9.1 erw Cyfle am Ddatblygiad Preswyl
Heol Y Glo, Cross Hands, SA14 6NB

POA

Manylion Allweddol

Lleolir y safle o fewn ffiniau anheddiad Cross Hands a chaiff ei ddyrannu ar gyfer tai yn y cynllun lleol a fabwysiadwyd. Mae'r safle yn elwa ar Ganiatâd Cynllunio manwl ac ar gymeradwyaeth ar gyfer materion a gadwyd yn ôl (Rhif Cais: W/30397). Mae copi llawn o'r Caniatâd Cynllunio ar gael ar gais. Dyraniad Tai Fforddiadwy o 5% wedi'i gytuno.

  • Rhydd-ddeiliadaeth â meddiant gwag.
  • Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl
  • Arwynebedd y safle yw 9.1 erw mewn dau lwyfandir (2A a 2B)
  • Safle â gwasanaethau llawn ger Isadeiledd y briffordd fabwysiedig

Mewn lleoliad cyfleus ar gyrion Cross Hands, o fewn pellter cerdded hwylus i'r canol, lle mae'r cyfleusterau lleol yn cynnwys siopau, swyddfa bost, sinema / theatr, ysgol gynradd a nifer o archfarchnadoedd rhyngwladol mawr.

Mae ffordd gyswllt newydd a fabwysiadwyd (Heol y Glo) yn arwain o'r A476 drwy'r safle, gan roi mynediad i'r parc adwerthu, i safleoedd preswyl ac i Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa.

Mynediad da i ffordd ddeuol yr A48 / M4 tuag at drefi Caerfyrddin (tua 11 milltir), Llanelli (tua 9 milltir), Llandeilo (tua 10 milltir), Rhydaman (tua 7 milltir) a dinas Abertawe (tua 18 milltir).