Tir ar werth
Hen safle Gwaith Glo Pentremawr, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin SA15 5HF

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • fideo
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Mae hen safle Gwaith Glo Pentremawr wedi'i leoli 250 metr i'r dwyrain o bentref Pontyberem yng Nghwm Gwendraeth. Mae'r safle'n estyn am 25.8 hectar/63.7 erw, a hen bwll glo ydyw sy'n cynnwys adeilad hanesyddol, siafftiau pwll a thomenni glo. Mae rheilffordd yn mynd ar hyd y ffin ogleddol, a cheir Afon Gwendraeth Fawr ymhellach i'r gogledd. Ar y cyfan, mae lefelau'r ddaear ar y safle yn mynd i lawr o'r de-ddwyrain i'r gogledd-orllewin. Mae 'tomen' fawr yn rhan orllewinol y safle ac mae'r safle cyfan yn llawn llystyfiant trwchus.

Mynegiannau o ddiddordeb

Gwahoddir darpar brynwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'ch cynnig o ran y defnydd tir.
  • Manylion ynghylch cefndir y prynwr ac unrhyw gynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddo.
  • Cynnig ariannol.
  • Amserlen ar gyfer eich cynnig.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r rhain yw dydd Mawrth 4 Medi 2018 a byddant yn cael eu gwerthuso ar sail y cynnig a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall.

Gellir gweld y safle drwy apwyntiad yn unig.