Stondyn 55/64 Marchnad Caerfyrrdin
Carmarthen Market SA31 1QY

Yn destun tendr

Manylion Allweddol

Mae gan ystondyn lecyn masnachu sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddini, oddeutu 11.2 medr sgwar o ran maint, ac mae'n addas at nifer o ddibenion.

Rydym eisiau creu Farchnad amrywiol, ac er nad ydym yn dymuno atal cystadleuaeth, ni fyddwn yn ystyried ceisiadau am gael stondiniau ar gyfer rhyw ddiben penodol os bydd gormod o stondinau tebyg eisoes. O ganlyniad, ystyrir tendrau ar sail defnydd arfaethedig yn ogystal ag ar sail lefel rhent a ffactorau eraill.

Fyddwn a diddordeb clywed wrth masnachwyr cynnyrch ffres.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gael ffurflen gais ar gyfer tendr, cysylltwch a Eifion Evans, Rheolwr Marchnad Caerfyrrdin, Swyddfa'r Farchnad. Ffoniwch 01267228841 neu e-bostiwch eevans@sirgar.gov.uk

Dyddiad cau

Dylid dychwelyd tendrau yn yr amlenni swyddogol a ddarperir, erbyn CANOL DYDD, ddydd Mawrth 6ed Rhagfyr 2022. 

Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i gymryd y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.

Mr Jason Jones, Pennaeth Adfywio,
Cyngor Sir Gâr Neuadd y Sir Caerfyrddin SA31 1JP