Ar Osod - 1 Heol Ioan
1 Heol Ioan, Llanelli SA15 1UH

Gwahoddir cynigion o oddeutu £10,000 y flwyddyn

Manylion Allweddol

Disgrifiad

Eiddo 2 lawr helaeth yng nghanol tref Llanelli, yn agos i Farchnad Dan Do Llanelli a Chanolfan Siopa Sant Elli. Mae Heol Ioan yn un o brif leoliadau swyddfa Llanelli. Mae meddianwyr cyfagos yn cynnwys swyddfeydd corfforaethol a phroffesiynol. Mae lle parcio i ddau gar yn y cefn.

Llety

  • Y Llawr Gwaelod: Arwynebedd mewnol gros o oddeutu 50.98 metr sgwâr (548 troedfedd sgwâr). Swyddfa cynllun agored fawr i'r tu blaen gyda chegin, toiled a lle storio yn y cefn.
  • Y Llawr Cyntaf: Maint gros y tu mewn o oddeutu 41.8 metr sgwâr (449 troedfedd sgwâr). Dwy swyddfa gyda chegin a thoiled.
  • Mae gan y swyddfa bibellau data drwy'r llawr gwaelod a'r swyddfa flaen ar yr ail lawr. Mae gwres canolog hefyd wedi'i osod yn yr eiddo.

Gwasanaethau

Ni roddwyd prawf ar ddim un o'r gwasanaethau a dylech wneud eich ymholiadau eich hunan ynghylch hyn.

Tystysgrif Perfformiad Ynni   

  • Sgôr perfformiad ynni: E
  • Cyfeirnod: 0780-0437-9409-5325-3006

Ystyried y Cynigion

Rydym yn annog ceisiadau gan ystod eang o fusnesau sydd eisoes yn bodoli a rhai nad ydynt eto wedi cael eu sefydlu.

Os bydd cynigion tebyg neu gystadleuol yn dod i law, bydd y Cyngor yn blaenoriaethu'r rheiny a fydd yn fuddiol i Lanelli o ran y cyd-destun strategol

Telerau'r Brydles

  • Rhent: £10,000 y flwyddyn heb gyfrif taliadau eraill
  • Tymor: 5 Mlynedd (ond gellid ystyried tenantiaeth hirach/fyrrach).
  • Atgyweiriadau/Yswiriant: Tenant
  • Bydd geirdaon masnachu a bancio yn ofynnol, ac mae'n bosibl y bydd gwarantwr yn ofynnol gan y Cyngor.
  • Defnydd A1/A2.

Gellid ystyried defnydd gwahanol o'r eiddo a chynghorir darpar denantiaid i holi'r awdurdod cynllunio lleol i gael gwybod a yw'r defnydd a fwriedir ganddynt yn addas.

Costau Cyfreithiol

Bydd pob parti'n gyfrifol am ei gostau cyfreithiol ei hun yn sgil y trafodion hyn.