Tir ar werth
Caeau Syrthfa, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin SA15 5AD

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • fideo
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Mae'r safle wedi'i leoli tua 250 metr i'r dwyrain o bentref Pontyberem yng Nghwm Gwendraeth, gyferbyn â'r clwb rygbi lleol. Mae'r safle'n estyn am 7.60 hectar/18.8 erw a deellir ei fod yn safle hen bwll glo gyda thomenni glo. Mae hen reilffordd yn mynd ar hyd y ffin ddeheuol ac ar ffin ogleddol y safle ceir Afon Gwendraeth Fawr. Ar y cyfan, mae lefelau'r daear ar y safle yn mynd i lawr o'r gogledd i'r de ac mae'r rhan fwyaf o'r safle'n cael ei disgrifio fel 'tomen' lo llawn llystyfiant. Mae tri llwybr troed cofrestredig yn croesi'r safle, un i'r gogledd ar hyd yr afon a'r ddau arall i'r de.

Mynegiannau o ddiddordeb

Gwahoddir darpar brynwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'ch cynnig o ran y defnydd tir.
  • Manylion ynghylch cefndir y prynwr ac unrhyw gynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddo.
  • Cynnig ariannol.
  • Amserlen ar gyfer eich cynnig.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r rhain yw dydd Mawrth 4 Medi 2018 a byddant yn cael eu gwerthuso ar sail y cynnig a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall.

Gellir gweld y safle drwy apwyntiad yn unig.