Land for sale
Hen Gwar Pwll, Pwll, SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

  • lluniau
  • fideo
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Lleolir y safle i'r gogledd o Heol Elgin a Rhiw'r Strade, y Pwll.

Mae'r safle'n cynnwys 4.52 erw o dir heb ei ddatblygu sy'n llawn llystyfiant trwchus ac sy'n cynnwys llethr serth o'r gogledd i'r de, gyda chwar segur ar ochr ddwyreiniol y safle. Prif ran y safle yw tir ar fryn sy'n wynebu'r de ac sy'n llawn llystyfiant. Gellir cael mynediad trwy'r rhan hon o'r safle ar hyd trac clir sy'n dilyn cyfres o geblau uwchben. Mae yna ddarnau helaeth o dir â chanclwm Japan ar rannau o'r safle.

Mae rhan o'r tir o fewn ffiniau datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol, er y gall datblygu ar gyfer defnydd preswyl fod yn gyfyngedig oherwydd cyfyngiadau ar y safle. Mae gan y safle'r potensial i gael ei ddefnyddio ar gyfer llety.

Mynegiannau o ddiddordeb

Gwahoddir darpar brynwyr i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'ch cynnig o ran y defnydd tir.
  • Manylion ynghylch cefndir y prynwr ac unrhyw gynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddo.
  • Cynnig ariannol.
  • Amserlen ar gyfer eich cynnig.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r rhain yw dydd Mawrth 4 Medi 2018 a byddant yn cael eu gwerthuso ar sail y cynnig a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall.

Gellir gweld y safle drwy apwyntiad yn unig.