Cyfle Arlwyo yng Nghaerfyrddin ym Mharc Dewi Sant, SA31 3HB
Parc Dewi Sant Caerfyrddin SA31 3HB

Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb

Manylion Allweddol

Mae Parc Dewi Sant yn safle hanesyddol sy'n cynnwys amrywiaeth o adeiladau rhestredig sydd wedi'u gosod mewn ardal gadwraeth sy'n gorchuddio oddeutu 50 erw.

Mae'r ardal arlwyo wedi'i lleoli yn y prif adeilad (Adeilad 2) ac ar hyn o bryd mae'n darparu gwasanaeth gwerthu mewn peiriannau.

Mae Parc Dewi Sant yn rhan o ystâd weinyddol y Cyngor ac mae tua 300 o staff yno.

Mae Parc Dewi Sant yn cael ei ddefnyddio hefyd gan sefydliadau partner megis Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Asiantaeth y Swyddfa Brisio a Heddlu Dyfed-Powys fel swyddfeydd (tua 200 o staff).  Mae rhan o'r safle hefyd yn cael ei defnyddio gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe ar gyfer y cwrs Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Mamolaeth, ac mae uchafswm o tua 150 o fyfyrwyr yn mynychu'r safle ar unrhyw un adeg.

Mae'r eiddo wedi'i leoli yng Nghaerfyrddin, sef tref farchnad boblogaidd a chanolfan fanwerthu ar gyfer Sir Gaerfyrddin.
Yn yr ardal yn union oddi amgylch ceir cymysgedd o swyddfeydd a sefydliadau preswyl.
Mae gan y safle gysylltiadau trafnidiaeth da yn sgil Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin sydd newydd agor.

Gwahoddir y partïon sydd â diddordeb i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb i'r cyfeiriad isod erbyn 12 canol dydd, dydd Llun 30 Mawrth 2020 a dylid cynnwys:

  •  Amlinelliad o fanylion y cynnig arlwyo arfaethedig
  •  Brasluniau o'r cynlluniau ar gyfer y cynllun/defnydd bwriadedig
  •  Manylion ynghylch cefndir a phrofiad y partïon sydd â buddiant
  •  Manylion ynghylch y cynnig ariannol a chadarnhad o'r cyllid a ffynonellau ariannol perthnasol