle i siarad â'r tîm prosiect a mynegi eu barn am y cynigion.

Mae grŵp cyfathrebu wedi cael ei sefydlu a bydd rhagor o gyfleoedd i bobl ddweud eu dweud am y datblygiad. Rydym yn creu datblygiad sy'n addas ar gyfer y gymuned gyfan a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bobl drwy lythyrau newyddion yn ogystal â thrwy gyfryngau lleol ac ar ein gwefan.

Bydd rhagor o ddigwyddiadau gwybodaeth yn cael eu cynnal wrth i'r prosiect ddatblygu.

Bydd. Bydd preswylwyr lleol yn gallu defnyddio ac elwa ar y cyfleusterau a'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gyda chanolbwynt ar wella iechyd a llesiant pobl. Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i gynnig cyfleoedd a manteision ar gyfer pob oedran.

Na fyddwch. Mae'r Bwrdd Iechyd Lleol yn bartner yn y prosiect ac mae'n gweithio'n agos gyda'r cyngor i nodi gwasanaethau a allai rhoi canlyniadau gwell i gleifion os ydynt yn cael eu darparu yn y gymuned yn hytrach nag yn yr ysbyty. Er enghraifft, rhai asesiadau a thriniaeth nyrsio a therapi. Bydd hyn yn arwain at fwy o lefydd gwag yn cael eu neilltuo i gleifion sydd angen bod yn yr ysbyty.

Na fydd, mae'r prosiect yn mynd rhagddo yn unol â Strategaeth Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol Hywel Dda. Mae'r gwasanaethau iechyd presennol yn wynebu galw cynyddol ac mae angen i ni drefnu ein gwasanaethau er mwyn i'r cleifion mwyaf gwael gael eu trin yn yr ysbytai a'r rhai nad oes angen iddynt fod yn yr ysbyty gael eu trin yn y gymuned.

Bydd ffocws ar adsefydlu corfforol er mwyn helpu cleifion i wella o ystod o gyflyrau mewn lleoliad cymunedol yn hytrach nag yn yr ysbyty. Er enghraifft, gallai cleifion sydd angen ffisiotherapi gael eu trin yma. Byddai cleifion hefyd yn cael mynediad i gampfa a phyllau nofio / hydrotherapi fel rhan o'u rhaglen adfer gan roi mantais ychwanegol.

Mae'n anochel y bydd cynnydd mewn traffig, yn enwedig yn ystod y gwaith adeiladu. Fodd bynnag, cynlluniwyd seilwaith y ffyrdd sydd o amgylch y safle i fod yn addas ar gyfer datblygiad o'r raddfa hon.

Fel rhan o'r cynlluniau, byddwn yn gwella mynediad i'r safle drwy gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus, yn ogystal â sicrhau bod digon o barcio ar gael.

Rydym yn canolbwyntio ar lesiant felly mae mannau agored yn ystyriaeth allweddol ar gyfer y partneriaid. Bydd adeiladau newydd yn ardal y Llynnoedd Delta, ond bydd y llyn yn parhau i fod yn nodwedd allweddol a byddwn yn darparu gwaith tirlunio a llwybrau cerdded o amgylch y llyn a fydd yn agored i bawb i'w mwynhau. Byddwn hefyd yn cynllunio parc eco fel rhan o'r datblygiad ar y tir cyfagos.

Bydd y ganolfan hamdden yn cau, ond nid cyn i'r un newydd agor yn Llynnoedd Delta.

Nid ydym wedi dod i unrhyw benderfyniadau eto, ond mae'n debygol y bydd rhaid dymchwel yr adeilad oherwydd ei gyflwr.

Mae hyn wedi cael ei ystyried, ond bydd y ganolfan hamdden newydd wrth wraidd y pentref llesiant yn Llynnoedd Delta, a bydd yn rhoi cyfle cyffrous i wasanaethau iechyd a hamdden weithio'n agosach gyda'i gilydd er budd y cwsmeriaid a'r defnyddwyr. . Mae materion ymarferol megis yr angen i ddymchwel y ganolfan hamdden bresennol yn golygu ei fod yn fwy anodd adeiladu canolfan hamdden newydd ar y safle.

Mae prisiau yn cael eu hadolygu yn flynyddol fel rhan o'r polisi prisio ehangach ar gyfer cyfleusterau ar draws y sir, ond nid ydym yn disgwyl gweld y gwasanaethau a gynigir ar hyn o bryd yng Nghanolfan Hamdden Llanelli yn cynyddu'n fwy na'r gyfradd arferol.

Na fydd. Bydd pob aelodaeth yn cael ei pharchu a'i throsglwyddo i'r un newydd.

Bydd y ganolfan hamdden yn cynnwys pwll nofio 25m ag wyth lôn, pwll nofio i ddysgwyr, pwll hydrotherapi, neuadd chwaraeon amlbwrpas, campfa a stiwdios ffitrwydd amlbwrpas ar gyfer dosbarthiadau chwilbedlo, dawnsio a dosbarthiadau eraill, a chanolfan chwarae.

Bydd y safle cyfan yn cael ei dirweddu, gyda mynediad am ddim i lecynnau gwyrdd er mwyn hyrwyddo ffordd iach o fyw a gweithgareddau cymunedol yn yr awyr agored. Bydd llwybrau cerdded hyfryd yn cael eu datblygu ar lannau'r llyn, ynghyd â chyfleusterau hamdden eraill yn yr awyr agored. Bydd llwybrau cerdded a beicio yn cysylltu â Pharc Arfordirol y Mileniwm a chyfleusterau hamdden eraill ar hyd yr arfordir. Bydd nodweddion eraill yn cynnwys ardal chwarae i blant, mannau awyr agored ar gyfer y celfyddydau perfformio a phlaza cyhoeddus.

Mae strategaeth drafnidiaeth wedi cael ei datblygu ar gyfer y safle. Bydd modd i bobl ymweld â'r safle ar droed, mewn car neu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae ei gysylltiad â Pharc Arfordirol y Mileniwm a chymunedau lleol yn hanfodol i'r datblygiad.

Bydd maes parcio yn cael ei ddarparu ar y safle a bydd digon o le i'r holl ddefnyddwyr.