10 Stryd y Parc, Llanelli
Llanelli, SA15 3YE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Floor plan

Manylion Allweddol

Safle sydd wedi'i glirio'n ddiweddar ag arwynebedd o oddeutu 300 metr sgwâr (0.075 erw). Rhagwelir datblygiad defnydd cymysg a fydd yn cysylltu ardal Porth y Dwyrain â Stryd Stepney a rhannau gorllewinol a gogleddol canol y dref.

Dulliau gwaredu

Dymuniad y Cyngor yw gwaredu'r safleoedd ar ffurf lesddaliad hir am rent tir hedyn pupur. Gwahoddir darpar ddatblygwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb yn ysgrifenedig ar gyfer un neu ragor o'r safleoedd. Darperir rhagor o wybodaeth yn dilyn trafodaethau cychwynnol â phartïon sydd â diddordeb. Dyma amcan o'r wybodaeth y mae'r Cyngor yn debygol o ofyn amdani fel rhan o'r broses gyflwyno:

  • Disgrifiad byr o'r datblygiad.
  • Brasluniau o'r cynlluniau ar gyfer datblygu'r safle.
  • Manylion ynghylch cefndir y datblygwyr a chynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddynt.
  • Arfarniad ariannol dangosol.
  • Rhaglen ar gyfer datblygu, gweithredu a chwblhau'r cynllun arfaethedig.
  • Amserlen bendant ar gyfer y datblygiad.

Gwerthusir y cyflwyniadau ar sail rhoi'r cynlluniau ar waith a'r wybodaeth a ddarperir i'w cefnogi. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y tendr uchaf nac unrhyw dendr.