Tir ar werth
Hen Gwar Dolau Fan, Porth Tywyn, Llanelli SA16 0RD

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • fideo
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Hen gwar a saif ar gyrion ardal breswyl pentref Porth Tywyn, yn gyfleus i'r holl amwynderau. Mae canol tref Llanelli a Pharc Adwerthu Trostre o fewn cyrraedd hwylus, yn ogystal â ffordd yr arfordir sy'n arwain i Borth Tywyn a Phen-bre a'r M4 i Abertawe a Chaerfyrddin ar hyd yr A48 i'r gorllewin.

Safle cwar segur a stribyn cul o dir i'r gogledd-ddwyrain. Mae'r ardal yn cynnwys llawr caled gwastad â mannau creigiog serth llawn llystyfiant.

Mynegiannau o Ddiddordeb

Gwahoddir darpar brynwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'ch cynnig o ran y defnydd tir.
  • Cynnig ariannol.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r rhain yw dydd Mawrth 4 Medi 2018 a byddant yn cael eu gwerthuso ar sail y cynnig a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall.

Gellir gweld y safle drwy apwyntiad yn unig.