Chwe swyddfeydd ar y llawr gwaelod
Ffwrnes Fach, Stryd y Parc, Porth y Dwyrain, Llanelli, SA15 3YE

Cyfnod prydles o dair blynedd - rhent hollgynhwysol

Manylion Allweddol

Mae Canolfan Fenter Gymdeithasol y Ffwrnes Fach yn rhan o'r Ffwrnes, oddi mewn i hen gapel Seion sydd ar ei newydd wedd a nesaf at brif adeilad y Theatr. Mae'n cynnwys chwe uned fodern hunangynhaliol ar gyfer swyddfeydd ar y llawr gwaelod; mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio ym myd y ffilm, y cyfryngau, llenyddiaeth, gwaith llafar neu'r celfyddydau perfformio. Yn ogystal â'r swyddfeydd ceir ardal agored, gyffredin sy'n ddelfrydol ar gyfer cyflwyniadau ar raddfa fach a pherfformiadau a gweithgareddau addysg a hyfforddiant. Mae cegin a thoiledau ar gael ac yn cael eu rhannu.

  • Cyfnod Prydles Hyblyg o Dair Blynedd
  • Rhent cynhwysol

Gweledigaeth gyffredinol y Ffwrnes Fach yw creu canolfan arloesol boblogaidd sy'n gynhwysol, yn ysgogi pobl ac sy’n cael ei rheoli'n annibynnol. Bydd y ganolfan yn cydnabod ac yn defnyddio amrywiaeth eang o sgiliau, diddordebau a dyheadau, ac yn gwella cyfleoedd cymdeithasol o ran cael mynediad i addysg, hyfforddiant, cyflogaeth ac adloniant.

Caiff pob tenant ei annog i gydweithio â Theatrau Sir Gâr/ Ffwrnes a defnyddio'r mannau perfformio, rihyrsio ac arddangos sydd ar gael.