Llys Meddyg, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB
Parc Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3HB

Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb

  • cynllun llawr
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Eiddo deulawr a arferai gael ei ddefnyddio fel llety preswyl a allai fod yn addas ar gyfer swyddfa neu fusnes gweithredol - dylai partïon â diddordeb drafod newid defnydd â'r adran gynllunio.

Lleolir Llys Meddyg mewn man delfrydol sef ar safle Parc Dewi Sant, ger Coleg y Drindod, swyddfeydd newydd S4C a nifer o adeiladau swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae gan yr eiddo fynediad da i brif gefnffordd yr A48 a'r M4 i'r dwyrain a'r A40 i'r gorllewin

Gwasanaethau

Mae'r eiddo wedi'i gysylltu â'r prif gyflenwadau trydan, dŵr, nwy a charthffosiaeth. Bydd y tenant a gymer y lle yn gyfrifol am drosglwyddo'r cyfrifon cyfleustodau i'w enw ef ac am dalu'r biliau.

Ni roddwyd prawf ar y gwasanaethau a dylai'r tenant wneud ei ymholiadau ei hun ynghylch hyn.

Tystysgrif Perfformiad Ynni   

Sgôr perfformiad ynni: D

Ystyried y Cynigion

Os bydd cynigion tebyg neu gystadleuol yn dod i law, bydd y Cyngor yn blaenoriaethu'r rheiny a fydd yn fuddiol i Barc Dewi Sant o ran y cyd-destun strategol ehangach. Os bydd cynigion tebyg neu gystadleuol yn dod i law, gall y Cyngor fwrw ymlaen â thendrau anffurfiol. Bydd pob parti'n cael ei hysbysu os digwydd hyn.

Treth

Mae'r eiddo hwn yn destun Treth Eiddo'r Cyngor ar hyn o bryd. Pe bai'r defnydd yn newid i fusnes, byddai angen cael asesiad ardrethi. Byddai’n rhaid i’r tenant dalu’r ardrethi.

Telerau'r Brydles

  • Rhent: Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb.
  • Cyfnod: 5 Mlynedd (ond gellid ystyried tenantiaeth hirach/fyrrach).
  • Atgyweiriadau/Yswiriant: Prydles Atgyweirio ac Yswirio lawn.
  • Mae tâl gwasanaeth yn berthnasol i'r eiddo i dalu am waith cynnal a chadw tiroedd. Caiff y tâl gwasanaeth hwn ei adnewyddu'n flynyddol.
  • Bydd geirdaon masnachu a bancio yn ofynnol, ac mae'n bosibl y bydd gwarantwr yn ofynnol gan y Cyngor.

Defnydd

  • Defnydd Presennol: Preswyl

Gellid ystyried defnydd gwahanol o'r eiddo a chynghorir darpar denantiaid i holi'r awdurdod cynllunio lleol i gael gwybod a yw'r defnydd a fwriedir ganddynt yn addas.

Costau Cyfreithiol

Bydd pob parti'n gyfrifol am ei gostau cyfreithiol ei hun yn sgil y trafodion hyn.